26 marca 2009

Głosy z Wiejskiej

Aleksander SOPLIŃSKI –
lekarz, poseł PSL,
Ciechanów:

Jestem członkiem Sejmowej Podkomisji ds. Przygotowań Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Jej głównym zadaniem jest bieżące monitorowanie przygotowań do Euro 2012. Posiedzenia podkomisji odbywają się co 14 dni. Oprócz bogatego programu inwestycyjnego (budowa stadionów, dróg, dworców, lotnisk) ważnym zagadnieniem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom mistrzostw, opieki medycznej na stadionach i w strefach kibiców, opracowanie planów dla szpitali w przypadku niepożądanych zdarzeń masowych oraz przygotowania całej struktury sanitarno-epidemiologicznej na czas mistrzostw.
4 września 2008 r. minister zdrowia powołał Zespół ds. Koordynacji Przygotowań do Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012. Przewodniczącym zespołu i głównym koordynatorem ds. zabezpieczenia medycznego został podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Frączak. W skład zespołu wchodzą dyrektorzy departamentów Ministerstwa Zdrowia, główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny sportowej Jerzy Smorawiński.
W ramach programu operacyjnego mistrzostw planuje się m.in. zakup ambulansów ratowniczych, 5 helikopterów ratowniczych, budowę i remont baz lotniczego pogotowia ratunkowego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, rozbu-dowę i remont oraz doposażenie centrów urazowych. W miastach, w których będą rozgrywane mecze, zostali powołani koordynatorzy ds. zabezpieczenia medycznego. Środki finansowe na realizację tych zadań będą pochodziły z budżetu miast.
Zgodnie z wymogami UEFA, każde miasto (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków i Chorzów) wyznacza szpital referencyjny, który powinien zapewnić opiekę medyczną uczestnikom i kibicom. W Warszawie prawdopodobnie będzie to Szpital Bródnowski, a jego pracę będą wspomagały Szpitale: Wolski, Czerniakowski i Grochowski.
Mistrzostwa to olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, dlatego została powołana specjalna spółka do przeprowadzenia Euro 2012. Informacje napływające z Ukrainy, dotyczące ograniczenia miast, w których miały się odbywać rozgrywki, jeszcze bardziej zwiększają odpowiedzialność ze strony Polski. Na styczniowym posiedzeniu Podkomisji Sejmowej ds. Euro 2012, minister Adam Frączak przedstawił dotychczasowe wyniki pracy zespołu koordynującego. W maju podkomisja ponownie dokona szczegółowej analizy programu zabezpieczenia medycznego na czas mistrzostw w miastach, w których będą się odbywały mecze.

e-mail:biuro_soplinski@wp.pl

Czesław CZECHYRA –
lekarz, poseł PO,
Kozienice:

W porównaniu z rokiem ubiegłym praca w Komisji Zdrowia przebiega spokojnie. Pragnę zwrócić uwagę na 2 tematy, które ostatnio były poruszane.
Pierwszy z nich to szczepienia ochronne. Jak wiadomo, corocznie jest ustalany kalendarz szczepień ochronnych: obowiązkowych – finansowanych z budżetu Ministerstwa Zdrowia i częściowo NFZ; oraz zalecanych – finansowanych przez osobę poddającą się szczepieniu. Stan taki jest związany z ograniczoną ilością środków przeznaczanych na te działania. Powszechnie wiadomo, że szczepienia chronią ludzi przed bardzo groźnymi chorobami lub związanymi z nimi powikłaniami. Ostatnio Podkomisja ds. Zdrowia Publicznego, po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji z udziałem ekspertów ze środowiska medycznego, wystosowała do ministra zdrowia dezyderat dotyczący włączenia do kalendarza szczepień obowiązkowych przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej dzieci do lat 2. Należy podkreślić, że pomimo wysokich kosztów z tym związanych ministerstwo przychylnie patrzy na tę inicjatywę. Jest to zgodne z wcześniejszymi deklaracjami minister Ewy Kopacz i zapowiedzią, że działania profilaktyczne będą traktowane priorytetowo.
Drugi bardzo ważny temat to rozpoczęcie prac nad koszykiem świadczeń gwarantowanych. Po raz pierwszy od wielu lat rząd premiera Donalda Tuska przedstawił konkretny projekt ustawy dotyczący najważniejszego problemu dla wszystkich ubezpieczonych. Projekt ma na celu wprowadzenie przejrzystych mechanizmów podejmowania decyzji w zakresie finansowania świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych. Określa również zasady i sposób kwalifikowania świadczeń zdrowotnych jako gwarantowanych dla ubezpieczonego w obowiązującym systemie.
Na mocy tej ustawy minister zdrowia będzie określał, w drodze rozporządzenia, wykazy świadczeń gwarantowanych. Przyjęte rozwiązanie daje możliwość elastycznego reagowania na zmiany wynikające z rozwoju nauki i medycyny. Główny cel to zapewnienie dostępności świadczeń zdrowotnych albo procedur medycznych o udowodnionej efektywności klinicznej, najbardziej opłacalnych i najważniejszych z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa.
Wykaz ma spełniać funkcję informacyjną i regulacyjną. Dla pacjenta będzie stanowił informację o tym, jakie świadczenia będzie miał gwarantowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a za które będzie musiał częściowo zapłacić. Podobnie dla świadczeniodawców będzie to precyzyjna informacja przy realizacji kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Również Trybunał Konstytucyjny w 2004 r. zwrócił uwagę na konieczność określenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w ramach środków publicznych. Prawo musi przede wszystkim precyzyjnie określać zakres świadczeń finansowanych ze składki ubezpieczonego.
Powstała specjalna podkomisja, która zajmuje się nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ze względu na jej ważność dla wszystkich zainteresowanych – przewiduje się szybkie tempo prac.

