16 maja 2008

Uchwały XXVI OZL

UCHWAŁA NR 1/Z/V/08
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 29 marca 2008 r.

w sprawie porządku obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwala się porządek obrad XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, który stanowi załącznik do uchwały.
(patrz: www.warszawa.oil.org.pl)

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 / Z/V/08
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 29 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza za rok 2007

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Po zapoznaniu się i rozważeniu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie za rok 2007, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
(patrz: www.warszawa.oil.org.pl)

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/Z/V/08
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 29 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rachunku wyników Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
za rok 2007


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe
i rachunek wyników Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 15 712 442,08 zł oraz zysk bilansowy w kwocie
1 284 146,94 zł.

§ 2
Zysk, powstały w wyniku sprzedaży nieruchomości, zostanie przeznaczony na remont nabytego budynku (siedziby Izby).

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/Z/V/08
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 29 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowej Izby Lekarskiej
im. prof. Jana Nielubowicza za rok 2007

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu rocznego sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za rok 2007, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
(patrz: www.warszawa.oil.org.pl)

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/Z/V/08
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 29 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza za rok 2007

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu rocznego sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za rok 2007, stanowiącego załącznik do uchwały (patrz: www.warszawa.oil.org.pl), zatwierdza się to sprawozdanie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/Z/V/2008
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 29 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
za rok 2007


Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Po zapoznaniu się i rozważeniu sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie za rok 2007, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
(patrz: www.warszawa.oil.org.pl)

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/Z/V/08
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 29 marca 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie im. prof. Jana
Nielubowicza za rok 2007

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.), po rozpatrzeniu wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie, uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Okręgowej Radzie Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie absolutorium za rok 2007.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/Z/V/08
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 29 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza na rok 2008


Na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U.
nr 30, poz. 158) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się preliminarz budżetowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na rok 2008, stanowiący załącznik do uchwały.
(patrz: www.warszawa.oil.org.pl)

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Archiwum