22 marca 2009

VI Mazowieckie Dni Chirurgiczne

Już po raz szósty chirurdzy z Mazowsza spotkali się na sympozjum naukowo-szkoleniowym zwanym Mazowieckimi Dniami Chirurgicznymi. Idea spotkania została zainicjowana w 2004 r. przez prof. Marka Krawczyka, prof. Wojciecha Krasnodębskiego i dr. hab. med. Mariusza Frączka.

Sympozjum odbyło się 9 i 10 stycznia 2009 r. Wzięło w nim udział ponad 400 uczestników, również spoza województwa. VI Mazowieckie Dni Chirurgiczne zorganizowała Fundacja „Postępy w Chirurgii i Transplantologii”, przy współudziale specjalisty wojewódzkiego ds. chirurgii, dr. hab. med. Mariusza Frączka, i Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Patronat naukowy nad sympozjum sprawował prof. dr hab. med. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Mazowieckie Dni Chirurgiczne rozpoczęły się od spotkania specjalisty wojewódzkiego ds. chirurgii ogólnej z kierownikami klinik i ordynatorami oddziałów chirurgicznych na Mazowszu. Spotkanie zdominowały tematy związane ze szkoleniem przyszłych chirurgów. W czasie uroczystego otwarcia sympozjum prof. Markowi Krawczykowi wręczono dyplom w uznaniu jego zasług jako wieloletniego specjalisty wojewódzkiego ds. chirurgii.
Koordynatorem pierwszej sesji był prof. Marek Maruszyński. Omówił nową strategię leczenia w obrażeniach narządów jamy brzusznej – damage control. Rezygnuje się w niej z doraźnej, kompletnej naprawy wszystkich ewentualnych uszkodzeń na rzecz zachowania właściwych proporcji w przebiegu patofizjologicznej reakcji ustroju na uraz. Podstawowym celem pozostaje przywrócenie prawidłowych parametrów klinicznych, zaś ewentualne zabiegi rekonstrukcyjne odkłada się na czas ustabilizowania funkcji życiowych. Kolejni wykładowcy – prof. prof. Edward Stanowski, Paweł Nyckowski, Wojciech I. Krasnodębski, Krzysztof Bielecki i Maciej Skórski – przedstawili sposoby postępowania wobec chorych po urazach śledziony, wątroby, trzustki i dwunastnicy, żołądka i jelit oraz dużych naczyń.
Mazowieckie Dni Chirurgiczne to forum wymiany poglądów i jedno z miejsc ustalania standardów postępowania chirurgicznego. Ożywiona dyskusja po prezentowanych referatach koncentrowała się na możliwej do przyjęcia taktyce postępowania wobec chorego, trafiającego zarówno do ośrodka powiatowego, jak i do referencyjnego.
Koordynatorem drugiej sesji był dr hab. Tomasz Łazowski. Uczestniczyli w niej prof. Ewa Mayzner-Zawadzka i prof. Andrzej Kański. Omówiono zasady wstępnej resuscytacji chorego po urazie, zasady leczenia krwią oraz metody prowadzenia chorych po urazach. Szczególny nacisk położono na problem zapobiegania niewydolności nerek.

Archiwum