26 listopada 2008

Uwaga! Składki!

Od 1 października 2008 r. – zmiany!

Z uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 kwietnia 2008 r.
wynika, co następuje:

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

I. Podstawowa miesięczna składka członkowska dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, w tym lekarzy pracujących za granicą, od 1 października 2008 r. wynosi 40 zł miesięcznie.
Stażyści mający ograniczone prawo wykonywania zawodu płacą składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

II. Ulgi – składkę w wysokości 10 zł miesięcznie płacą:

Renciści oraz emeryci – którzy ukończyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn – których roczny przychód poza świadczeniami rentowymi lub emerytalnymi nie przekracza kwoty 21.636 zł (roczny przychód lekarza stażysty), jeśli wystąpią oni do ORL z wnioskiem o ustanowienie składki obniżonej do 10 zł miesięcznie. Jeżeli nie wystąpią z wnioskiem o obniżenie składki, płacą 40 zł.
Do wniosku należy dołączyć: decyzję ZUS o przyznaniu renty lub emerytury; oraz zeznanie podatkowe PIT o wysokości przychodu za rok poprzedzający rok, w którym złożono wniosek o ustalenie obniżonej wysokości składki.
Obniżenie stawki następuje na podstawie uchwały ORL, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym ORL podjęła ww. uchwałę.

III. Zwolnieni na podstawie uchwały ORL z opłacania składki mogą zostać:

n na czas nieokreślony – lekarze renciści oraz emeryci, którzy zaprzestali wykonywania zawodu – na pisemny wniosek lekarza. Do wniosku winno być dołączone oświadczenie
o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz decyzja ZUS lub właściwego organu emerytalnego służb mundurowych o przyznaniu emerytury lub renty,
n na czas określony – lekarze lub lekarze stażyści, którzy nie osiągają przychodu (na okres nieosiągania przychodu) – na pisemny wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o okresie zarejestrowania w rejestrze bezrobotnych powiatowego urzędu pracy lub kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku; oraz oświadczenie o przewidywanym braku przychodu w okresie zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.
IV. Lekarz lub lekarz stażysta, który na podstawie
dotychczasowych przepisów był zwolniony z obowiązku opłacania składki z powodu niewykonywania
zawodu, jest automatycznie dalej zwolniony z tego obowiązku, do czasu podjęcia wykonywania zawodu (potwierdzonego oświadczeniem o podjęciu wykonywania zawodu) lub upływu terminu określonego
w uchwale ORL o zwolnieniu okresowym z opłacania składki członkowskiej.

V. Lekarze, którzy po wejściu w życie nowej uchwały NRL chcą być zwolnieni z obowiązku opłacania składki, powinni złożyć do ORL wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w punkcie III. Rada, drogą uchwały, zwolni ich z obowiązku płacenia składek. Zwolnienie będzie obowiązywało od daty podjęcia uchwały przez ORL.

VI. Lekarze, którzy w chwili obecnej płacą miesięczną składkę w wysokości 10 zł, od października 2008 r.
w dalszym ciągu opłacają składkę w wysokości 10 zł, chyba że wystąpią z wnioskiem do ORL o zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony, spełniając warunki wymienione w punkcie III.

VII. Od zaległych składek członkowskich nalicza się odsetki ustawowe.

Wpłat można dokonywać w kasie OIL od wtorku do piątku:
wtorek – 10.00-14.00; środa – 11.30-15.30;
czwartek – 10.00-14.00; piątek – 10.00-13.00
oraz na numer indywidualnego konta bankowego (patrz: niżej).

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wszelkie pytania związane z tematem składek członkowskich proszę wysłać pod adresem:
skladki@warszawa.oil.org.pl

Archiwum