27 lutego 2009

W sprawie leczenia stomatologicznego na Mazowszu

W artykule „Świadczenia stomatologiczne – potrzeby i finansowanie” zamieszczonym w „Pulsie nr 6/2008 (s. 20-21) przedstawiliśmy, wspólnie z prof. Andrzejem Wojtowiczem, wnioski
i propozycje sformułowane przez Radę Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące opieki stomatologicznej na Mazowszu. Zostały one zawarte
w piśmie Rady MOW przekazanym na ręce
minister zdrowia Ewy Kopacz i prezesa NFZ
Jacka Paszkiewicza.
Odpowiadając na te postulaty, zastępca prezesa
ds. medycznych NFZ Jacek GRABOWSKI udzielił następujących informacji:

„Zgodnie z art. 31 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135,
z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. nr 166, poz. 1172), zwanej dalej ustawą, świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych przez ministra do spraw zdrowia jako świadczenia gwarantowane (dzieci, młodzież i kobiety w ciąży i połogu mają prawo również do dodatkowych świadczeń gwarantowanych dla tych osób).

W związku z powyższym, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia lekarza dentysty wskazane w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia
24 listopada 2004 r.
w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz. U. nr 261, poz. 2601 ze zm.).
Wobec powyższego, wnioski Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dotyczące możliwości finansowania przez NFZ:

– profilaktyki i leczenia stomatologicznego
w pełnym zakresie dzieci
i młodzieży do 18 lat oraz studentów do 25 lat,
– całkowitego leczenia stomatologicznego osób powyżej 65. roku życia oraz osób bezzębnych,
– pełnego leczenia kobiet ciężarnych,
– leczenia pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, np. cukrzyków, osób ze schorzeniami kardiologicznymi oraz dzieci z czynną próchnicą,
– procedur stomatologicznych u pacjentów z chorobami nowotworowymi,
np. białaczkami,
– profilaktyki ortodontycznej,
– wykonywania kap nazębnych,
– powikłań powstałych podczas leczenia stomatologicznego –

– nie mogły być zrealizowane w przygotowaniu materiałów konkursowych na 2009 r., ponieważ wnioskowane świadczenia nie mieszczą się w wykazie świadczeń gwarantowanych. Realizacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia tych wniosków możliwa będzie wyłącznie po dokonaniu zmiany treści rozporządzenia ministra zdrowia.

Odnosząc się do wnioskowanej możliwości:
– stosowania współczynnika korygującego w przypadku leczenia dzieci,
– ustalania ceny w trakcie negocjacji z poszczególnymi świadczeniodawcami,
– stosowania wyższej wyceny procedur stomatologicznych wykonywanych
w Instytucie Stomatologii niż wykonywanych przez innych świadczeniodawców –

– uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy (art. 142) w części niejawnej konkursu ofert komisja może wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie, negocjacje
z oferentami odbywają się w celu ustalenia liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

W związku z powyższym, uwzględnienie powyższych wniosków pozostaje
w kompetencji stron prowadzących negocjacje: oferenta oraz właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Pragnę również poinformować, że zgodnie z zarządzeniem nr 91/2008/DSOZ
z dnia 16 października 2008 r. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne,
w 2009 r. przywrócona zostanie możliwość leczenia stomatologicznego osób chorych na AIDS
w ramach odrębnego zakresu świadczeń: świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, a więc wniosek Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
o wprowadzenie przedmiotowego zakresu został spełniony”.

Na podstawie pisma
do Rady MOW NFZ
z dn. 24 listopada 2008 r.

Archiwum