18 czerwca 2009

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki Puls słowa

Organizatorzy: Komisja Kultury Sportu i Turystyki OIL w Warszawie
Klub Lekarza SZPZLO Warszawa Praga-Północ

Patronat medialny: „Gazeta Lekarska”, „Puls”, „Zdrowa Praga”

Informacji udziela: Maria Żywicka-Luckner (022) 619-42-31, 0-604-286-324,
e-mail: majkazywicka@wp.pl

Regulamin konkursu

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w czterech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem.
2. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz godło.
3. Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Redakcja „Zdrowej Pragi”,
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34
z dopiskiem
Konkurs poetycki „Puls słowa”.
4. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody:
I stopnia – 800 zł,
II stopnia – 600 zł,
III stopnia – 400 zł
oraz wyróżnienia w formie nagrody rzeczowej.
5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
6. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni.
7. Odbiór nagrody możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej.
8. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają.
9. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone prace i wyróżnienia zostały opublikowane.
10. Organizatorzy nie zwracają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

Archiwum