17 maja 2008

Nowe przepisy prawne

I. 29 lutego 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 34, poz. 198.

Rozporządzenie określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej:
1) udzielanych osobom ubezpieczonym mającym obywatelstwo polskie i mieszkającym na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży i połogu,
2) udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez zakład opieki zdrowotnej:
a) osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, przebywającym w ośrodkach leczących uzależnienia,
b) osobom wymagającym psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
c) cudzoziemcom przebywającym w strzeżonym ośrodku lub
w areszcie w celu wydalenia,
d) osobom skazanym.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom, o których mowa w pkt 1, 2a i 2b, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister zdrowia. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2c, są finansowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem. Świadczenia określone w pkt 2d są finansowane przez ministra sprawiedliwości.
Leki wchodzące w zakres świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych cudzoziemcom i osobom skazanym są finansowane przez ministra sprawiedliwości albo ministra spraw wewnętrznych
i administracji.
Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, 2a
i 2b, udzielone i niesfinansowane do dnia wejścia w życie rozporządzenia, są finansowane przez Fundusz z dotacji na rok 2008 na dotychczasowych zasadach.

II. 29 lutego 2008 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 1 z 2008 r., poz. 4, obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.
III. 29 lutego 2008 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 1 z 2008 r., poz. 5, obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2007 r
.

IV. 20 marca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów – publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 37, poz. 204.

V. 20 marca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 37, poz. 213.

VI. 26 marca 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o lekarzu sądowym, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 51, poz. 293.

W okresie do dnia 31 grudnia 2008 r. lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest również inny lekarz dopuszczony przez prezesa sądu okręgowego do wykonywania czynności lekarza sądowego.
Dopuszczenie do wykonywania czynności lekarza sądowego odbywa się na podstawie zarządzenia prezesa sądu okręgowego w przypadku niemożności zawarcia dostatecznej liczby umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
Do lekarza dopuszczonego do wykonywania czynności lekarza sądowego nie stosuje się art. 5 ust. 1 pkt 4-6, art. 6, art. 7 i art. 15.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Nie stosuje się natomiast pkt:
4. ma nieposzlakowaną opinię,
5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
Nie stosuje się przepisu art. 6 ustawy, który stanowi, że prezes sądu okręgowego zwraca się z pisemnym wnioskiem do właściwej okręgowej rady lekarskiej o przekazanie listy kandydatów na lekarzy sądowych, określając liczbę lekarzy w danych specjalnościach.
Okręgowa rada lekarska, w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje prezesowi sądu okręgowego listę kandydatów na lekarzy sądowych wraz z rekomendacjami.
Prezes sądu okręgowego dokonuje wyboru z listy kandydatów na lekarzy sądowych lekarzy, z którymi zamierza zawrzeć umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego prezes sądu okręgowego jest obowiązany poinformować kandydata na lekarza sądowego o przepisach w zakresie usprawiedliwiania niestawiennictwa uczestników postępowań
w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego albo ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Lekarz składa pisemne oświadczenie o znajomości tych przepisów.
Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego kandydat na lekarza sądowego składa prezesowi sądu okręgowego:
1) oświadczenie, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy,
2) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) zaświadczenie o niekaralności.
Nie stosuje się art. 7 ustawy, który stanowi, że prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego, oraz art. 15 ustawy, na podstawie którego lekarz sądowy prowadzi rejestr wystawionych zaświadczeń.

VII. 29 marca 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 52, poz. 305.

Art. 12 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) stanowi, że przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o Karcie Polaka (Dz. U. nr 180, poz. 1280 ze zm.), zgodnie
z którym posiadacz Karty Polaka ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne.
Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 2a wym. ustawy, do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, przebywającym w ośrodkach leczących uzależnienia, osobom wymagającym psychiatrycznej opieki zdrowotnej, ponadto finansowanie świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących posiadaczom Karty Polaka oraz udzielanych osobom nieubezpieczonym mającym obywatelstwo polskie i mieszkającym na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu.
Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na terenie województwa, z którym zawarło umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na terenie danego województwa osobom, o których mowa wyżej.

mec. Beata Kozyra- -ŁukasiAk
Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum