5 lipca 2008

Uwaga! Wzrasta składka członkowska!

Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej została zmieniona wysokość składki członkowskiej,
która od 1 października 2008 r. będzie wynosić 40 zł, z następującymi wyjątkami:

Na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, członek Izby może mieć ustaloną miesięczną wysokość składki członkowskiej w kwocie 10 zł, jeżeli:
jest rencistą
lub emerytem i ukończył 60 lat – w przypadku kobiety; lub 65 lat – w przypadku mężczyzny, oraz poza świadczeniem emerytalnym nie osiąga rocznego przychodu przekraczającego wysokość rocznego przychodu osiąganego przez lekarza stażystę, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Okręgowa rada lekarska podejmuje w tej sprawie uchwałę, jeżeli lekarz złoży odpowiedni pisemny wniosek oraz przedstawi decyzję ZUS o przyznaniu emerytury lub renty i kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Członka okręgowej izby lekarskiej mającego ograniczone prawo wykonywania zawodu (stażystę) obowiązuje składka członkowska w kwocie 10 zł.

Lekarz lub lekarz stażysta, który nie osiąga przychodu, może, na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, zostać zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej na okres, w którym nie osiąga przychodu.
Okręgowa rada lekarska podejmuje w tej sprawie uchwałę, jeżeli lekarz lub lekarz stażysta złoży odpowiedni pisemny wniosek oraz przedstawi:
zaświadczenie o okresie zarejestrowania w rejestrze bezrobotnych powiatowego urzędu pracy lub kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego
w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz oświadczenie o przewidywanym braku przychodu w okresie zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.

Obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarza i lekarza stażystę powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz lub lekarz stażysta:

1) został wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej;
2) był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej;
3) złożył oświadczenie okręgowej radzie lekarskiej
o podjęciu wykonywania zawodu.

Na podstawie Uchwały nr 8/08/V
Naczelnej Rady Lekarskiej
z 4 kwietnia 2008 r.

Archiwum