26 kwietnia 2009

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 85/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 20 LUTEGO 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na wydatkowanie środków finansowych w związku z koniecznością
wykonania konstrukcji dachu
wg projektu zamiennego w budynku przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), z uwagi na zmianę projektową konstrukcji dachu oraz nowy rozkład pomieszczeń poddasza i w związku z tym koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na dodatkowe wydatkowanie środków finansowych w wysokości 26.467,90 zł na wykonanie konstrukcji dachu wg projektu zamiennego.
2. Kwota określona w ust. 1 wynika z różnicy wyceny robót wg projektu podstawowego w kwocie 140,206,53 zł, a projektu zamiennego w kwocie 166.674,43 zł.

§ 2
Protokół konieczności i kosztorys wykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z uwagi na nowy rozkład pomieszczeń poddasza w stosunku do pierwotnego projektu, zaistniała konieczność zmiany projektowej konstrukcji dachu, a tym samym wykonania prac dodatkowych, które nie były objęte umową nr 04/04/WL/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r.


UCHWAŁA NR 86/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 20 LUTEGO 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na wydatkowanie środków finansowych w związku z koniecznością pogłębienia szybu windowego i wykonania dodatkowego przystanku windy
w budynku przy ul. Puławskiej 18
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych, nieobjętych umową nr 04/04/WL/2008, w postaci szybu windowego i wykonania dodatkowego przystanku windowego – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości 45.871,29 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 29/100) na wykonanie dodatkowych prac remontowych w postaci pogłębienie szybu windowego i wykonania dodatkowego przystanku windy w piwnicy.

§ 2
Protokół konieczności i kosztorys wykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z decyzją o przeprowadzeniu dodatkowych prac remontowych – nieobjętych umową nr 04/04/WL/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r., – pogłębienia piwnic zaistniała również konieczność pogłębienia szybu windowego i wykonania dodatkowego przystanku windy w piwnicy, w budynku przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie.
Z powyższych względów prace te nie zostały uwzględnione w pierwotnym kosztorysie.

UCHWAŁA NR 87/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 20 LUTEGO 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych
w związku z wyburzeniem kominów wolnostojących na poddaszu oraz wzmocnieniem ściany łazienkowej
w budynku przy ul. Puławskiej 18
w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych, nie objętych umową nr 04/04/WL/2008, w postaci wyburzenia kominów wolnostojących na poddaszu oraz wzmocnienia ściany łazienkowej – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości 5.454,27 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 27/100) na wykonanie dodatkowych prac remontowych w postaci wyburzenia kominów wolnostojących na poddaszu
w budynku przy ul. Puławskiej 18.
2. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości 9.159,15 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 15/100) na prace remontowe związane ze wzmocnieniem ściany łazienkowej.

§ 2
Protokół konieczności i kosztorys wykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W trakcie prowadzenia remontu siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18, okazało się, iż wolnostojące kominy na poddaszu nie spełniają żadnej funkcji technicznej, a wyburzenie ich pozwoli uzyskać dodatkowo 3,5 m2 powierzchni użytkowej.
Prace remontowe związane z wyburzeniem kominów, jak i wzmocnieniem ściany łazienkowej w ww. budynku nie zostały objęte umową nr 04/04/WL/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. Jednakże niewykonanie tych prac, jak stwierdziła komisja nadzoru budowlanego, może grozić katastrofą budowlaną ze względu na zbyt słabą konstrukcję ściany nośnej.

UCHWAŁA NR 88/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 20 LUTEGO 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych
w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych
w postaci wykonania modułowych sufitów podwieszanych w budynku przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych, nieobjętych umową nr 04/04/WL/2008, w postaci wykonania modułowych sufitów podwieszanych w budynku przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wys. 19.542,76 zł na wykonanie dodatkowych prac remontowych w postaci wykonania modułowych sufitów podwieszanych w budynku przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie.
2. Kwota określona w ust. 1 wynika z różnicy wyceny prac przewidzianych w projekcie podstawowym w kwocie 172.781,48 zł, a jego konieczną modyfikacją wg. projektu zamiennego wycenionego na kwotę 192,324,24 zł.

§ 2
Protokół konieczności i kosztorys wykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z decyzją o przeprowadzeniu dodatkowych prac remontowych – nieobjętych umową nr 04/04/WL/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r., zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych w postaci wykonania modułowych sufitów podwieszanych, w celu uniknięcia w przyszłości pęknięć tynku i zakrycia tras kablowych.

