10 stycznia 2008

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich

Niepokój z powodu sepsy
W listopadzie ub.r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w związku z narastającym niepokojem społecznym wywołanym przypadkami zachorowań na sepsę.

Zdaniem rzecznika, niepokój społeczny związany z ciężkimi zachorowaniami na sepsę pogłębiają informacje – przekazywane przez środki masowego przekazu –
o śmiertelnych przypadkach sepsy i o wątpliwościach
co do prawidłowości postępowania diagnostyczno-leczniczego prowadzonego w zakładach opieki zdrowotnej. Według RPO, informacje te wskazują na sytuację zagrożenia i wpływają na zachowania obywateli oraz instytucji publicznych, m.in. szkół.

Jak wynika z oficjalnych raportów Państwowego Zakładu Higieny – rośnie liczba zarejestrowanych zachorowań na sepsę. W 2007 r. odnotowano ich 198, czyli o 60 proc. więcej niż w poprzednich latach.

Rzecznik zwrócił się o określenie aktualnej skali zjawiska, monitoring sytuacji oraz sprawdzenie przestrzegania obowiązków i procedur przewidzianych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Poprosił również o przedstawienie działań i zamierzeń ministra zdrowia w kierunku zapewnienia bezpiecznego leczenia.

Niewystarczająca ochrona danych osobowych
W listopadzie ub.r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w związku z wymogiem wyrażenia zgody przez uczestników badań klinicznych na przekazanie ich danych osobowych do innych krajów.
Do biura RPO wpłynęło pismo Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w sprawie wymogu wyrażenia zgody przez uczestników badań klinicznych na przekazanie ich danych osobowych do innych krajów, nawet przy braku rozwiniętej ochrony danych osobowych w systemach prawnych niektórych z tych państw.
Niepokój budzi problem potencjalnego osłabienia ochrony danych osobowych uczestników badań. RPO zwrócił się o przedstawienie treści odpowiedzi udzielonej Komisji oraz działań podjętych w tej sprawie.

Za mało lekarzy
W listopadzie ub.r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do ministra zdrowia w sprawie zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, m.in. w szpitalach.

Rzecznik podał, że z treści dokumentu Ministerstwa Zdrowia pt. „Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” – raportu z realizacji programu w 2006 r. – wynika, że systematycznie spada liczba personelu
zatrudnionego w zakładach opieki zdrowotnej, mimo wzrostu liczby osób mających prawo wykonywania
zawodu. W najbliższych latach kryzys kadr medycznych w Polsce może się pogłębiać.
Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie nowa regulacja w sprawie czasu pracy lekarzy. Skrócenie czasu pracy oznacza, że szpitalom będzie jeszcze trudniej niż obecnie zapewnić odpowiednio liczny zespół lekarzy, który chroniłby życie i zdrowie pacjentów. Według RPO,
dotychczasowe niedobory kadrowe oraz zmiany wymuszone nowymi regulacjami w sprawie czasu pracy lekarzy stanowią realne zagrożenie praw pacjentów.
Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji na temat działań ministra zdrowia w tej materii, w szczególności w zakresie monitoringu sytuacji dotyczącej zapewnienia opieki medycznej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz aktualnej skali zjawiska. AK, md

Archiwum