4 października 2008

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 667/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008
r.

w sprawie zawarcia umowy-pożyczki z Naczelną Izbą Lekarską, na cele remontu nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie


Na podstawie § 25 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), w związku z koniecznością pokrycia kosztów remontu nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwala się, co następuje:

§ 1
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy-pożyczki z Naczelną Radą Lekarską do kwoty 1.000.000 zł, na cele remontu nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, przy ul. Puławskiej 18.

§ 2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 670/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 r.

w sprawie powołania
pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy
i lekarzy dentystów
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) i uchwały nr
7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu – uchwala się, co następuje:

§ 1
Okręgowa Rady Lekarska w Warszawie, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia
wykonywanie zawodu,
powołuje lekarza, członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, nr rejestracyjny 68-11-
-1713694: Jolantę Charewicz – specjalistę w dziedzinie psychiatrii IIo – na stanowisko pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2
Pełnomocnikowi powierza się następujące zadania:
l zbieranie informacji o faktach nadużywania substancji psychoaktywnych przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz prowadzenie dokumentacji w tej sprawie;
l nawiązywanie kontaktu z lekarzami, lekarzami dentystami, wykonującymi zawód i nadużywającymi substancji psychoaktywnych lub podejrzanymi o uzależnienie w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i rozpoznania problemu;
l w przypadku rozpoznania uzależnienia lekarza lub lekarza dentysty od środków psychoaktywnych – wskazanie właściwej placówki terapii uzależnień oraz monitorowanie przebiegu leczenia po uzyskaniu pisemnej zgody leczącej się osoby;
l w razie powzięcia podejrzenia wystąpienia niezdolności do wykonywania zawodu – wnioskowanie do Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie o powołanie komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia;
l stałe monitorowanie stanu zdrowia lekarza, lekarza dentysty, w przypadku którego komisja powołana przez Okręgową Radę Lekarską wydała orzeczenie o uzależnieniu od środków psychoaktywnych;
l występowanie – w uzasadnionych przypadkach – do Rady Funduszu Samopomocy o zapomogi finansowe dla lekarzy, lekarzy dentystów, którzy w okresie leczenia nie wykonują zawodu.

§ 3
1. Pełnomocnik, o którym mowa w § 1, może powoływać w razie potrzeby konsultantów lub ekspertów.
2. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania niezależnie od działań, ewentualnie powołanej, na podstawie art. 12 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r., nr 226, poz.1943 ze zm.), komisji.

§ 4
1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zapewnia Pełnomocnikowi obsługę administracyjną oraz pomieszczenie, w którym będzie możliwe wykonywanie jego zadań.
2. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Pełnomocnika, wskazuje ośrodki leczenia odwykowego (ambulatoryjne, stacjonarne) współpracujące
z systemem pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu.
3. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, w celach profilaktycznych, opracowuje system współpracy z dyrektorami (kierownikami) zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów zatrudniających lekarzy i lekarzy dentystów na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w celu wczesnego wykrywania uzależnień od środków psychoaktywnych u członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


UCHWAŁA NR 676/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 r.

w sprawie upoważnienia
do przeprowadzenia negocjacji
z bankami dotyczących zaciągnięcia kredytu przez Okręgową Izbę
Lekarską w Warszawie

Na podstawie § 25 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), w związku z koniecznością pokrycia kosztów remontu nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie kredytu w wysokości: 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) w celu realizacji remontu nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.

§ 2
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz kol. Włodzimierza Cerańskiego – Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, do przeprowadzenia negocjacji
z bankami w sprawie uzyskania kredytu na cele remontu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i do podpisania umowy kredytowej do kwoty określonej w § 1.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 678/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 r.

w sprawie wydania
jednego numeru
miesięcznika „Puls”
grudzień 2008 – styczeń 2009

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 158 z późn. zm.), w związku
z koniecznością ograniczenia kosztów związanych z wydawaniem miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Puls”, uchwala się, co następuje:

§ 1
Ze względu na zachowanie dyscypliny budżetowej, w związku z podwyższeniem przez Pocztę Polską cen porto od lipca 2008 r., wyraża się zgodę na wydanie łącznego numeru miesięcznika „Puls” grudzień 2008 – styczeń 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 679 /R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 r.

w sprawie upoważnienia
do reprezentowania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie jako wspólnika spółki „MEDBROKER” Sp. z o.o.
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
w dniu 3 września 2008 r.

Na podstawie art. 25 pkt 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), w związku
z pismem Zarządu Spółki „MEDBROKER” Sp. z o.o., której udziałowcem jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie – zwołującego Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 3 września 2008 r. w celu podjęcia uchwał zawartych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się pełnomocnictwa dla kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz dla kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do reprezentowania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „MEDBROKER” Sp. z o.o. i głosowania w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w sprawach określonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
§ 2
Udziela się zgody na objęcie 232 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „MEDBROKER” Sp. z o.o. przez Ogólnopolską Grupę Brokerską
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 680/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 r.

w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podejmowania uchwał
w sprawie zwolnień i ustalania składki członkowskiej w zakresie wynikającym z uchwały nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), w związku z koniecznością usprawnienia podejmowania decyzji w zakresie zwalniania lub ustalania wysokości składek członkowskich wynikających z zapisu § 2 i 3 uchwały nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej – uchwala się, co następuje:

§ 1
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do podejmowania uchwał w sprawie zwalniania i ustalania wysokości składki członkowskiej określonych w § 2, ust. 2 i w § 4 uchwały nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 681/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr 1677/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie na rok 2008

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz uchwały nr 1677/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na rok 2008, w związku z koniecznością dostosowania posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do terminu zakończenia staży podyplomowych lekarzy, uchwala się, co następuje:

§ 1
W §1 w pkt 8 uchwały nr 1677/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na rok 2008 – wyrażenie: „21 listopada zastępuje się wyrażeniem: „14 listopada„.

§ 2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 682/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na przeprowadzenie dodatkowego remontu (pogłębienia piwnic)
siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zmianami), po zapoznaniu się z wynikami ekspertyzy budowlanej, sporządzonej po rozpoczęciu remontu przy ul. Puławskiej 18, z której wynika możliwość uzyskania pełnowartościowych powierzchni użytkowych piwnic – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przeprowadzenie dodatkowego remontu (pogłębienie piwnic) budynku przy ul. Puławskiej 18 w celu uzyskania pełnowartościowych powierzchni użytkowych.

§ 2
Na ten cel przeznacza się kwotę w wysokości do 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wynikającą z różnicy kosztorysu pierwotnego i ostatecznego wyliczenia kosztu rozszerzonego remontu piwnic.

§ 3
Kosztorys rozszerzonego remontu stanowi załącznik do uchwały.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum