6 października 2008

MZ w sprawie opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Odpowiadając na wystąpienie dotyczące pobierania przez okręgowe izby opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, Ministerstwo Zdrowia informuje, że sprawy te regulują przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. nr 226 z 2005 r., poz. 1943, z późn. zm.) oraz wydanego na podstawie art. 19b ust. 6 ww. ustawy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 239, poz. 1739).
W art. 19, ust. 1 pkt 1 i 2 przytoczonej wyżej ustawy określone zostały podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego, niemające obowiązku wpisywania się do prowadzonego przez okręgowe rady lekarskie rejestru podmiotów uprawnionych do ww. kształcenia. Podmiotami tymi są jednostki uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności w zakresie węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, do których należą m.in. medyczne szkoły wyższe oraz medyczne jednostki badawczo-rozwojowe. Ze względu na to, że towarzystwa naukowe nie zostały wymienione w ww. katalogu, powinny one, zgodnie z art. 19 ust. 3 przedmiotowej ustawy, podlegać rejestrowaniu przez okręgowe izby lekarskie oraz uiszczać opłaty określone w wyżej przytoczonym rozporządzeniu.
Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzeja Włodarczyka o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie. Samorząd lekarski przygotowuje projekt zmiany art. 19 cytowanej ustawy, uwzględniający m.in. nadanie okręgowym radom lekarskim uprawnień do zwalniania z wnoszenia opłat rejestracyjnych lub ograniczania ich wysokości.

Na podstawie pisma MZ z dn. 27 sierpnia 2008 r.


Podzielamy pogląd towarzystw i kolegiów lekarskich, które realizują kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów „non profit”, iż winny być one zwolnione z opłat rejestracyjnych.
W powyższej sprawie Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wielokrotnie zwracała się do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Ministerstwa Zdrowia w celu podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych zmierzających do zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w takim zakresie, który umożliwiałby okręgowym radom lekarskim w uzasadnionych przypadkach zwalnianie bądź ograniczenie wysokości wnoszonych opłat rejestracyjnych przez podmioty realizujące kształcenie podyplomowe.
Na obecnym etapie, samorząd lekarski przygotowuje projekt zmiany art. 19 cytowanej ustawy, uwzględniający m.in. również uprawnienie okręgowych rad lekarskich do zwalniania lub ograniczenia wysokości wnoszonych opłat rejestracyjnych.

Fragment pisma przewodniczącego ORL w Warszawie do MZ
z dn. 29 lipca 2008 r.

Archiwum