6 marca 2008

UWAGA! PRAKTYKI!

W przypadku ponownego stwierdzenia przez zespół wizytacyjny istotnych odstępstw od wymagań określonych rozporządzeniem – Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie będzie zmuszona wykreślić praktykę z rejestru.


Indywidualne i indywidualne specjalistyczne
praktyki lekarskie oraz lekarze udzielający świadczeń
w ramach grupowych praktyk lekarskich

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. nr 20, poz. 254), niektóre wymagania fachowe i sanitarne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, w których lekarz albo lekarz dentysta mogą wykonywać praktykę lekarską, są określone następująco:
– powierzchnia pomieszczenia powinna być dostosowana do zainstalowanych w nim urządzeń, aparatury i sprzętu, i wynosić co najmniej 12 m2 (dopuszcza się powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2 – nie później jednak niż
do 26 maja 2008 r.
),
– pomieszczenie, w którym przewiduje się wykonywanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, powinno być wyposażone w umywalkę i zlewozmywak z wodą bieżącą ciepłą i zimną oraz autoklaw i, w zależności od potrzeb, sterylizator niskotemperaturowy (dopuszcza się brak umywalki, pod warunkiem wyposażenia pomieszczenia w zlewozmywak dwukomorowy – nie później jednak niż do 26 maja 2008 r.; dopuszcza się brak autoklawu, pod warunkiem zapewnienia sterylizacji na suche powietrze – nie później jednak niż do 31 grudnia 2000 r.),
– w pomieszczeniu należy zapewnić właściwą wymianę powietrza poprzez zastosowanie wentylacji grawita-cyjnej kanałowej; w pomieszczeniu w którym konieczna jest zwiększona wymiana powietrza, powinna być wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja (dopuszcza się w przypadku braku możliwości wykonania wentylacji grawitacyjnej kanałowej wietrzenie przez okno – nie później jednak niż do 26 maja 2008 r.),
– aparatura i sprzęt medyczny powinny mieć certyfikaty uzyskane na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach (dopuszcza się brak certyfikatów – nie później jednak niż do 26 maja 2008 r.),
– pomieszczenie, w którym mają być wykonywane zabiegi wymagające znieczulenia ogólnego, albo pomieszczenie, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej lub w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej, powinno mieć wysokość co najmniej 3 m w świetle (dopuszcza się wysokość pomieszczenia nie mniejszą niż 2,5 m w świetle, pod warunkiem zastosowania w nim wentylacji mechanicznej, zapewniającej 4 wymiany na godzinę – nie później jednak niż do 26 maja 2008 r.),
– pomieszczenie, w którym mają być udzielane świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w dziedzinie ginekologii lub urologii albo mają być udzielane świadczenia o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powinna być oddzielona kabina higieny osobistej (dopuszcza się brak kabiny – nie później jednak niż do 26 maja 2008 r.),
– pomieszczenie, w którym wykonywane są zabiegi operacyjne, zabiegi wymagające znieczulenia ogólnego, zabiegi wymagające wyłącznie znieczulenia dożylnego lub sedacji, mają być udzielane świadczenia zdrowotne o charakterze inwazyjnym, powinno być wyposażone w armaturę czerpalną, uruchamianą bez kontaktu z dłonią (dopuszcza się armaturę czerpalną, uruchamianą dłonią – nie później jednak niż do 26 maja 2008 r.).

Koleżanki i koledzy, których praktyki zostały wpisane do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych oraz grupowych praktyk lekarskich Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie bez spełniania wymienionych wyżej wymogów, są zobowiązani do dostosowania swoich pomieszczeń do warunków określonych przepisami, nie później niż do końca maja 2008 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w ramach nadzoru, jako organ prowadzący rejestr regulowany, jest zobowiązana do kontroli tych pomieszczeń, w których w wyniku przeprowadzonych wizytacji stwierdzono odstępstwa od cytowanych wyżej wymogów.

Art. 52 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi bowiem m.in., że „organ prowadzący rejestr praktyk lekarskich dokonuje wykreślenia praktyki z rejestru w przypadku (…) niespełnienia warunków wykonywania działalności, o których mowa w art. 50 (…) – powinna ona m.in. „dysponować pomieszczeniem wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń oraz posiadać opinię właściwego inspektora sanitarnego o spełnianiu warunków wymaganych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (…)”.

Ładysław NEKANDA-TREPKA
sekretarz ORL

Archiwum