4 marca 2009

U nas w samorządzie – Jak wybieramy

Wybory do organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy VI kadencji (2009-2013)

Kończy się V – czteroletnia – kadencja organów naszej Izby. Po raz szósty będziemy wybierali delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy, którzy na zjeździe planowanym w listopadzie br. wybiorą przewodniczącego i członków Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Okręgowy Sąd Lekarski oraz Okręgową Komisję Rewizyjną. Wybiorą również delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, reprezentujących naszą Izbę.
Krajowa Komisja Wyborcza już w listopadzie 2008 r. ustaliła kalendarium wyborcze, określając, że:
– do końca stycznia br. należy ustalić rejony wyborcze oraz listy członków poszczególnych rejonów;
– do końca lutego br. – ustalić ostateczne listy rejonów wyborczych;
– od 30 marca do 4 lipca br. – przeprowadzić zebrania rejonów wyborczych;
– od 4 lipca do 26 września br. – przeprowadzić powtórne wybory w rejonach, w których nie wybrano delegatów;
– do 16 października br. – ogłosić listy delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy;
– od 17 października do 6 grudnia br. – zwołać okręgowe zjazdy lekarzy, wybrać organy izb i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
– na 29-30 stycznia 2010 r. – zwołać Krajowy Zjazd Lekarzy i wybrać organy Naczelnej Izby Lekarskiej.
Wybory będą przeprowadzone zgodnie z regulaminem przyjętym 19 września 2008 r. przez Naczelną Radę Lekarską, nieróżniącym się zasadniczo od obowiązującego dotychczas. Stanowi on, że:
– wybory do organów izb i na stanowiska funkcyjne są równe, tajne, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, a wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy – powszechne i bezpośrednie;
– warunkiem wyboru jest uzyskanie przez kandydata nie mniej niż 5% głosów członków zgromadzenia wyborczego z zachowaniem wymogu odpowiednio zwykłej lub bezwzględnej większości głosów;
– czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby, z wyjątkiem zawieszonych w prawie wykonywania zawodu;
– bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby lub członkom organu, z wyjątkiem zawieszonych w prawie wykonywania zawodu, ukaranych naganą lub skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
– w przypadku zebrania rejonu wyborczego kworum wyborcze stanowi co najmniej jedna piąta ogólnej liczby członków rejonu; w przypadku zjazdu lub organu – co najmniej połowa ogólnej liczby członków tego zgromadzenia wyborczego;
– wybory deegatów na okręgowy zjazd są ważne, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) członek rejonu został powiadomiony listownie na co najmniej 21 dni przed terminem zebrania rejonu o terminie i miejscu zebrania;
2) liczba obecnych na zebraniu wynosi co najmniej 20% ogólnej liczby członków rejonu;
3) nie ograniczono liczby kandydatów i głosowanie przeprowadzono tajnie;
4) kandydat otrzymał co najmniej 5% głosów ogólnej liczby członków rejonu;
– wybory przeprowadza okręgowa komisja wyborcza, której przedstawiciel otwiera i nadzoruje przebieg zebrania rejonu wyborczego;
– w przypadku, gdy na zebraniu nie dokonano wyboru delegatów lub nie wszystkie mandaty zostały obsadzone, okręgowa komisja wyborcza przeprowadza ponowne wybory w kolejnym terminie;
– kandydatów na delegatów może zgłaszać członek rejonu pisemnie, wyłącznie podczas zgromadzenia wyborczego – kandydat może być nieobecny na zebraniu, pod warunkiem że złożył oświadczenie o zgodzie na kandydowanie;
zebranie rejonu wyborczego w Izbie warszawskiej dokonuje wyboru w stosunku: 1 delegat na 50 członków rejonu (przy czym rejony wyborcze powołuje się odrębnie dla lekarzy i lekarzy dentystów);
– zebranie rejonu wyborczego wybiera przewodniczącego, sekretarza, 2-osobową komisję mandatową, 3-osobową komisję skrutacyjną (tylko członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować), których wybór jest niezbędny do sformalizowania zebrania jako zgromadzenia wyborczego;
– wyboru delegata dokonuje się zwykłą większością głosów, przy czym jeżeli 2 lub więcej kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów kwalifikującą ich do ostatnich mandatów, przeprowadza się losowanie;
– wyniki wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz w organach izby, a także delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy ogłasza przewodniczący okręgowej komisji wyborczej i publikuje w formie obwieszczenia w miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie „Puls” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Izby.
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, powołała na obszarze działania Izby 219 rejonów wyborczych, w tym 52 dla lekarzy dentystów, liczących od 50 do 250 członków. Tym samym, zebranie rejonu wyborczego może wybrać od 1 do 5 delegatów. W sumie może zostać wybranych 556 delegatów, w tym 422 lekarzy i 134 lekarzy dentystów.
Spis rejonów wyborczych obejmujących zakłady opieki zdrowotnej, grupy lekarzy, lekarzy wykonujących praktykę na określonym obszarze, lekarzy niewykonujących zawodu został opublikowany w lutowym wydaniu „Pulsu”, a szczegółowy spis rejonów oraz listy imienne lekarzy przypisanych do tych rejonów są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej OIL w Warszawie:
http://www.warszawa.oil.org.pl
Okręgowa Komisja Wyborcza będzie organizowała zebrania rejonów wyborczych w terminach ustalonych z przedstawicielami rejonów i listownie informowała wszystkich członków rejonu, z wyprzedzeniem 21-dniowym, o miejscu i terminie zebrania.
Izby lekarskie jako jednostki organizacyjne korporacji zawodu zaufania publicznego mają szereg uprawnień prawodawczych, podejmowania decyzji administracyjnych, nadzorczych, kontrolnych, orzeczniczych i wyrokujących, łącznie z przyznawaniem, ograniczaniem, zawieszaniem lub pozbawianiem prawa do wykonywania zawodu. Uprawnienia te przekazujemy naszym Kolegom, powierzając im mandat delegata na zjazd okręgowy.
Szczególnie w okresie podważania zasadności istnienia organizacji samorządowych sprawujących pieczę nad wykonywaniem danego zawodu – wybór ten powinien być przemyślany i staranny. Zachęcam Koleżanki i Kolegów, dążących do utrzymania etosu tak szczególnego zawodu, jakim jest zawód lekarza, do kandydowania i aktywnej działalności w samorządzie, a do wszystkich apeluję o uczestniczenie i dokonywanie właściwych wyborów. Porzekadło o nieobecnych, którzy nie mają racji, nieustannie jest aktualne.

Przewodniczący Krajowej
Komisji Wyborczej
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum