28 marca 2009

„Ratujemy polskie szpitale”

17 lutego br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja, w której wzięli udział: premier Donald Tusk, minister zdrowia Ewa Kopacz oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych z całego kraju. W trakcie spotkania rząd przedstawił program „Ratujemy polskie szpitale”, który jednostkom samorządu terytorialnego ma zapewnić pomoc w przekształcaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.

Cele programu to: wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, dążących do poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i promowania racjonalnych zasad gospodarowania w zakładach opieki zdrowotnej, dla których są organami założycielskimi; wspieranie rozwoju i konkurencyjności przez utworzenie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia; spłata części zobowiązań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego po powołaniu niepublicznych, samorządowych zakładów opieki zdrowotnej.
Pomoc otrzymają samorządy, które przygotują i przyjmą plan restrukturyzacji (w tym zasady i harmonogram przekształceń); powołają spółkę kapitałową, przedstawią biznesplan oraz propozycje restrukturyzacji i spłaty zobowiązań przejętych w wyniku zmian przez jednostkę samorządu terytorialnego; uzyskają pozytywne oceny Narodowego Funduszu Zdrowia i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz akceptację wojewody.
Nowa spółka, której jedynym właścicielem będzie samorząd terytorialny, zacznie działać z czystym kontem, ponieważ wszystkie długi likwidowanego SP ZOZ-u przejmie samorząd.
Przekazanie środków na restrukturyzację będzie się odbywało na podstawie umów zawartych między rządem a danym samorządem terytorialnym.
Samorządom biorącym udział w programie rząd proponuje kilka form pomocy w spłacie zobowiązań SP ZOZ-ów, m.in. dotację celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu polityki rozwoju, nieujęte w kontraktach wojewódzkich; dotację na spłatę przejętych zobowiązań publicznoprawnych, według stanu na 31 grudnia 2008 r., oraz części zobowiązań cywilnoprawnych wynikających z kredytów bankowych zaciągniętych na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (pozostałych do spłaty w dn. 31 grudnia 2008 r.). Ministerstwo Zdrowia uzgodniło z Ministerstwem Finansów, że na cel ten zostanie przeznaczonych 2,7 mld zł.
Przystąpienie do programu jest dobrowolne. Każdy samorząd, który przygotuje program restrukturyzacyjny dla swojego szpitala, po jego wdrożeniu otrzyma środki na restrukturyzację zobowiązań.
Program został opracowany z uwzględnieniem doświadczeń 57 zakładów opieki zdrowotnej przekształcanych w latach 1999-2008. Z proponowanego modelu restrukturyzacji samorządy mogą skorzystać w latach 2009-2011.
Zdaniem minister Ewy Kopacz, w wyniku realizacji programu powstanie m.in. przejrzysty nadzór właścicielski w nowych placówkach i będą one efektywnie zarządzane. W przypadku niewypłacalności spółki będzie można skorzystać z przepisów o postępowaniu naprawczym. mkr

Archiwum