22 maja 2009

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 138/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 13 MARCA 2009 r.

w sprawie rekomendacji
XXVII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
kandydatury abp. Henryka Hosera –
Biskupa Warszawsko-Praskiego,
celem nadania tytułu Honorowego Delegata


Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), zważywszy na całokształt działalności abp. Henryka Hosera – Biskupa Warszawsko-Praskiego, lekarza i misjonarza, oraz uznając jego szczególne zasługi, w tym pracę misyjną w Afryce, w Rwandzie i Zairze, gdzie założył ośrodek lekarsko-społeczny, niosąc pomoc tamtejszej ludności – uchwala się, co następuje:

§ 1
Rekomenduje się XXVII Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie kandydaturę abp. Henryka Hosera – Biskupa Warszawsko-Praskiego – celem nadania tytułu Honorowego Delegata.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 139/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 13 MARCA 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie
umowy z firmą brokerską „Medbroker” sp. z o.o.
w zakresie oceny warunków ubezpieczenia osób uczestniczących w eksperymencie medycznym


Działając na podstawie art. 25 pkt 5, w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), po zapoznaniu się z pismem z dnia 23 lutego 2009 r. kol. Marka Czarkowskiego – Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, dot. trudnej sytuacji finansowej Komisji i w związku z tym koniecznością wprowadzenia oszczędności – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wypowiedzenie umowy zlecenia z firmą brokerską „Medbroker” sp. z o.o. z dnia 29 września 2002 r. w zakresie oceny warunków ubezpieczeń osób mających uczestniczyć w eksperymentach medycznych, na zasadach wypowiedzenia zawartych w umowie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 140/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 13 MARCA 2009 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2009 r.
w sprawie utworzenia rejonów wyborczych


Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 16 uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów (Biuletyn NRL nr 6/2008) oraz uchwały nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych, na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych wprowadza się następujące zmiany:
1. Anuluje się załącznik do uchwały nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych.
2. Ustala się wykaz rejonów wyborczych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 143/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 13 MARCA 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 682/R-V/08
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przeprowadzenie dodatkowego remontu
(pogłębienie piwnic) siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18


Działając na podstawie art. 25 pkt 5, w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), uchwały nr 682/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie dodatkowego remontu (pogłębienie piwnic) siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 – uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 2 uchwały nr 682/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie dodatkowego remontu (pogłębienie piwnic) siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 wyrażenie: „do 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)” zastępuje się wyrażeniem: „do 453.505,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięć złotych), tj. 371.125,41 zł + 81.7759 zł podatku VAT (22%)”.

§ 2
Protokół konieczności i kosztorys wykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z decyzją o przeprowadzeniu dodatkowych prac remontowych, nieobjętych umową nr 04/04/WL/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r., zaistniała konieczność dodatkowych prac budowlanych: wykonania słupów stalowych wraz z fundamentami, wykonania podlewek podbudowywanych ścian z zaprawy ekspansywnej, wykonania dodatkowych prac przy podbiciu ścian piwnic oraz dokonania wyburzeń i zamurowań ścian piwnic.

UCHWAŁA NR 145/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 13 MARCA 2009 r.

w sprawie zwołania dodatkowego posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie


Działając na podstawie art. 25 pkt 5, w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwołuje się dodatkowe posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na dzień 28 marca 2009 r. w trakcie trwania obrad XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum