20 lutego 2008

Sylwetki – Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek rektor AM w Warszawie

Niebawem dotychczasowa, obowiązująca od 1950 r. nazwa: Akademia Medyczna w Warszawie przejdzie do historii. Uczelnia stanie się Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Decyzję o zmianie nazwy podjął jednogłośnie Senat uczelni 25 września 2006 r. Ustawę w tej sprawie Sejm RP uchwalił 23 stycznia 2008 r.

Wracamy do korzeni

Nasza uczelnia ma charakter ogólnopolski, aspiracje europejskie, ale wybraliśmy nazwę: Warszawski Uniwersytet Medyczny, chcemy przez to podkreślić ścisłe związki z regionem, z którego się wywodzimy i na którego rzecz pracujemy.
Akademia Medyczna w Warszawie to chlubna historia, prawie dwustuletnia tradycja akademickiego nauczania medycyny na Mazowszu i znakomita kadra naukowa. Absolwenci naszej uczelni to wysoko wykwalifikowani specjaliści, cenieni nie tylko w kraju, ale również za granicą.
Chcieliśmy być uniwersytetem również ze względu na prestiż uczelni za granicą. W Europie słowo „akademia” nie zawsze oznacza uczelnię wyższą. Dlatego też od dawna w języku angielskim stosujemy nazwę Medical University of Warsaw.

W 2009 r. będziemy obchodzili 200-lecie akademickie go nauczania medycyny na Mazowszu.

W 1809 r. lekarze: August Wolff, Jacek Dziarkowski, Józef Czekierski, Franciszek Brandt oraz asesor farmacji Józef Celiński postanowili założyć szkołę lekarsko-chirurgiczną – 7 października tego roku Izba Edukacyjna Księstwa Warszawskiego zorganizowała Wydział Akademicko-Lekarski w Warszawie – Akademię Lekarską. Prezesem mianowała Stanisława Staszica, a dziekanem Jacka Dziarkowskiego.

Przez kolejne dziesięciolecia losy nauczania medycyny w Warszawie były burzliwe, ściśle powiązane z historią kraju i narodu, a przede wszystkim naszego regionu.
W 1817 r. Akademia została włączona do Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który został zlikwidowany po upadku powstania listopadowego. Dopiero w 1857 r. medycy zaczęli się kształcić w Akademii Medyko-Chirurgicznej, którą niebawem włączono do Szkoły Głównej Warszawskiej, przekształconej po upadku powstania styczniowego w Cesarski Uniwersytet Warszawski.
W 1917 r. powstał Uniwersytet Warszawski, w którego skład wszedł Wydział Lekarski. Pod okupacją hitlerowską UW podzielił losy wszystkich uczelni i został zlikwidowany.
Po wojnie, 1 stycznia 1950 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 października 1949 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskich: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu. W marcu tego samego roku zmieniono nazwy Akademii Lekarskich na Akademie Medyczne.

Obecnie, na 11 kierunkach i w 3 specjalnościach, kształcimy ponad 10 tys. studentów, w tym blisko 450 obcokrajowców. Kadra naukowa uczelni to 1520 nauczycieli akademickich, w tym 122 z tytułem naukowym profesora, a 54 ze stopniem doktora habilitowanego.
Nasza uczelnia spełnia wymogi stawiane uniwersytetom we wprowadzonej w 2005 r. ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe regulacje były jednym z powodów wystąpienia o zmianę nazwy. W prawie obniżono bowiem wówczas rangę akademii, zwiększając zarazem rangę uniwersytetów. Instytucjom mającym status akademii postawiono m.in. mniejsze wymogi dotyczące uprawnień do nadawania tytułu doktora.

W przypadku akademii wystarczą takie kompetencje w dwóch dyscyplinach naukowych, w przypadku uniwersytetów w sześciu. Prawo do nadawania tytułu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny mają 3 nasze wydziały, biologii medycznej – 2 wydziały, stomatologii – 1 wydział; 1 wydział może też nadawać tytuł doktora nauk farmaceutycznych. Nasza uczelnia jest więc w świetle prawa uniwersytetem, a ustawa zmieniająca nazwę jest jedynie potwierdzeniem istniejącego stanu.

Od roku 2008 nasi absolwenci będą kończyli Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Leszek PĄCZEK

***

Lekarz. Absolwent Liceum im. Gottwalda w Warszawie. Ukończył Wydział Lekarski AM w Warszawie z wyróżnieniem w 1980 r., otrzymując Dyplom Srebrnego Eskulapa (Primus Inter Pares). Jest specjalistą w wielu dziedzinach, m.in. chorób wewnętrznych, nefrologii, diabetologii, transplantologii. Tytuł profesora medycyny, nadany przez prezydenta RP, otrzymał w 1997 r. Profesor zwyczajny od 2000 r. Od 1999 r. jest kierownikiem Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Dzieciątka Jezus. Był prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych AM w Warszawie w dwóch kadencjach: 1999-2002, 2002-2005. Rektor AM od 2005 r.

Archiwum