22 stycznia 2008

SZPZLO Bródno – Usługi według potrzeb

SZPZLO Warszawa-Bródno jest obecnie jedną z większych publicznych placówek lecznictwa otwartego w stolicy. Podstawową i specjalistyczną opieką zdrowotną obejmuje mieszkańców północno-wschodniej części miasta, tj. Bródna, Targówka i pobliskich terenów województwa mazowieckiego. W styczniu 2007 r. obchodził 10-lecie swego istnienia. Dyrektorem placówki jest Michał KAWECKI.

Kierownictwo ZOZ-u ma dokładne rozeznanie potrzeb zdrowotnych swoich podopiecznych, dlatego stale poszerza profil świadczeń poszczególnych przychodni. W ostatnim okresie uruchomiono m.in. Poradnie: Kardiologiczną, Leczenia Nadciśnienia Tętniczego, Okulistyczną, Leczenia Jaskry, Gastrologiczną, Diabetologiczną. Prowadzone przez kilka lat badania słuchu wskazały na potrzebę uruchomienia Poradni Audiologicznej. Z Poradnią Diabetologiczną współpracuje specjalista dietetyk. Grono pacjentów mgr inż. Katarzyny Majchrzak jest tak liczne, że trzeba było stworzyć listę zapisów. ZOZ prowadzi też własną aptekę, sklep ze sprzętem rehabilitacyjnym oraz laboratorium.
ZOZ zatrudnia ponad 300 pracowników, w tym ok. 100 lekarzy, 64 pielęgniarki i położne. Poradnie i przychodnie specjalistyczne są stale wyposażane w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Pacjenci korzystają z aparatury diagnostycznej RTG, USG, EKG najnowszej generacji oraz z laboratorium analitycznego. Wkrótce Pracownia Diagnostyki Obrazowej rozpocznie profilaktyczne badania mammograficzne.

Mimo że ZOZ Bródno jest dużą jednostką, pracownicy dokładają starań, aby pacjenci korzystający z ich usług nie byli osobami anonimowymi. Placówka świadczy usługi dla coraz bardziej starzejącej się populacji. Z uwagi na potrzeby tej grupy wyremontowano i wyposażono Poradnie: Rehabilitacyjną, Ortopedyczną, utworzono Poradnie: Reumatologiczną i Gastrologiczną. Sporo pacjentów to osoby leżące, dlatego powstał też Punkt Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej. W najbliższym czasie planuje się utworzenie Poradni Geriatrycznej. Powstanie w niej Oddział Dziennego Pobytu lub Świetlica Terapii Zajęciowej, gdzie ludzie starsi będą mogli korzystać z ćwiczeń rehabilitacyjnych i porad fachowego personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, terapeutów), a jednocześnie będą mieli kontakt z innymi osobami, znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej.
Ważny problem społeczny stanowią uzależnienia, m.in. alkoholizm. Ich skutki dotykają nie tylko samych uzależnionych, ale także ich rodziny, dzieci. Z istniejącej tu Poradni Leczenia Uzależnień korzysta coraz więcej osób.
W ZOZ-ie od dawna wielką wagę przywiązuje się do zagadnień związanych z profilaktyką zdrowotną. W 2001 r. w jego strukturze powstało Biuro Promocji Zdrowia, które także diagnozuje potrzeby zdrowotne mieszkańców. Działania profilaktyczne są finansowane przez Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz, w pewnej części, z funduszy własnych placówki.

W ostatnim czasie NFZ sfinansował 3 programy: profilaktyki chorób układu krążenia, raka szyjki macicy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). ZOZ prowadzi też własny program dla kobiet, w którym badania są połączone z edukacją. Dzięki pomocy PZU zakupiono fantom piersi, na którym pacjentki uczą się samokontroli. Badaniem tym objęto uczennice trzecich klas gimnazjalnych oraz ich matki, a także pracownice szkoły.
Inne działania promujące zdrowie to: nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie osób po 65. r. ż. (od kilku lat uczestniczy w nim ok. 2,5 tys. osób); „Zdrowie, mama i ja”; „Zdrowy uczeń”; programy dotyczące profilaktyki próchnicy i wad postawy. Uczniowie z wykrytymi wadami brali udział w ćwiczeniach korekcyjnych.
W ostatnich latach, dzięki pomocy Urzędu m.st. Warszawy, przeprowadzono liczne inwestycje i remonty.

Od 2003 r. SZPZLO Warszawa-Bródno wydaje, w ilości 3 tys. egzemplarzy, bezpłatny biuletyn „Kwartalnik Pacjenta”. – Od początku założyliśmy, że pismo będzie realizowało dwa podstawowe zadania – mówi redaktor naczelna pisma, mgr Danuta Mioduszewska, kierująca także Biurem Promocji Zdrowia. – Pierwsze to funkcja informacyjna, objaśniająca strukturę i zasady działania naszego ZOZ-u. Podajemy pełny wykaz przychodni i poradni specjalistycznych, z adresami i telefonami. Systematycznie informujemy o wszystkich zmianach zachodzących w ZOZ-ie. Drugim zadaniem „Kwartalnika” jest edukacja dotycząca chorób, ich objawów, sposobów leczenia i profilaktyki, a także dostarczania informacji na temat obecnie realizowanych przez ZOZ programów profilaktycznych oraz akcji promujących zdrowie. Artykuły piszą lekarze, pielęgniarki i położne z naszych placówek, a także specjaliści spoza ZOZ-u. Szybkość, z jaką każdy nowy numer pisma znika z przychodni i poradni, najlepiej świadczy o jego przydatności.

SZPZLO Warszawa-Bródno w styczniu 2007 r. otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 oraz wszedł do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. W październiku 2007 r. uzyskał wyróżnienie w Konkursie na „Mazowiecką Firmę Roku 2007” w kategorii: medycyna. Placówka pracuje zgodnie z mottem: „Celem naszym są usługi o najwyższej jakości, z pełną dbałością o pacjentów”.

mkr

W strukturze ZOZ-u funkcjonuje 6 przychodni, oferujących usługi w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej (51 tys. zapisanych pacjentów); specjalistyki (43 poradnie); stomatologii, protetyki i ortodoncji; nocnej pomocy lekarskiej (stacjonarnej, wyjazdowej); diagnostyki ambulatoryjnej i obrazowej; transportu sanitarnego; medycyny pracy; medycyny szkolnej; pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Archiwum