14 października 2008

Punkty edukacyjne – czas na podsumowanie

5 listopada 2008 r. kończy się I okres rozliczeniowy dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu przed 5 listopada 2004 r. Dla wszystkich pozostałych lekarzy I okres rozliczeniowy kończy się 48 miesięcy po dniu uzyskania prawa wykonywania zawodu. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w I okresie rozliczeniowym można udokumentować zaświadczeniami wydanymi nie później niż 5 listopada 2008 r. Przypominamy – trzeba zebrać 200 punktów.

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentacji szkoleniowej należy zapoznać się z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, zamieszczonym na stronie internetowej OIL w Warszawie (www.warszawa.oil.org.pl). Zawiera ono wykaz form doskonalenia zawodowego, liczbę punktów wraz z limitami za poszczególne formy oraz sposoby ich udokumentowania.
Dokumenty ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia także zachowują moc, a punkty edukacyjne uzyskane przed tą datą zalicza się do I okresu rozliczeniowego.

Ponieważ rozporządzenie nie precyzuje daty początkowej I okresu rozliczeniowego, lukę tę wypełniła NRL uchwałą z 19 września 2008 r., która ustanawia datę początkową na dzień 27 września 1997 r., tzn. dzień wejścia w życie ustawy o zawodzie lekarza. Tym samym I okres rozliczeniowy trwa 11 lat i 2 miesiące.

Wszystkie dokumenty uzyskane w tym okresie należy złożyć wraz z indeksem w teczce opatrzonej: imieniem, nazwiskiem, nr. prawa wykonywania zawodu, nr. telefonu (prosimy o ułożenie chronologiczne dokumentów).

W przypadku zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów z kursów, kongresów, zjazdów, sympozjów należy złożyć dokumenty oryginalne.

W celu udokumentowania punktów edukacyjnych uzyskanych za:
1. realizację programu specjalizacji – należy potwierdzić czas trwania programu specjalizacji, dołączając zaświadczenia od kierownika specjalizacji lub kserokopię karty specjalizacyjnej, lub zaświadczenie z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego (ul. Czereśniowa 98, tel. (022) 863-03-88),
2. uzyskanie tytułu naukowego – należy dołączyć kserokopię dyplomu,
3. autorstwo książki lub rozdziału w książce – należy dołączyć kserokopię strony tytułowej i spisu treści,
4. napisanie artykułu w czasopiśmie medycznym lub popularnonaukowym – należy przedłożyć wykaz opublikowanych prac (z uwzględnieniem tytułu, numeru czasopisma, daty oraz informacji o tym, czy czasopismo jest indeksowane),
5. prenumeratę czasopism oraz członkostwo w towarzystwie naukowym – należy dołączyć dowód rocznej opłaty lub zaświadczenie.

Dokumenty należy składać
w ODZLiLD OIL w Warszawie,
ul. Nowogrodzka 62a,
w godz. 8.00-16.00,
tel. (022) 313-19-70.

Krzysztof DZIUBIŃSKI
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Archiwum