20 lipca 2008

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 306/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2008 r.

w sprawie ujednolicenia
nazewnictwa form doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów,
określonych rozporządzeniem
ministra zdrowia w sprawie
sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 25 pkt 5, w związku
z art. 4 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 pkt 4 i 11 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. nr 231, poz. 2326 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją dyrektora Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów dot. przedkładanych dokumentów (certyfikatów i zaświadczeń) potwierdzających udział lekarzy w formach doskonalenia pod nazwą „szkolenia” lub „sesje”, organizowanych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. W związku z uznawaniem realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w formie potwierdzania przez Okręgową Radę Lekarską poprzez rejestrację określonej formy kształcenia podyplomowego, odbytego przez lekarza lub lekarza dentystę, i uzyskanych na tej podstawie punktów edukacyjnych, również odbytego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie ustala ujednolicone nazewnictwo dla niektórych form określonych w § 3 wyżej wymienionego rozporządzenia.

2. Przyjmuje się nazewnictwo, określające następujące formy kształcenia podyplomowego:

szkolenie odpowiada kursowi;
sesja odpowiada konferencji lub zjazdowi.

§ 2
Realizację uchwały powierza się Ośrodkowi Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6 października 2004 r. stanowi o zachowaniu w mocy dokumentów (zaświadczeń o odbytych szkoleniach) uzyskanych przez lekarzy
w okresie przed 6 października 2004 r. Podstawą do naliczenia należnych punktów edukacyjnych jest złożenie certyfikatów, zaświadczeń dokumentujących udział lekarzy w formach doskonalenia występujących w ww. rozporządzeniu (załącznik nr 3 do rozporządzenia), jednak liczne dokumenty składane przez lekarzy zawierają inną nazwę formy doskonalenia niż wymienione w rozporządzeniu.
W związku z powyższym wykonawca rozporządzenia nie ma podstaw do wypełnienia nałożonego na niego obowiązku. W celu zabezpieczenia interesów lekarzy, którzy w wymienionym okresie aktywnie uczestniczyli w różnych formach szkoleń, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów proponuje ujednolicenie nazewnictwa najczęściej występujących form doskonalenia i przyjęcie następującej formy ujednolicenia: a) szkolenie = kurs; b) sesja = konferencja, zjazd.
Brak konsekwencji w używaniu terminologii jest skutkiem zmian prawnych.
Uchwały NRL z 2000 i 2003 r. używają określeń: szkolenia i sesje, tymczasem
w rozporządzeniu ministra zdrowia nie ma takich form. Wielu ówczesnych organizatorów zgłaszało do OIL w Warszawie swoje szkolenia pod taką właśnie nazwą, zgodnie z wymogami. Takie też certyfikaty/dyplomy otrzymywali uczestnicy.
Po dokonaniu analizy programów –
a) ówczesnych szkoleń i aktualnych kursów; oraz
b) ówczesnych sesji i aktualnych konferencji oraz zjazdów – Ośrodek proponuje dokonać powyższej zamiany, uważa bowiem, że formy te są porównywalne
i powyższy wniosek jest w pełni zasadny.

UCHWAŁA NR 307/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 16 MAJA 2008 r.

w sprawie wysokości opłat
na pokrycie kosztów
wydania opinii
o eksperymencie medycznym


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. nr 47, poz. 480), po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 11 kwietnia 2008 r. kol. Marka Czarkowskiego, przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, dot. projektów eksperymentów medycznych niebędących badaniami klinicznymi produktów leczniczych ani wyrobów medycznych – uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się opłaty za wydanie opinii
o eksperymencie medycznym w sposób następujący:

1. w przypadku niesponsorowanych eksperymentów medycznych – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)
z możliwością powiększenia jej o koszty ewentualnych ekspertyz w sprawach nietypowych,

2. w przypadku sponsorowanych eksperymentów medycznych – w wysokości 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) z możliwością powiększenia jej o koszty ewentualnych ekspertyz w sprawach nietypowych,

3. w przypadku sponsorowanych eksperymentów medycznych niebędących wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi – według tej samej procedury, ale
w różnych ośrodkach z terenu podległemu Komisji koszt wydania opinii poszczególnym ośrodkom jest kalkulowany w sposób następujący:

– wydanie pierwszej opinii – kwota: 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),

– wydanie opinii dla każdego dodatkowego ośrodka – kwota: 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 2
W przypadku gdy podmiotem składającym wniosek o wydanie opinii o eksperymencie medycznym jest niesponsorowany indywidualny badacz – Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie może na jego wniosek zwrócić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o zwolnienie go
z opłaty za wydanie opinii.

§ 3
Traci moc uchwała nr 1676/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów wydania opinii o eksperymencie medycznym.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum