22 lipca 2008

Wymagania sanitarne – terminy

Listy

W „Pulsie” nr 5/2008, z maja br., pojawiła się informacja odnośnie wymagań sanitarnych dotyczących indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich.

Jako termin dostosowania praktyk do obowiązujących wymagań, podaje się tam termin 26.05.2008 r. Nasuwa się pytanie: skąd ta data? Autor powołuje się na Dz. U. nr 20, poz. 254 z dn. 9 marca 2000 r. Tymczasem ukazały się dwa rozporządzenia ministra zdrowia, wyznaczające jako termin ostateczny do wprowadzenia zmian datę 31 grudnia 2008 r. Są to rozporządzenia ministra zdrowia:

1. z dnia 10 listopada 2006 r. – Dz. U. nr 213, poz. 1568 (np. paragraf 53 pkt 3);

2. z dnia 25 lutego 2008 r. – Dz. U.
nr 30, poz 187 (np. paragraf 1).
Proszę o odpowiedź w tej nurtującej lekarzy sprawie.

lek. dent. Jacek Woszczyk
Centrum Medyczne
Enel-Med S.A.
Przekazuję odpowiedź na pytanie zawarte w liście.

Cytowane przez Autora rozporządzenia ministra zdrowia
dotyczą zakładów opieki zdrowotnej:

1) rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

2) rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Wymagania, jakie pod względem fachowym i sanitarnym powinny spełniać pomieszczenia, w których jest wykonywana praktyka lekarska, reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. nr 20, poz. 254).

Na podstawie komunikatu ministra zdrowia w sprawie obowiązywania rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej – rozporządzenie to nadal obowiązuje: „Zmiana przepisu stanowiącego podstawę prawną do wydania rozporządzenia, wprowadzona ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1808), nie ma wpływu na moc obowiązującego rozporządzenia, gdyż treść przepisu upoważniającego nie uległa zmianie”.

Ładysław Nekanda-Trepka
sekretarz ORL w Warszawie

Archiwum