10 marca 2008

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 2267/P-V/07
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2007 r.

w sprawie wyznaczenia kol. Jacka Kubiaka,
Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie, do przejściowego pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Działając na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), uchwały nr 1842/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyznacza się kol. Jacka Kubiaka, Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w zakresie zadań określonych w § 31 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na okres od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 471/P-V/08
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE Z DNIA 20 LUTEGO 2008 r.

w sprawie wyznaczenia kol. Jacka Kubiaka, Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, do przejściowego pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Działając na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), uchwały nr 1842/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie, w związku z czasową niemożnością pełnienia przez niego funkcji – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyznacza się kol. Jacka Kubiaka, Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w zakresie zadań określonych w § 31 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na okres od 1 marca 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący ORL Jacek KUBIAK
Sekretarz ORL Ładysław NEKANDA-TREPKA

UCHWAŁA NR 148/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 LUTEGO 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1418/R-V/06
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu Organizacyjnego Biura
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 1418/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 1 uchwały nr 1418/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
3. Schemat Organizacyjny Biura Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie stanowi załącznik nr 2 do uchwały
(patrz: www.warszawa.oil.org.pl).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 149/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 15 LUTEGO 2008 r.

w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzania czynności kontrolnych dotyczących organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską
w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – w związku z art. 19e ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2005 r., nr 226, poz. 1943 ze zm.) oraz uchwałą nr 7348/R-IV/04 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 września 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania czynności kontrolnych dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, na które zgodę wydało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§ 1
Upoważnia się członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, znajdujących się na liście ekspertów ustalonych uchwałą nr 618/R-IV/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia osób – pracowników administracyjnych Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie do przeprowadzenia kontroli szkoleń podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy, lub ich przedstawicieli, oraz dyrektora Krzysztofa Dziubińskiego i następujących pracowników Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie: Agnieszka Bromirska-Mika, Anna Dondzbach, Dorota Neryng, Monika Skolimowska, Konrad Sulej –
– do przeprowadzania czynności kontrolnych dotyczących organizatorów kształcenia, wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie przewidzianym w art. 19e ust. 1 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty
.

§ 2
Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dr. n. med. Krzysztofa Dziubińskiego, do podejmowania decyzji dotyczących wskazywania form szkolenia wyznaczonych do kontroli, na podstawie informacji wpisanych do rejestru, a także ustalania składu zespołu kontrolującego.

§ 3
Zespół kontrolujący składa się z 2 osób zaopatrzonych
w stosowne upoważnienie wydane przez Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący ORL
Jacek KUBIAK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum