23 marca 2008

Przełamywanie barier w kształceniu młodych lekarzy – – zapowiada minister zdrowia Ewa Kopacz

Diagnoza stanu obecnego

-Deficyt kadry lekarskiej, w tym specjalistów (głównie związany z regulacjami dotyczącymi ograniczenia czasu pracy oraz z migracją lekarzy). Zagrożenie związane z tzw. luką pokoleniową, przede wszystkim wśród lekarzy specjalistów.
-Długotrwały proces kształcenia podyplomowego od momentu uzyskania dyplomu wyższej uczelni do uzyskania dyplomu specjalisty.
-Brak pełnej samodzielności zawodowej lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów co najmniej przez kilka lat od zakończenia studiów.

Jak temu przeciwdziałać

Zniesienie stażu podyplomowego ma m.in. doprowadzić do likwidacji niektórych z tych barier i do wcześniejszego uzyskania przez lekarzy samodzielności zawodowej. Bezpośrednio po skończeniu studiów i po zdaniu LEP/LDEP absolwent uczelni medycznej będzie otrzymywał prawo wykonywania zawodu. Będzie zapewniony dostęp do specjalizacji dla wszystkich absolwentów (przewidywane są zachęty do specjalizowania się w dziedzinach deficytowych).
Zniesienie stażu niewątpliwie będzie wymagało od uczelni medycznych wzmocnienia praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu. Po zakończeniu studiów medycznych będą przeprowadzane Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy, przygotowywane przez Centrum Egzaminów Medycznych przy współudziale uczelni medycznych i konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Zaoszczędzone na stażach pieniądze trafią w części do uczelni medycznych – na zadania związane z praktycznym przygotowaniem absolwentów do wykonywania zawodu oraz organizacją LEP i LDEP; w części będą przeznaczone na wzrost wynagrodzeń rezydentów.

Resort zdrowia zapowiada następujące zmiany w organizacji systemu specjalizowania się lekarzy i lekarzy dentystów:
-Wprowadzenie tzw. modułowego systemu specjalizacji z jednoczesną likwidacją podziału specjalizacji na podstawowe i szczegółowe. Moduł podstawowy ma zawierać treści uniwersalne dla grupy specjalizacji oraz te, które są obecnie zawarte w programie stażu podyplomowego (m.in. obowiązkowy kurs i egzamin
z dziedziny ratownictwa medycznego). Moduł szczegółowy, bezpośrednio związany z przedmiotem specjalizacji, ma zawierać wiedzę ściśle specjalistyczną.
-Rezygnacja z rozmowy kwalifikacyjnej w postępowaniu do rozpoczęcia specjalizacji i znaczące uproszczenie tej procedury w oparciu
o obiektywny ranking lekarzy na podstawie wyniku LEP/LDEP.
-Weryfikacja warunków akredytacji, a przez to zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych.
-Umożliwienie powierzenia funkcji kierownika specjalizacji lekarzowi specjaliście zatrudnionemu „na kontrakcie”.
-Urealnienie programów specjalizacji, które są w niektórych dyscyplinach zbyt obszerne co do liczby kursów, długości stażu specjalizacyjnego oraz liczby i rodzaju wymaganych procedur medycznych.
-Ograniczenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego do dwóch części: teoretycznej i ustnej.
-Wprowadzenie procesu monitorowania systemu specjalizacji oraz realizacji przez jednostki uprawnione programów specjalizacji, jak również wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla osób pełniących funkcje kierowników specjalizacji.
u Przygotowanie zmian w doskonaleniu zawodowym (zwiększenie liczby punktów edukacyjnych uzyskiwanych przez osoby pełniące funkcje kierowników specjalizacji – będzie to zachęta do prowadzenia w danej jednostce specjalizacji oraz podejmowania przez zatrudnionych tam specjalistów funkcji kierowników specjalizacji).
-Przygotowanie zapisów promujących prowadzenie przez jednostki ochrony zdrowia specjalizacji lekarzy, jak również innych zawodów medycznych (np. regulacje dotyczące akredytacji w ochronie zdrowia oraz planowanych kryteriów dotyczących poziomów referencyjnych jednostek ochrony zdrowia).
tol

Archiwum