28 marca 2008

2007 – Działalność Rady MOW NFZ

Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, powołana 20 grudnia 2004 r. uchwałą nr 170/04 oraz 9/2005 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w roku 2007 pracowała w składzie: 1. Wanda Krajewska-Hofman – przedstawiciel Sejmiku, 2. Wiesław Czarnecki – przedstawiciel Sejmiku, 3. Waldemar Kowalczyk – przedstawiciel wojewody, 4. Bogdan Krysiewicz – przedstawiciel wojewody, 5. Anna Płatkowska-Kułaj – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, 6. Maria Jolanta Ochman – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
7. Jan Grzegorz Popkiewicz – przedstawiciel Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, 8. Ilona Pniewska – przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, 9. Stanisław Laskus – przedstawiciel komendanta stołecznego policji, komendanta wojewódzkiego policji, mazowieckiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Realizując zadania ustawowe, Rada MOW NFZ w roku 2007 podjęła 3 uchwały:

w sprawie zaopiniowania oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za rok 2006,

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2008,

w sprawie uchwalenia planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2008.

W roku 2007 Rada MOW NFZ odbyła 11 posiedzeń: 2 odbyły się w Warszawie, 9 – w placówkach służby zdrowia na Mazowszu, w obecności organów założycielskich tych placówek. Wizyty w mazowieckich szpitalach pozwoliły na zapoznanie się z ich specyfiką, bieżącymi problemami oraz płaszczyznami współpracy z władzami lokalnymi.
Do uczestnictwa w posiedzeniach Rady MOW NFZ byli zapraszani przedstawiciele: wojewody mazowieckiego, którego reprezentowała dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego Katarzyna Paczek; marszałka województwa mazowieckiego, którego reprezentowała dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Ewa Łagońska; prezydenta m.st. Warszawy, którego reprezentowała dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy Elżbieta Wierzchowska.

Istotnym obszarem zainteresowań Rady MOW była analiza zasadności rozszerzenia działalności placówek medycznych, które występowały do dyrekcji Oddziału z wnioskami o finansowanie nowych rodzajów usług. Rada, po wysłuchaniu opinii dyrekcji Oddziału uwzględniającej opinie konsultantów wojewódzkich, zazwyczaj pozytywnie opiniowała zamierzenia placówek, zaś w przypadku braku opinii konsultanta wojewódzkiego z danej dziedziny zwracano się do dyrekcji Oddziału o zasięgnięcie takiej opinii.
Realizacja bogatej tematyki posiedzeń Rady była możliwa dzięki bardzo dobrej, ścisłej współpracy z dyrektorem MOW NFZ i podległymi komórkami organizacyjnymi.

