15 kwietnia 2009

Głosy z Wiejskiej

Aleksander SOPLIŃSKI –
lekarz, poseł PSL,
Ciechanów:

Sejm znowelizował ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zmiana dotyczy wzrostu wynagrodzenia lekarzy odbywających specjalizację w formie rezydentury. Ogółem środki na wzrost wynagrodzenia w kwocie ponad 402 miliony złotych zostały zarezerwowane w planie finansowym w Funduszu Pracy. Podwyżki dla rezydentów według nowych zasad zostały wprowadzone od pierwszego stycznia 2009 roku. W tym roku przeznaczy się na ten cel ponad 106 milionów złotych.
Wysokość wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów będzie zróżnicowana, w zależności od czasu trwania i rodzaju specjalizacji. Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia określi corocznie listę specjalności deficytowych. Rezydenci podejmując specjalizację deficytową, będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie. I tak, wynagrodzenie zasadnicze w 2009 roku, w pierwszych dwóch latach rezydentury, wynosić będzie 3170 zł. Rezydent w deficytowej dziedzinie medycyny otrzyma 3602 zł. Po dwóch latach rezydentury wynagrodzenie rezydenta w zwykłej dziedzinie medycyny wyniesie 3458 zł, natomiast rezydenta w deficytowej dziedzinie 3890 zł.
W związku z tym, że ustawa obowiązywać będzie od 1 stycznia 2009 roku, nastąpi wyrównanie wynagrodzeń. Minister Zdrowia poinformowała, że na następny rok zostanie przygotowanych ok. 4500 miejsc rezydenckich.
Bardzo ważnym projektem rozpatrywanym przez komisję jest nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja ma na celu uregulowanie mechanizmu tworzenia katalogu świadczeń gwarantowanych, czyli tzw. koszyka świadczeń zdrowotnych.
Na mocy tej nowelizacji Minister Zdrowia określi w drodze rozporządzenia wykazy świadczeń, które są w całości gwarantowane w ramach środków publicznych, częściowo gwarantowane i te, które będą wyłączone z finansowania. Według projektu ustawy zostanie utworzona Agencja Oceny Technologii Medycznej. Głównym przedmiotem jej działalności, poza oceną technologii, będzie ocena świadczeń opieki zdrowotnej, w tym leków i wyrobów medycznych. Ustawa ta jest fundamentalna, długo oczekiwana zarówno przez pacjentów, jak i pracowników medycznych. Wprowadzi czytelne zasady finansowania, umożliwi też wejście w życie ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach.
e-mail:biuro_soplinski@wp.pl

Czesław CZECHYRA –
lekarz, poseł PO,
Kozienice:

Obecnie najważniejszy temat to spowolnienie gospodarcze (kryzys gospodarczy), stan finansów i wynikające z tego konsekwencje. O tym jednak, nawet czasem za dużo, jest codziennie informacji w mediach. Nikt dokładnie nie wie jak ta sytuacja będzie się rozwijać i kiedy będzie lepiej.
Aktualnie w podkomisji wyłonionej z Komisji Zdrowia trwają intensywne prace nad ustawą dotyczącą koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Wspominałem o tym nie tak dawno. Planuje się, aby prace nad projektem zakończyć do czerwca tego roku. Wspomnieć należy o zakończeniu prac zespołu wyłonionego z klubu Platformy Obywatelskiej nad problemami związanymi z projektowaną ustawą o zapłodnieniu in vitro.
Temat jest bardzo poważny i będzie wymagał pewnie jeszcze wielu dyskusji.
Zostały przyjęte uregulowania dotyczące zatrudniania rezydentów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tej grupy lekarzy. Obecnie w Polsce jest około 7,5 tysiąca rezydentów. Dzięki tej nowelizacji będą zarabiać kilkaset złotych więcej.
Fundusze na ten cel w kwocie 203 mln zł są zarezerwowane w budżecie.
Należy wspomnieć o specjalnościach priorytetowych: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia, rehabilitacja medyczna. Oprócz nich można do tej grupy zaliczyć anestezjologię i intensywną terapię, neonatologię, ortopedię i traumatologię narządu ruchu, chirurgia i być może inne. Lista nie jest ostatecznie zamknięta. Pomimo veta prezydenta wobec ustawy o zakładach opieki zdrowotnej program dobrowolnego przekształcenia szpitali powoli wchodzi w życie. Aktualnie ponad 70 szpitali deklaruje chęć przekształcenia spółki. W Warszawie planuje się przekształcenie 7 szpitali. Fundusze na pomoc samorządom w częściowym uregulowaniu zobowiązań placówek szpitalnych są zarezerwowane w budżecie.
Główną intencją przekształceń jest chęć zlikwidowania przyczyny zadłużania się szpitali. Osoba zarządzająca będzie w pełni odpowiedzialna za jego funkcjonowanie. To prawda, że po raz kolejny zadłużone placówki otrzymują pomoc finansową z budżetu państwa. Tym razem jednak jest to po raz ostatni.
Ministerstwo szuka jednocześnie możliwości pomocy szpitalom niezasłużonym. Brane są pod uwagę inwestycje infrastrukturalne czy stabilne wieloletnie kontrakty z NFZ. Warto również wspomnieć o działaniach osłonowych jak np. ograniczenie egzekucji komorniczych do 25% kontraktu z NFZ czy zakaz sprzedaży długów bez zgody właściciela szpitala (organu założycielskiego).
Niepokojące były również informacje o problemach związanych z kontraktowaniem dializ.
Z wielką ulgą należy przyjąć fakt porozumienia NFZ ze stacjami dializ co zapewnia bezpieczeństwo 10 tysiącom chorych na niewydolność nerek.
Minister Zdrowia rozważa również złagodzenie wymagań fachowych i sanitarnych jakie zakłady opieki zdrowotnej powinny spełnić do końca 2012 roku. Będzie to możliwe jeśli nie naruszy to standardów określonych w prawie unijnym.
Żadne szpitale nie będą zlikwidowane, jeżeli warunki udzielania świadczeń zdrowotnych będą zgodne z wymogami medycznymi i klinicznymi.

e-mail: electus@mp.pl
z http://www.czechyra.eu

Archiwum