17 maja 2008

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 146/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 15 LUTEGO 2008 r.

w sprawie listy nominowanych
do „Medalu im. dr. Jerzego Moskwy”


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku
z uchwałą nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV OZL OIL w Warszawie, dotyczącej ustanowienia „Medalu im. dr. Jerzego Moskwy” oraz § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania „Medalu im. dr. Jerzego Moskwy” – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zatwierdza listę nominowanych do „Medalu im. dr. Jerzego Moskwy”.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.
(patrz: www.warszawa.oil.org.pl)

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 197/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 14 MARCA 2008 r.

w sprawie przyznania
Odznaczeń „LAUDABILIS”
na XXVI Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 43/R-IV//02 z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Odznaczenia „LAUDABILIS” – tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem nr 1 Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2004 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie przyznała niżej wymienionym osobom Odznaczenia „LAUDABILIS”, w wyniku tajnego głosowania (głosowało 35 osób – wszystkie głosy ważne):
1. kol. Daniela Machnicka-Bacciarelli – 32 głosy; 2. kol. Wanda Jaroszewska-
-Balicka – 31 głosów; 3. kol. Andrzej Sawoni – 31 głosów; 4. kol. Andrzej Włodarczyk – 31 głosów; 5. kol. Janina Barbachowska – 28 głosów; 6. kol. Roman Kudraszew – 28 głosów; 7. kol. Andrzej Kidawa – 26 głosów; 8. kol. Ryszard Majkowski – 26 głosów; 9. kol. Aleksandra Słabik-Ledóchowska – 26 głosów; 10. kol. Andrzej Trzaskowski – 22 głosy.

§ 2
Odznaczenia, o których mowa w § 1, zostaną wręczone na XXVI Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 204/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 14 MARCA 2008 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Samorządami Terytorialnymi


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), § 29 Regulaminu Organizacji i Trybu Działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, uchwały nr 87/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 27 stycznia 2006 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Samorządami Terytorialnymi na okres kadencji 2005-2009
oraz uchwały nr 150/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie powołania lidera Komisji ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Samorządami Terytorialnymi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję ds. Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia i Samorządami Terytorialnymi w składzie:

kol. Jacek Kubiak – Przewodniczący
Komisji;

członkowie:
1. kol. Renata Dmowska;
2. kol. Marta Klimkowska-Misiak;
3. kol. Roman Kudraszew;
4. kol. Ryszard Majkowski;
5. kol. Andrzej Morliński;
6. kol. Roman Olszewski;
7. kol. Waldemar Pirkel;
8. kol. Mieczysław Szatanek.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący ORL
Jacek KUBIAK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum