22 stycznia 2009

Apel ORL

APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 14 LISTOPADA 2008 R.

 
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się do Pani Minister z apelem o podjęcie działań legislacyjnych w celu nowelizacji przepisu art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 11 września 2008 r.
nr 164, poz. 1027 – tekst jednolity) poprzez przywrócenie pierwotnej treści tego przepisu (zawartej w tekście ustawy ogłoszonym w Dz. U. z dnia 27 września 2004 r. nr 210, poz. 2135).
Aktualna treść przepisu powstała na skutek nowelizacji wyżej wymienionej ustawy, dokonanej w dniu 24 sierpnia 2007 r. Zmiana treści art. 5 pkt 13 polegała na usunięciu spośród lekarzy mogących udzielać świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – i mogących zawierać kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie tych świadczeń – lekarzy mających specjalizację co najmniej pierwszego stopnia z dziedziny chorób wewnętrznych lub pediatrii, bądź mających tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii. Oznacza to pozbawienie tych lekarzy możliwości zawierania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu POZ, jeśli do tej pory takich kontraktów nie zawierali (przepis art. 14 znowelizowanej ustawy pozwala im na dalsze kontraktowanie tych świadczeń przez czas określony).
Zrozumiały jest cel wprowadzonej nowelizacji przepisu art. 5 pkt 13 – zapewnienie świadczeniobiorcom świadczeń z zakresu POZ udzielanych przez lekarzy należycie do tego przygotowanych. Według naszego rozeznania jednakowoż wprowadzenie obecnie przewidzianego rygoru niesie ze sobą bardzo poważną groźbę pogłębienia niedoboru lekarzy POZ
w nadchodzących latach. Już obecnie liczba lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej spełniających (nawet bardziej „liberalne”) kryteria jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Według uzyskanych informacji, obecnie liczba lekarzy-specjalistów medycyny rodzinnej wynosi ok. 8500, a potrzeby ocenia się na liczbę dwukrotnie większą. W ciągu najbliższych lat ich naturalny ubytek (emerytury) nie będzie najprawdopodobniej wyrównywany napływem lekarzy uzyskujących
w tym czasie specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej. Napływ ten winien zaś wyrównywać zarówno ubytek, jak i – przede wszystkim – obecne niedobory i z pewnością wzrastające zapotrzebowanie na lekarzy POZ.
W związku z tym, naszym zdaniem, dla zapobieżenia kryzysowi kadrowemu w dziedzinie podstawowej opieki zdrowotnej należy umożliwić, odpowiednimi przepisami, dopływ lekarzy internistów i pediatrów do działalności w dziedzinie POZ. Programy specjalizacji w obu tych dziedzinach obejmują znaczną część programu specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej (w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii – najczęstsze schorzenia, z którymi spotyka się lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, są nieporównanie liczniejsze!). Ewentualnie, wymóg odbycia przez internistę lub pediatrę określonego, uzupełniającego przeszkolenia z pewnością pozwoli im z powodzeniem wywiązywać się z obowiązków
i zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Sekretarz ORL                                          Przewodniczący ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA        Andrzej WŁODARCZYK

Archiwum