20 marca 2008

Listy: stomatologia

W „Pulsie” nr 12/2007 ukazał się artykuł dr. Macieja Nowaka nt. uchybień w kontrakcie z NFZ w zakresie usług stomatologicznych. Obszerny komentarz prof. Andrzeja Wojtowicza dotyczący tego tekstu zamieściliśmy w „Pulsie” nr 2/2008. Poniżej zamieszczamy odpowiedź Autora pierwszego odcinka cyklu „NFZ niełaskawy dla stomatologii”.

NFZ niełaskawy dla stomatologii – cd.

Do prof. dr. hab. Andrzeja WOJTOWICZA, konsultanta
wojewódzkiego ds. chirurgii stomatologicznej, kierownika
Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM w Warszawie

W sprawie niedoszacowania procedur dotyczących świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej z jednoczesnym przeszacowaniem świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej, chciałbym wyjaśnić, że odnosiłem się do wag punktowych procedur, a nie ich cen złotówkowych, gdyż na dzień pisania mojego listu nie było wiadomo, ile NFZ będzie chciał zapłacić za 1 pkt w stomatologii ogólnej oraz specjalistycznej. Chciałem również zwrócić uwagę środowiska, że uległy całkowitej likwidacji pakiety świadczeń specjalistycznych z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, z zakresu stomatologii dziecięcej oraz leczenia chorych w grupie ryzyka HIV, co uniemożliwia uzyskanie właściwej wartości cenowej za wysokospecjalistyczne świadczenia, niejednokrotnie bardzo praco- i czasochłonne, wymagające dużych nakładów finansowych przy ich udzielaniu. Kierowałem się dobrem naszych pacjentów oraz dobrem wszystkich kolegów dentystów, udzielających różnorodnych świadczeń stomatologicznych.
Za niezręczne sformułowanie „przeszacowanie świadczeń chirurgicznych”, które wzbudziło niepokój Pana Profesora, serdecznie przepraszam, nie zamierzałem i nie zamierzam w żadnej mierze podejmować jakichkolwiek działań na szkodę finansowania żadnego z zakresów stomatologii, w tym również chirurgii stomatologicznej.
Jedynie podejmowanie wspólnych działań, całego środowiska lekarzy dentystów, zmierzających do właściwego wycenienia świadczeń stomatologicznych, finansowanych ze środków publicznych – może zostać uwieńczone sukcesem.
W chwili obecnej znane są już stawki zaproponowane przez Mazowiecki OW NFZ Wojewódzkiemu Centrum Stomatologii w Warszawie na leczenie dentystyczne i wynoszą one odpowiednio: 0,80 zł / pkt w stomatologii ogólnej z protetyką; 0,95 zł w chirurgii stomatologicznej i periodontologii; 0,90 zł za pkt w protetyce stomatologicznej i ortodoncji; 2,20 zł / pkt w leczeniu w znieczuleniu ogólnym osób upośledzonych w stopniu znacznym i głębokim umysłowo.
Stawki te nie są stanie pokryć kosztów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w przeważającej większości zakresów leczenia stomatologicznego. Z posiadanych informacji wiadomo, że inne OW NFZ proponują lepszą wycenę świadczeń dentystycznych. I tak np. lubuski 1 pkt za leczenie ogólnostomatologiczne wycenia na 1,00 zł, a dolnośląski na 0,90 zł.
W zachodniopomorskim 1 pkt w stomatologii ogólnej kosztuje 1,00 zł; w protetyce 1,30 zł oraz 1,60 w chirurgii. W wielkopolskim zaś jest płacone 0,90 zł za pkt ogólnostomatologiczny i 1,10 zł za pkt specjalistyczny.
Wygląda na to, że mazowieccy lekarze dentyści mają zaproponowane przez NFZ jedne z najgorszych warunków finansowych. Czy ta sytuacja musi trwać dalej? Myślę, że nie, ale to już zależy w dużej mierze od naszego środowiska i umiejętności „mówienia jednym głosem”, zwłaszcza że – jak wynika z informacji uzyskanej z Ministerstwa Zdrowia – budżet NFZ na świadczenia dentystyczne w roku 2008 wzrósł średnio o ponad 50% i wynosi 1870986 tys. zł.

