16 listopada 2008

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 668/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 29 SIERPNIA 2008 R.

w sprawie zmiany uchwały
nr 675/R-IV/05 Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie weryfikacji
listy podmiotów
znajdujących się w załączniku
do zarządzenia nr 182/02 Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 21 października 2001 r.
w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży
cząstkowych lub stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 2005 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 ze zm.) oraz uchwały nr 675/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 17 czerwca 2005 r.
w sprawie weryfikacji listy podmiotów znajdujących się w załączniku do zarządzenia nr 182/02 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2001r.
w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty, w związku z protokołem wizytacji zespołu powołanego przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do oceny spełniania wymogów przez podmiot mający prowadzić staż podyplomowy lekarza – uchwala się, co następuje:

§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały nr 675/R-V/05 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie weryfikacji listy podmiotów znajdujących się
w załączniku do zarządzenia nr 182/02 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2001 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty – w poz. 1 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Wawer ul. dr. Strusia 4 wyrażenie: „maksymalna liczba stażystów 3” zastępuje się wyrażeniem: „maksymalna liczba stażystów 6”.

§ 2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 993/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2008 R.

w sprawie powołania przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Doradczego Ośrodka Wspomagania Prywatyzacji i Restrukturyzacji w Sektorze Ochrony Zdrowia

Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, zachodzi konieczność bieżącego monitorowania
i doradztwa w zakresie reform sektora och-rony zdrowia – uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Doradczy Ośrodek Wspomagania Prywatyzacji i Restrukturyzacji w Sektorze Ochrony Zdrowia, zwany dalej Ośrodkiem.

§ 2
Przedmiotem działalności Ośrodka jest wsparcie merytoryczne Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w sprawach związanych z problematyką komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także nieodpłatne świadczenie konsultacji na rzecz lekarzy zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, będących członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w zakresie przedmiotu działalności Ośrodka.

§ 3
Ośrodkiem kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie.

§ 4
Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzyć będą zespoły zadaniowe, powoływane przez Dyrektora Ośrodka w zależności od potrzeb i realizowanych zadań, składające się z członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, mających kompetencje menedżerskie, wiedzę w zakresie zarządzania – potwierdzoną egzaminem państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych w JSSP, oraz zaproszonych do współpracy ekspertów zewnętrznych.

§ 5
Działalność Ośrodka nie generuje kosztów stałych, gdyż udział w zespołach zadaniowych, określonych w § 5 uchwały, odbywa się na zasadach nieodpłatnych.

§ 6
Obsługę biurową Ośrodka (wysyłka i odbiór korespondencji) zapewnia sekretariat Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 7
Dyrektor Ośrodka sporządza sprawozdania ze swojej działalności, które przedkłada Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, przy czym roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka, przedkładane na Okręgowym Zjeździe Lekarzy, będzie publikowane na zasadach obowiązujących w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Warszawie.

§ 8
Dyrektor Ośrodka uczestniczy w posiedzeniach Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, których przedmiotem obrad są sprawy odnoszące się do działalności Ośrodka.
§ 9
Dyrektor Ośrodka reprezentuje Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w zakresie przedmiotu działania Ośrodka, w kraju i za granicą, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, bez prawa do reprezentacji Izby w sprawach mogących rodzić zobowiązania finansowe wobec Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 10
Zobowiązuje się Dyrektora Doradczego Ośrodka Wspomagania Prywatyzacji i Restrukturyzacji w Sektorze Ochrony Zdrowia do zarejestrowania działalności Ośrodka w Urzędzie Skarbowym oraz Głównym Urzędzie Statystycznym.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 994/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2008 R.

w sprawie powołania Dyrektora
Doradczego Ośrodka Wspomagania Prywatyzacji i Restrukturyzacji
w Sektorze Ochrony Zdrowia

Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz uchwały nr 993/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Doradczego Ośrodka Wspomagania Prywatyzacji i Restrukturyzacji w Sektorze Ochrony Zdrowia – uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się kol. Mariolę Romańską – członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – na Dyrektora Doradczego Ośrodka Wspomagania Prywatyzacji i Restrukturyzacji w Sektorze Ochrony Zdrowia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 997/ R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2008 R.

w sprawie wyrażenia zgody
na wydatkowanie kwoty
na wykonanie elewacji
o zmienionej technologii
w nowej siedzibie
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze stanem faktycznym elewacji budynku nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty w wysokości 91.172 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote), która stanowi różnicę kosztów ujętych we wcześniejszym projekcie a wykonaniem elewacji w nowej technologii, w budynku przy ul. Puławskiej 18.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 998/R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2008 R.

w sprawie wdrożenia Instrukcji
Kancelaryjnej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wdrożenie Instrukcji Kancelaryjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. (załącznik do wglądu w biurze Izby)

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 999 /R-V/08
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2008 R.

w sprawie wdrożenia
Instrukcji Inwentaryzacyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wdrożenie Instrukcji Inwentaryzacyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. (załącznik do wglądu w biurze Izby)

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum