5 lipca 2008

Środki unijne dla służby zdrowia

Pakiet świadczeń profilaktycznych

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewiduje się udzielenie wsparcia w ramach profilaktyki i ochrony zdrowia osób czynnych zawodowo oraz doskonalenia kadr medycznych w Polsce. Ze względu na ogromne znaczenie, jakie dla gospodarki kraju ma stan zdrowia pracującej części społeczeństwa – szczególnie w warunkach starzenia się ludności kraju – trzeba podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zwiększyć liczbę osób czynnych zawodowo.
Powinno się to osiągnąć trzytorowo – poprzez zmniejszenie umieralności osób w wieku produkcyjnym, zmniejszenie liczby pracowników wykluczonych z aktywności zawodowej ze względu na przypadłości i choroby zawodowe oraz poprzez wydłużenie okresu aktywności zawodowej.

Dodatkowym atutem podjętych działań będzie zmniejszenie kosztów pracy przez zminimalizowanie absencji chorobowej oraz przez redukcję środków wypłacanych na świadczenia społeczne i leczenie osób niezdolnych do pracy. Instytucją pośredniczącą w ramach programu jest minister zdrowia. Celami priorytetu są: podniesienie potencjału zdrowia pracowników poprzez ograniczenie ogólnej chorobowości osób zatrudnionych (wyjątkowe znaczenie przy realizacji tego celu mają działania profilaktyczne, szczególnie z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia oraz nowotworów złośliwych); zapobieganie chorobom zawodowym oraz zwiększenie ich wykrywalności, a także zmniejszenie liczby wypadków w miejscu pracy; optymalizacja zarządzania zasobami kadrowymi w służbie zdrowia (zapewnienie odpowiedniej ilości i wysokiej jakości kadr dla służby zdrowia – w tym lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz obsługi technicznej i administracyjnej).

Cel ma być realizowany poprzez akcje edukacyjne i promocyjne służące propagowaniu zdrowego stylu życia, a także wprowadzenie pakietów świadczeń profilaktycznych dla poszczególnych grup pracowników. Dodatkowo mają zostać wprowadzone w życie projekty sprzyjające powrotowi do pracy pracowników ze stwierdzoną chorobą zawodową.

E-szkolenia

W ramach tego działania ośrodki ochrony zdrowia mogą się ubiegać o wsparcie projektów związanych ze szkoleniami, profilaktyką zdrowotną oraz rehabilitacją. Szanse na dofinansowanie mają również projekty z zakresu doskonalenia zawodowego kadr, kształcenia ustawicznego pracowników oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników administracyjnych. Duże szanse na realizacje będą miały projekty z zakresu e-szkoleń oraz działania poprawiające dostęp do technologii medycznych. Długoterminowym rezultatem ma być zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym oraz poprawienie efektywności i wydajności ich pracy (miernikiem działania będzie wskaźnik absencji chorobowej w firmach). Poprzez realizację tego projektu ma się zwiększyć liczba specjalistów medycyny rodzinnej i medycyny pracy, kadra fachowa (zwłaszcza do obsługi rozwijającego się rynku laboratoryjnych badań biologicznych i hematologicznych) oraz odsetek zakładów opieki zdrowotnej mających certyfikaty ISO.

Więcej informacji – na stronach MPE:
http://www.medycyna.org.pl

Tomasz WOLSZCZAK, Ryszard MAJKOWSKI

Archiwum