Dr n. med. Maciej Nowak
jest p.o. z-cą dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego Centrum Stomatologii

***

Gdzie jest
sto złotych?

Jestem dyrektorem NZOZ Poradnia Stomatologiczna od 2001 r. (…) Tegoroczna umowa jest skonstruowana najgorzej z dotychczasowych. (…) Warunki kontraktu na realizację umowy – „Świadczenia protetyczne zakres skojarzony”, narzucone przez MOW NFZ w roku 2008, zawierają błędy merytoryczne i logiczne, które uniemożliwiają świadczeniodawcy wykonanie umowy.
W grudniu 2007 r., podobnie jak w ciągu ostatnich 6 lat, podpisaliśmy umowę na rok 2008, wskazując jednocześnie na zawarte w niej błędy. Spotkało się to ze zrozumieniem pracowników NFZ oraz informacją
o braku możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian, co wyklucza jej wykonanie.

1.
Wartość pracy lekarza przy wykonaniu protezy zębowej została zmniejszona o 29,16% (tj. 94,80 zł).
Rok 2007: 5280 pkt x 0,09 zł = 475,2 zł – 150 zł (prac. techn. opłaca lekarz) = 325,2 zł. Rok 2008: 256 pkt x 0,9 zł = 230,4 zł +150 zł (prac. techn. opłaca NFZ) = 380,4 zł. W obu przypadkach koszt wykonania
w pracowni technicznej nie uległ zmianie. Przy równoczesnym wzroście kosztów stałych utrzymania placówki w 2008 r. (czynsz, en. elektr., wzrost cen materiałów etc.) spadek wartości wykonanej pracy o niemal 30% jest nieuprawniony.
Błąd nastąpił w wyniku podzielenia dotychczasowej ilości punktów przez 20, a pomnożenia wartości punktu jedynie przez 10. Ta dysproporcja
w jeszcze większym stopniu dotyczy umowy w zakresie stomatologii ogólnej.

2. Wydzielona kwota dla pracowni technicznej (max. 2 x 1950 zł + 3800 zł) pozwala na wykonanie jedynie 55,4% umowy. Pozostałe ok. 45% jest niemożliwe do wykonania, ponieważ nie zawiera ona procedur podwykonania w pracowni technicznej, na co nie przeznaczono środków.

3.
Ograniczenie do limitu 26 protez miesięcznie (3800 zł: 150 zł = 25,3 szt.) wykonywanych w pracowni technicznej powoduje wydłużenie kolejki pacjentów zapisanych na leczenie protetyczne z 6-7 miesięcy w 2007 r. do 1,5 roku w 2008 r. (ok. 700 osób zapisanych w kolejce).

4.
Brak w umowie na 2008 r. najczęściej występującej u pacjentów protezowanych procedury leczenia stomatopatii protetycznych (ch. błon śluz. i przyzębia) prowadzi do pozostawienia bez opieki pacjentów użytkujących protezy zębowe.

5.
Wydłużono godziny pracy lekarza do 30 h tygodniowo, podczas gdy na wykonanie limitowanych 26 protez (13 pacjentów) wystarczy praca: 1 dzień w tygodniu, przy braku w umowie innych procedur.

Dział Stomatologii MOW NFZ pozostaje bezsilny, a rozpoczęliśmy już przyjmowanie pacjentów w ramach umowy na 2008 r., której warunki realizacji zawierają wady merytoryczne.

[nazwisko Autora listu do wiadomości redakcji]
Koleżanki i Koledzy lekarze dentyści,
W dalszym ciągu proszę o przesyłanie informacji
na temat kontraktowania świadczeń stomatologicznych
(e-mail: ryszard.majkowski@medycyna.org.pl).

Dziękuję tym lekarzom, którzy potrafią nie tylko upomnieć się o swoje prawa, ale mają odwagę poinformować o tym nasze środowisko.

Ryszard MAJKOWSKI
wiceprzewodniczący ORL

Archiwum