17 czerwca 2008

Stanowiska i uchwały ORL

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2008 r.

w sprawie sytuacji powstałej
w związku z kryzysem
w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym
w Radomiu

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraża zaniepokojenie kryzysem powstałym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu i protestuje przeciw licznym wypowiedziom przedstawicieli władz państwowych i wojewódzkich zmierzającym do przerzucenia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację na lekarzy domagających się przestrzegania wobec nich prawa pracy. W rzeczywistości to właśnie bezczynność władz jest podstawową przyczyną problemów z zatrudnieniem lekarzy.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie z zaniepokojeniem obserwuje kolejną, spowodowaną brakiem pomysłu na rozwiązanie problemów systemu ochrony zdrowia, falę nagonki na lekarzy. Samorząd lekarski od dawna domaga się wprowadzania zmian systemowych w ochronie zdrowia i zwraca uwagę, że warunkiem przeprowadzenia zadowalającej Polaków reformy jest zwiększenie publicznych nakładów na opiekę zdrowotną. Stało się to szczególnie jasne po wprowadzeniu w życie unijnych przepisów dotyczących czasu pracy, których nie da się zrealizować bez dodatkowych środków. Rada za szczególnie naganne uważa, że przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Zdrowia zamiast zapewnienia środków umożliwiających zapewnienie ciągłości zatrudnienia lekarzy w szpitalach popierają dyrektorów szpitali usiłujących bezprawnie wymuszać na lekarzach zgodę na wydłużony czas pracy; straszą lekarzy walczących o poszanowanie swoich praw pracowniczych „wilczymi biletami”; podają nieprawdziwe dane o zarobkach lekarzy (wliczając do płac wynagrodzenia za pracę ponadetatową); zapowiadają wprowadzanie kas fiskalnych i ograniczeń w zakresie podejmowania dodatkowej pracy przez lekarzy. Represyjne rozwiązania nigdy nie poprawiły i nie poprawią funkcjonowania systemu, a twierdzenie, że lekarze stanowią grupę zawodową, której nie dotyczą podstawowe, obowiązujące w Europie prawa pracownicze i obywatelskie, jest nieetyczne i niedopuszczalne.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca uwagę, że tymczasowa zgoda większości lekarzy szpitalnych w Polsce na pracę na zasadach ubiegłorocznych, podyktowana zrozumieniem trudnej sytuacji publicznej ochrony zdrowia, dała Rządowi czas na znalezienie sposobu sfinansowania niezbędnych zmian. Czas ten dobiega końca. Kontynuowanie oszczerstw i podejmowanie prób skłócenia lekarzy ze społeczeństwem doprowadzi do narastania niepokoju społecznego w publicznym systemie ochrony zdrowia i do dalszego zachwiania bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Wiceprzewodniczący ORL
Jacek KUBIAK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

UCHWAŁA NR 245/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2008 r.

w sprawie wprowadzenia
zakładowego planu kont

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwala się wprowadzenie zakładowego planu kont do stosowania w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Zakładowy plan kont jest udostępniany do wglądu w Dziale Finansowo-Księgowym Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Działowi Finansowo-Księgowemu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 246/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 11 KWIETNIA 2008 r.

w sprawie wprowadzenia
instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Uchwala się wprowadzenie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych do stosowania w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Instrukcja, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały (do wglądu w Dziale Finansowo-Księgowym OIL).

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Działowi Finansowo-Księgowemu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący ORL
Jacek KUBIAK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w WARSZAWIE
z dnia 18 kwietnia 2008 r.

w sprawie uzyskania mandatu
zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 oraz § 47 uchwały
nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

W wyniku wygaśnięcia mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, lekarza Jana Skarbka-Kiełłczewskiego, na podstawie uchwały nr 8/2008 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wygaśnięcia i uzyskania mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kadencji 2005-2009, zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres kadencji 2008-2009 została lekarz Barbara Chodzińska.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Janusz KOSTRZEWA

Archiwum