UCHWAŁA NR 89/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 20 LUTEGO 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr 1541/R-V/08 Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu obrad XXVIII
Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 1541/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia terminu obrad XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. profesora Jana Nielubowicza
– uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 2 uchwały nr 1541/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu obrad XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. profesora Jana Nielubowicza wyrażenie: „na dzień 28-29 listopada 2009 r.” zastępuje się wyrażeniem: „na dzień 21-
-22 listopada 2009 r.”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 90/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 20 LUTEGO 2009 r.

w sprawie przyznania
„Medalu im. Jerzego Moskwy”


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku
z uchwałą nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV OZL OIL w Warszawie, dotyczącej ustanowienia „Medalu im. Jerzego Moskwy” oraz § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania „Medalu imienia Jerzego Moskwy” – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie przyznaje „Medal im. Jerzego Moskwy” osobom, wymienionym w ust. 2 uchwały.
2. Lista, osób wraz z uzasadnieniami, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 90/R-V/09
z dnia 20.02.2009 r.
w sprawie przyznania
Medalu im. Jerzego Moskwy

Lista osób, którym Rada przyznała Medale im. Jerzego Moskwy:

1. Marta Brzostowska – członek OIL
w Warszawie, Honorowy Delegat
2. Zofia Górnicka – członek OIL
w Warszawie
3. Zespół redakcyjny gazety „Echo dnia”
4. Stanisław Wróbel – Redaktor Naczelny „Echa Dnia”
5. Sławomir Baćkowski – Dyrektor
Oddziału Radomskiego „Echa Dnia”
6. Andrzej Cieślik – Kierownik
Oddziału Radomskiego NFZ
7. Bogdan Szydlik – Członek Komisji Szkolenia Warszawskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego

UCHWAŁA NR 91/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 20 LUTEGO 2009 r.

w sprawie ustalenia listy osób uczestniczących w uroczystości z okazji centralnych obchodów 20-lecia reaktywowania samorządu lekarskiego, które odbędą się w Poznaniu i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z treścią pisma z dnia 15 grudnia 2008 r. kol. Konstantego Radziwiłła – Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, dot. obchodów 20-lecia reaktywowania samorządu lekarskiego, które odbędą się w Poznaniu w dniach od 29-31 maja – uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się listę osób w liczbie 35 lekarzy i lekarzy dentystów, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, reprezentujących Okręgową Izbę na uroczystości z okazji centralnych obchodów 20-lecia reaktywowania samorządu lekarskiego, organizowanych przez Naczelną Radę Lekarską, w dniach 29-31 maja 2009 r. w Poznaniu, stanowiącą załącznik do uchwały
2. Deleguje się do udziału w wymienionych w § 1 uroczystościach, Redaktora Naczelnego Biuletynu „Puls” Ewę Gwiazdowicz.

§ 2
Przeznacza się na ten cel środki finansowe w kwocie do 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) z bieżących środków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Dyrektorowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały ORL
Nr 91/R-V/09 z dnia 20.02.2009 r.

Lekarze i lekarze dentyści –
członkowie OIL w Warszawie,
uczestniczący w centralnych
uroczystościach 20-lecia samorządu lekarskiego w Poznaniu
w dniach 29-31 maja 2009 r.

