20 kwietnia 2008

W PROGRAMIE OBRAD XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

m.in.

800 Msza Święta celebrowana w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów odprawiona w kaplicy na terenie Centrum Konferencyjnego Wojska Polskiego

900 Otwarcie Zjazdu – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu – kol. Jacek Kubiak

915 Wybór Przewodniczącego Zjazdu

930 Informacja o Regulaminie Zjazdu

935 Wybór Prezydium Zjazdu – Zastępców Przewodniczącego i Sekretarzy

1000 Wybór Komisji: Mandatowej, Regulaminowej, Komisji Uchwał i Wniosków

1100 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zjazdu

1115 Informacja o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych

1130 Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2007 – Przewodniczący ORL kol. Andrzej Włodarczyk

1150 Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu OIL za rok 2007 – Skarbnik ORL kol. Wojciech Borkowski

1210 Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2007 – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej kol. Janina Barbachowska

1220 Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2007 – Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego – kol. Elżbieta Rusiecka-Kuczałek

1230 Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2007 – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – kol. Anna Wilmowska-Pietruszyńska

1240 Dyskusja nad sprawozdaniami:

  1. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania ORL za rok 2007
  2. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i rachunku wyników OIL za rok 2007
  3. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2007
  4. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2007
  5. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2007
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2007

1310 Przedstawienie projektu preliminarza budżetowego na rok 2008 – Skarbnik ORL – kol. Wojciech Borkowski

1320 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2008

1340 Wręczenie wyróżnień i dyplomów Komisji Kultury, Sportu i Turystyki – Przewodniczący Komisji – kol. Krzysztof Makuch

1515 Uczczenie pamięci zmarłych w roku 2007 lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

1520 Wystąpienia gości

1545 Wręczenie Odznaczeń „LAUDABILIS” i „Medalu im. Jerzego Moskwy”

1630 Bieżąca sytuacja w ochronie zdrowia, szczególnie w aspekcie uchwał i stanowisk IX Nadzwyczajnego
Krajowego Zjazdu Lekarzy, z uwzględnieniem problemów prywatyzacji – kol. Jacek Kubiak, mec. Elzbieta Barcikowska-Szydło

1750 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie stosownych uchwał

1830 Wolne wnioski

1900 Zamknięcie Zjazdu

Archiwum