12 marca 2008

Pilnie potrzebni lekarze orzekający o zdolności do służby wojskowej

Zastępca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Marek RAŹNIEWSKI
do wiceprzewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Jacka KUBIAKA

W związku z wyczerpaniem możliwości zmierzających
do wyłonienia kandydatur lekarzy mogących brać udział w pracach powiatowych komisji lekarskich na terenie m.st. Warszawy, orzekających o zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej, zwracam się z prośbą o wskazanie kandydatur lekarzy (w tym lekarzy emerytów), którzy mogliby wziąć udział w pracach tych komisji.
Ze względu na charakter pracy tej komisji proszę o wskazanie w pierwszej kolejności – w miarę możliwości – lekarzy internistów i chirurgów.
Jednocześnie informuję, że kwestie wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji lekarskich regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. nr 18, poz. 142). Z uwagi na trwający pobór proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Warszawa, 13 lutego 2008 roku

Archiwum