Tematyka posiedzeń
Rady MOW NFZ w roku 2007

 • w Piasecznie – 23 stycznia 2007 r.
  – Ocena dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie powiatów: piaseczyńskiego i grójeckiego, realizowanych przez CSK MSWiA oraz miejscowe SP ZOZ – temat wprowadzony do porządku obrad na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Czarneckiego.
  – Informacja dyrektora MOW NFZ o podpisanych kontraktach na świadczenia opieki zdrowotnej na 2007 r. w podziale na poszczególne rodzaje, z uwzględnieniem placówek, z którymi nie zostały podpisane umowy – zagrożenia dla ubezpieczonych.
  – Przyjęcie informacji o skargach i wnioskach zgłoszonych przez ubezpieczonych w IV kwartale 2006 r.
 • w Mławie – 27 lutego 2007 r.
  – Informacja dyrektora MOW NFZ o stanie lecznictwa nerkozastępczęgo na Mazowszu; o Warszawskim Programie Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Cywilizacyjnych w latach 2007-2010. a także
  o zadłużeniu SP ZOZ na Mazowszu ze wskazaniem placówek, które mogą być zagrożone egzekucjami komorniczymi.
 • w Warszawie – 13 marca 2007 r.
  – Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2006.
  – Informacja dyrektora MOW NFZ nt. zapewnienia świadczeń z zakresu leczenia dermatologicznego w 2007 r.
 • w Ostrowi Mazowieckiej –
  24 kwietnia 2007 r.
  – Informacja dyrektora SPZ ZOZ w Ostrowi Mazowieckiej o działalności placówki.
  – Analiza zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych na Mazowszu w latach 2005-2007.
  – Informacja dyrektora MOW NFZ o skargach i wnioskach zgłoszonych przez ubezpieczonych w I kwartale 2007 r.
 • w Kajetanach – 22 maja 2007 r.
  – Informacja dyrektora Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy o działalności placówki.
  – Analiza wykonania świadczeń medycznych w MOW NFZ za I kwartał 2007 r. oraz przesłanki realizacji świadczeń w II kwartale – informacja dyrektora Oddziału.
  – Informacja dyrektora MOW NFZ o problemach związanych z finansowaniem leczenia lizosomalnych chorób sierocych przez Oddział.
 • w Garwolinie – 26 czerwca 2007 r.
  – Informacja dyrektora SP ZOZ w Garwolinie o działalności placówki.
  – Informacja dyrektora MOW NFZ nt. dostępności do świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego dla ubezpieczonych z Mazowsza; oraz prognozy kosztów świadczeń zdrowotnych na rok 2008.
 • w Sochaczewie – 24 lipca 2007 r.
  – Analiza zasadności utworzenia w strukturze Szpitala Powiatowego w Sochaczewie oddziału dziennego psychiatrycznego i oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu oraz możliwości zapewnienia przez MOW NFZ środków finansowych na ten rodzaj świadczeń.
  – Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2008.
  – Informacja dyrektora MOW NFZ o skargach i wnioskach zgłoszonych do oddziału przez ubezpieczonych w II kwartale 2007 r.
 • w Żurominie – 25 września 2007 r.
  – Informacja dyrektora SPZ ZOZ w Żurominie o działalności placówki.
  – Analiza zasadności rozszerzenia działalności NZOZ Centrum Medyczne Wola PW JUMO Sp. z o.o. w Warszawie o świadczenia z zakresu urologii w warunkach stacjonarnych oraz możliwości zapewnienia przez MOW NFZ środków finansowych na ten rodzaj świadczeń.
  – Opieka stomatologiczna nad dziećmi
  w wieku 7 lat w Warszawie i na Mazowszu (temat zgłoszony przez obserwatora Rady R. Majkowskiego).
  – Informacja dyrektora MOW NFZ o wynikach kontroli, przeprowadzonych przez oddział w I półroczu 2007 r.
 • w Zwoleniu –
  23 października 2007 r.
  – Informacja dyrektorów: SPZ ZOZ w Pionkach oraz SPZ ZOZ w Zwoleniu o działalności placówek.
  – Analiza zasadności rozszerzenia dzia-
  łalności Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock, ul. Kościuszki 28,
  w związku z zamiarem utworzenia Oddziału Kardiologii z Pracownią Hemodynamiczną oraz rozszerzenia zakresu i ilości świadczeń w zakresie ortopedii i narządu ruchu.
  – Informacja dyrektora MOW NFZ o wykonaniu zakontraktowanych świadczeń za trzy kwartały roku 2007; w sprawie konkursu ofert 2008; oraz o skargach i wnioskach zgłoszonych przez ubezpieczonych w III kwartale 2007 r.
 • w Dziekanowie Leśnym –
  27 listopada 2007 r.
  – Informacja dyrektora SZP ZOZ w Dziekanowie Leśnym o działalności placówki.
  – Analiza zasadności rozszerzenia działalności SP ZOZ w Garwolinie w związku z planowanym uruchomieniem od grudnia 2007 r. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  – Analiza zasadności utworzenia nowych komórek organizacyjnych w strukturach SWPZZ Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.
  – Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2008.
  – Informacja dyrektora MOW NFZ nt. kierunków zmian w kontraktowaniu świadczeń medycznych przez Oddział w latach 2005-2007; oraz wyników kontroli aptek
  i indywidualnych umów na wystawianie recept refundowanych w 2007 r.
  – Informacja dyrektora Doradczego Ośrodka Restrukturyzacji i Prywatyzacji w Służbie Zdrowia o Medycznej Platformie Edukacyjnej (temat zgłoszony przez R. Majkowskiego).
  – Uwagi do zarządzenia nr 64/2007/DSOZ prezesa NFZ z dnia 20.09.2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenia stomatologicznego (temat zgłoszony przez
  R. Majkowskiego).
 • w Warszawie – 18 grudnia 2007 r.
  – Informacja prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Medycyny Sportowej w Warszawie o działalności placówki.
  – Podsumowanie działalności Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007.

  Ryszard MAJKOWSKI
  obserwator Rady MOW NFZ z ramienia ORL w Warszawie

  Archiwum