12 września 2008

Nowe przepisy prawne

I. 27 maja 2008 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 40, poz. 357, obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra zdrowia,

II. 13 czerwca 2008 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu ds. Pandemii Grypy, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 5, poz. 22.

Do zadań Komitetu należy:
– opracowanie zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia i aktualizacja interdyscyplinarnego „Polskiego planu pandemicznego”, przedstawianie go ministrowi zdrowia, a także modyfikowanie zgodnie z postępem wiedzy i zmieniającymi się realiami społeczno-ekonomicznymi kraju,
– przekazywanie, przez członków Komitetu, organom, organizacjom, instytucjom, których są przedstawicielami, ustaleń i wniosków wypracowanych przez Komitet w celu ich wdrożenia, zgodnie z ustawowymi kompetencjami,
– monitorowanie światowej i krajowej sytuacji epidemiologicznej grypy sezonowej oraz grypy ptaków,
– opracowywanie strategii dla podejmowanych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych dla poszczególnych faz pandemii grypy oraz:
a) dokonywanie oceny zagrożenia,
b) określanie zadań dla poszczególnych jednostek i służb oraz zakresu ich odpowiedzialności, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur działających w sytuacjach kryzysowych,
c) podejmowanie decyzji w sprawach
z zakresu kompetencji Komitetu.

III. 13 czerwca 2008 r. weszło w życie zarządzenie ministra zdrowia z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania i wynegocjowania treści projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup 23 śmigłowców oraz 1 symulatora lotów na rzecz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” oznaczonego numerem ZZP-66/06, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 5, poz. 26.

IV. 14 czerwca 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 93, poz. 582.

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia
8 lat w przypadku:
– nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
– porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
– pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
3) innym chorym członkiem rodziny.
Znowelizowany przepis ustawy przyznał prawo do zasiłku opiekuńczego osobom, które podlegają obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, czyli pracownikom i zleceniobiorcom oraz osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.
Ustawa dostosowuje przepisy prawa
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 6 marca 2006 r., sygn. akt P45/06.

V. 20 marca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one określonych dla nich wymagań, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 96, poz. 612.

VI. 24 czerwca 2008 r. została opublikowana w Monitorze Polskim nr 47, poz. 421, uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia.
VII. 27 czerwca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 101, poz. 650.

VIII. 27 czerwca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego, opublikowane
w Dzienniku Ustaw nr 101, poz. 651.

IX. 30 czerwca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakła-dów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113, poz. 723.

Rozporządzenie dotyczy pracowników zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego albo utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę lub jednostkę samorządu terytorialnego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom.

X. 30 czerwca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przedłużenie pozwolenia obejmu-jącego uzupełnienie i doprowadze-
nie dokumentacji produktu leczniczego do zgodności z wymaganiami Prawa farmaceutycznego, opublikowane
w Dzienniku Ustaw nr 113, poz. 725.

XI. 1 lipca 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, opublikowana
w Dzienniku Ustaw nr 17, poz. 101.

Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić kierowanie połączeń do numeru alarmowego „112” do centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.
Informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego „112” albo innego numeru alarmowego i dane dotyczące abonenta albo zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi powinny być przekazywane do systemu, w którym są gromadzone i nieodpłatnie udostępniane:
1) centralnemu punktowi systemu centrów powiadamiania ratunkowego – w przypadku połączeń do numeru alarmowego „112” oraz do numerów alarmowych ustalonych dla policji, Państwowej Straży Pożarnej
i pogotowia ratunkowego, chyba że służba ustawowo powołana do niesienia pomocy, wykorzystująca dany numer alarmowy, posiada własny punkt centralny mogący współpracować z systemem albo
2) innym niż wymienione wyżej służbom ustawowo powołanym do niesienia pomocy – w przypadku połączeń do innych numerów alarmowych.
W ustawie z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 ze zm.) art. 28 otrzymuje brzmienie:
Centrum powiadamiania ratunkowego
i dyspozytor medyczny mają prawo uzyskać informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego wykonano połączenie do numeru alarmowego „112” albo innego numeru alarmowego, oraz dane dotyczące abonenta lub zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi.
Do dnia przekazania informacji i danych do systemu centrum powiadamiania ratunkowego i dyspozytor medyczny mają prawo uzyskać od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego informacje i dane.
Do czasu utworzenia centrów powiadamiania ratunkowego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r., powyższe informacje i dane uzyskują również inne podmioty, którym właściwy miejscowo wojewoda powierzył wykonywanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego.
Do czasu utworzenia centrów powiadamiania ratunkowego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r., dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić kierowanie połączeń do numeru „112” do podmiotów, którym właściwy miejscowo wojewoda, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, powierzył wykonywanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego.

XII. 1 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 113, poz. 720.

Usługi w zakresie ochrony zdrowia
i opieki społecznej są nadal zwolnione
z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

XIII. 1 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, opublikowane w Dzienniku Ustaw
nr 113, poz. 724.

Druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia można wykorzystać do dnia 31 grudnia 2008 r.

Fundusz może wydawać upoważnionym podmiotom do dnia 31 października 2008 r. druki recept, na których nadrukowano numer nadawany przez Fundusz, odpłatnie, przy czym opłata może obejmować tylko koszt wytworzenia
druków recept zgodnych z wzorem,
a w szczególności nie obejmuje kosztów naniesienia numerów, dodatkowych zabezpieczeń papieru i dystrybucji recept.

XIV. 2 lipca 2008 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 116, poz. 740, wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. akt
P 23/07, w którym Trybunał orzekł, że art. 237 § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) w zakresie, w jakim nie określają wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, oraz rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz. U. nr 132, poz. 1115) są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

XV. 6 lipca 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 96, poz. 609.

Zgodnie z przepisem art. 61 § 5 kpc, organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy pomoc ofiarom przestępstw, mogą w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, który stanowi przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym, wytaczać za zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w każdym jego stadium.
Ponadto, zgodnie z art. 7531 § 1 pkt 1 kpc, w sprawach dotyczących odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia, zabezpieczenie roszczenia może polegać na zobowiązaniu sprawcy do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej, celem zapewnienia środków utrzymania przed zakończeniem postępowania karnego przeciwko sprawcy.
Podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.
XVI. 8 lipca 2008 r. weszło w życie
zarządzenie ministra zdrowia z dnia 24 marca 2008r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra zdrowia w 2008 r. oraz realizujących je podmiotów, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 6, poz. 29.

Zadaniem zespołu jest przedstawienie ministrowi zdrowia propozycji wyboru ofert oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych, a w szczególności:
– przeprowadzanie postępowania konkursowego,
– rozpatrzenie odwołań składanych przez podmioty w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym,
– przygotowanie do akceptacji ministra zdrowia wniosku zawierającego listę wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów.

XVII. 16 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wyroku leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, opublikowane
w Dzienniku Ustaw nr 125, poz. 806.

XVIII. 16 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, opublikowane
w Dzienniku Ustaw nr 125, poz. 807.

XIX. 16 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia
9 lipca 2008 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 125, poz. 808.

XX. 16 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 125, poz. 809.

XXI. 19 lipca 2008 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia
z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy mającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, opublikowane
w Dzienniku Ustaw nr 118, poz. 761.

Autorka jest radcą prawnym
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Archiwum