e-mail: electus@mp.pl
z http://www.czechyra.eu

Stanisław KARCZEWSKI –
lekarz, senator PiS,
Radom:

Kiedy będą Państwo czytali ten numer „Pulsu”, premier Tusk i minister Kopacz przedstawią już, w czasie prezentacji 17 lutego, głośno zapowiadany alternatywny plan B, dotyczący naprawy systemu ochrony zdrowia.
Gdy rok temu rozpoczynał się Biały Szczyt, Polacy mieli nadzieję na zmiany. Niestety, firmowany przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej pakiet ustaw zdrowotnych odbiegał od prawdziwych potrzeb służby zdrowia. Rządzący schowali rekomendacje Szczytu do szuflady, forsowali swoje pomysły, które nie znalazły społecznego poparcia i uznania prezydenta. Cały rok urzędowania Ministerstwa Zdrowia należy uznać za czas stracony i niewykorzystany. Chciałbym bardzo, aby kolejne miesiące nie zostały zmarnowane, bo tracą na tym pacjenci.
Najwyższa pora coś zrobić, bo kryzys, niezauważany i długo ignorowany przez rząd PO i PSL, zagląda również do ochrony zdrowia. Przewiduje się, że w tym roku wpływy do NFZ będą o 1 mld zł mniejsze od planowanych. Poszukując środków na załatanie „dziury budżetowej Tuska”, budżet MZ zmniejszono o 10%, a jest to niebagatelna kwota 450 mln zł. Finansowanie niektórych procedur wysokospecjalistycznych ma być przesuwane z budżetu MZ do NFZ. Nieprawdą jest to, co mówi minister Ewa Kopacz, że oszczędności budżetowe nie dotkną pacjentów. Każda złotówka w systemie mniej to szkoda dla chorego. Nie ma wątpliwości, sytuacja kryzysowa pogłębia się i może być dotkliwie odczuwana przez pacjentów, ale również pracowników służby zdrowia.
Mam złe przeczucie, że prezentowany przez rząd plan B, podobnie jak ubiegłoroczny pakiet ustaw zdrowotnych, nie przyniesie nic konkretnego. Odnoszę wrażenie, że premier Tusk i minister Kopacz bardziej myślą o PR, a ich głównym celem jest przekształcenie szpitali, nie zaś pomoc placówkom. Kwota 2 mld 700 mln zł, przeznaczona w budżecie państwa na szpitale, musi być do nich przekazana na podstawie ustawy. PO i PSL powinny o tym wiedzieć.
W ostatni weekend stycznia odbył się w Krakowie Kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym zaprezentowano program partii. Satysfakcją było dla mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość priorytetowo traktuje problemy służby zdrowia. Obok zwiększenia finansowania, określenia zasad wydatkowania środków publicznych (sieć szpitali i koszyk świadczeń gwarantowanych), informatyzacji całego systemu, telemedycyny, w programie zaproponowano, na olbrzymią skalę, promocję zdrowia i profilaktykę chorób. To niezwykle ważne, aby Polacy dostrzegali korzyści płynące ze zdrowego trybu życia.

e-mail: s.karczewski@wp.pl
http://www.stanislawkarczewski.pl

Archiwum