1. Antczak Jan – honorowy delegat
2. Cerański Włodzimierz – honorowy delegat
3. Jaworski Stefan – honorowy delegat
4. Kalbarczyk Tadeusz – honorowy
delegat
5. Makowska Halina – honorowy
delegat
6. Polański Jerzy – delegat na okręgo- wy zjazd I-III kadencji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy I-II kadencji, wiceprzewodniczący ORL I-II kadencji
7. Kostrzewa Janusz – delegat na okręgowy zjazd I-V kadencji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy II-V kaden- cji, członek ORL II kadencji, członek Krajowej Komisji Wyborczej III ka- dencji, przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej IV-V kadencji
8. Kudraszew Roman – delegat na okrę- gowy zjazd I-V kadencji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy III i V kadencji, członek ORL II-V kadencji, wiceprze- wodniczący ORL III-IV kadencji
9. Morliński Andrzej – delegat na okręgowy zjazd I-V kadencji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy V kadencji, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
I kadencji, członek ORL III-V kadencji
10. Bugaj Janusz – delegat na okręgo- wy zjazd I-V kadencji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy III-V kadencji, członek Okręgowej Komisji Rewizyj- nej I kadencji, wiceprzewodniczący ORL IV kadencji, członek ORL III?V kadencji
11. Majkowski Ryszard – delegat na okręgowy zjazd II-V kadencji, dele- gat na Krajowy Zjazd Lekarzy II-V kadencji, wiceprzewodniczący ORL II-III i V kadencji, sekretarz ORL IV kadencji
12. Jaroszewska-Balicka Wanda – dele- gat na okręgowy zjazd I-V kadencji, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej I-III kadencji, wiceprzewodniczący ORL IV kadencji, członek Prezydium ORL V kadencji
13. Schreyer Krzysztof – delegat na okręgowy zjazd I-V kadencji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy II-V kaden- cji, członek ORL II-V kadencji
14. Kubiak Jacek – delegat na okręgowy zjazd II-V kadencji, delegat na Krajo- wy Zjazd Lekarzy II-V kadencji, prze- wodniczący Okręgowej Komisji Rewi- zyjnej II-III kadencji, wiceprzewodni- czący ORL IV-V kadencji
15. Borkowski Wojciech – delegat na okręgowy zjazd II-V kadencji, dele- gat na Krajowy Zjazd Lekarzy III-V kadencji, skarbnik ORL IV?V kadencji, członek ORL II-V kadencji
16. Garlicki Janusz – delegat na okręgo- wy zjazd II-V kadencji, wiceprzewod- niczący ORL III kadencji, członek ORL II-V kadencji, członek Prezydium ORL III-V kadencji
17. Piwowarczyk Liliana – delegat na okręgowe zjazdy I-V kadencji, dele- gat na Krajowy Zjazd Lekarzy I?II
i IV-V kadencji, członek ORL IV-V kadencji, członek Naczelnego Sądu Lekarskiego I kadencji
18. Szatanek Mieczysław – delegat na okręgowe zjazdy I-V kadencji, dele- gat na Krajowy Zjazd Lekarzy II-IV-V kadencji, wiceprzewodniczący ORL V kadencji
19. Czarkowski Marek – delegat na okręgowy zjazd III-V kadencji, dele- gat na Krajowy Zjazd Lekarzy V ka- dencji, członek ORL III-V kadencji przewodniczący Komisji Bioetyki przy OIL w Warszawie III-V kadencji
20. Choderna Grażyna – delegat na okręgowy zjazd II-V kadencji, dele- gat na Krajowy Zjazd Lekarzy III-V kadencji, członek ORL IV-V kadencji, przewodnicząca Komisji Praktyk Lekarskich IV-V kadencji
21. Ślączka Edward – delegat na okrę- gowy zjazd II-V kadencji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy III-V kadencji, członek ORL IV-V kadencji, koordyna- tor kół samorządu lekarskiego IV-V kadencji
22. Pieczyński Aleksander – delegat na okręgowe zjazdy II-V kadencji, dele- gat na Krajowy Zjazd Lekarzy IV-V kadencji, członek ORL II i V kadencji, członek OKR IV kadencji
23. Karpińska Katarzyna – delegat na okręgowe zjazdy I-V kadencji, dele- gat na Krajowy Zjazd Lekarzy IV-V kadencji, członek ORL V kadencji, członek Komisji Etyki Delegatury Radomskiej
24. Ancyparowicz Stanisław – delegat na okręgowy zjazd IV-V kadencji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy V kadencji, członek ORL IV-V kadencji
25. Kosowski Jarosław – delegat na okręgowy zjazd V kadencji, członek ORL V kadencji
26. Makowska Grażyna – delegat na okręgowy zjazd III-V kadencji, za- stępca Okręgowego Rzecznika Odpo- wiedzialności Zawodowej III kadencji
27. Jarząbek Zbigniew – delegat na okrę- gowy zjazd II-III i V kadencji, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial- ności Zawodowej I-V kadencji
28. Zienkiewicz-Komorowska Ewa delegat na okręgowy zjazd I-V ka- dencji, zastępca Okręgowego Rzecz- nika Odpowiedzialności Zawodowej I-V kadencji
29. Łojek Jarosław – delegat na okręgo- wy zjazd II i V kadencji, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowie- dzialności Zawodowej I-V kadencji
30. Firek Janusz – delegat na okręgowy zjazd II kadencji, zastępca Okręgo- wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej I-V kadencji
31. Abgarowicz-Miłkowska Teresa – delegat na okręgowy zjazd II, IV-V kadencji, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo- dowej I-V kadencji
32. Słabik-Ledóchowska Aleksandra – delegat na okręgowy zjazd I-V ka- dencji, członek Okręgowego Sądu Lekarskiego I-V kadencji
33. Nowotna-Walcowa Róża delegat na okręgowy zjazd I-IV kadencji, członek Okręgowego Sądu Lekar- skiego I?V kadencji
34. Rusiecka-Kuczałek Elżbieta – dele- gat na okręgowy zjazd II-V kadencji, wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego IV kadencji,
przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego V kadencji
35. Wilmowska-Pietruszyńska Anna delegat na okręgowy zjazd III-V ka- dencji, wiceprzewodnicząca Okręgo- wej Komisji Rewizyjnej IV kadencji, przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej V kadencji.

Wiceprzewodniczący ORL
Jacek KUBIAK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum