11 czerwca 2009

O sytuacji w Ciechanowie

mówi Paweł Michał KRÓL,
przewodniczący Oddziału Terenowego OZZL w Ciechanowie:

W następstwie decyzji dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, zmieniającej dotychczasowe warunki płacy i zrywającej porozumienie z 2007 r., od 1 czerwca br. placówka może przestać funkcjonować. 8 z 22 oddziałów specjalistycznych ma zostać zamkniętych (według propozycji zgłoszonych przez dyrektora szpitala), tym samym ok. 100 tys. mieszkańców rejonu ciechanowskiego nie będzie miało zapewnionej opieki specjalistycznej. Szpital nasz jest bowiem jedynym specjalistycznym zakładem lecznictwa zamkniętego na terenie byłego województwa ciechanowskiego.
Większość lekarzy specjalistów zwolniono z pracy. Dyrektor Zbigniew Trzeciak zaproponował nam zmianę warunków zatrudnienia i płace w wysokości pensji rezydentów – 3,8 tys. zł. Oznacza to ponadtrzydziestoprocentową redukcję naszych uposażeń. Od momentu podpisania porozumienia do jego zerwania, czyli przez 16 miesięcy, dyrektor nie podjął działań restrukturyzacyjnych ani modernizacyjnych szpitala. Ordynatorom i ich zastępcom nie wypłacał dodatku funkcyjnego, zaś pozostali pracownicy funkcyjni dodatek otrzymywali. Od chwili zerwania porozumienia, tj. od lutego br., dyrektor nie podjął z zespołem lekarzy żadnych rozmów, które mogłyby zbliżyć nasze stanowiska.
Uważamy, że mamy do czynienia z bezprawnym, jednostronnym złamaniem porozumienia kończącego spór zbiorowy. Postawa dyrektora nie daje nam żadnych gwarancji, że rozmowy prowadzone teraz w obecności mediatora przyniosą rozwiązanie konfliktu. Już wcześniej dyrektor dwukrotnie na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala proponował częściowe zamknięcie 8 oddziałów i 22 poradni specjalistycznych.
Przedstawiciele OZZL wielokrotnie informowali władze: prezydenta miasta, starostę, wojewodę mazowieckiego
i marszałka oraz posłów i senatora ziemi ciechanowskiej o dramatycznej sytuacji w szpitalu. Zwracaliśmy się również do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie się nasza sprawą. Złożyliśmy nawet wniosek do prokuratury o zbadanie, czy dyrektor nie działa na szkodę interesu publicznego.
Uważamy, że należy odwołać obecnego dyrektora i na jego miejsce mianować człowieka, który podejmie się rozwiązania tej trudnej sytuacji. Przez cały czas jesteśmy gotowi do rozmów pod warunkiem przestrzegania przepisów kodeksu pracy. Kodeks przewiduje, że realizację wynegocjowanych warunków można przesunąć w czasie na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Ciechanów, 20 maja 2009 roku

mówi Ewa ŁAGOŃSKA,
nowo powołana dyrektor Specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Ciechanowie:

Zawarliśmy trudny kompromis. Nie poprawia on sytuacji finansowej szpitala, natomiast daje punkt wyjścia do dalszych rozmów i szpital będzie działał. Zostały wycofane wypowiedzenia złożone przez poprzedniego dyrektora, natomiast w tym roku została zawieszona realizacja porozumienia zawartego w 2007 r., które przewidywało kroczący wzrost płac. Płace lekarzy pozostaną na poziomie 2008 r. Jest to porozumienie otwarte – z możliwością negocjacji. Po gruntownej, ale szybko przeprowadzonej analizie sytuacji finansowej szpitala (zobowiązania wymagalne placówki wynoszą obecnie ok. 9 mln zł), musimy rozmawiać na temat konstrukcji systemu wynagradzania w szpitalu. Rozmawiać będziemy także z innymi grupami pracowniczymi. Chociaż może zabrzmi to banalnie, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że konieczny jest rozsądny, konsekwentnie wprowadzany plan naprawczy dla tej placówki.

***

26 maja br. Zbigniew Trzeciak został odwołany przez Zarząd Województwa z funkcji dyrektora szpitala, a obowiązki te zostały powierzone, do 30 czerwca br., Ewie Łagońskiej, dyrektor Departamentu Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. W wyniku negocjacji prowadzonych przez nowo powołaną dyrektor – 28 maja br. między lekarzami a dyrekcją zostało podpisane porozumienie w sprawie warunków płac.
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie to największy świadczeniodawca usług medycznych w regionie ciechanowskim. Swym zasięgiem obejmuje 500 tys. mieszkańców. Ma 22 oddziały i 50 poradni specjalistycznych. Rocznie hospitalizowanych jest tam ok. 35 tys. pacjentów. Pracuje w nim ponad 1200 osób, w tym 171 lekarzy.
Na stronie internetowej szpitala przeczytać można m.in., że w ostatnich latach otrzymał on wiele nagród i wyróżnień, w tym Certyfikat Programu i Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecką Nagrodę Jakości, Certyfikat ISO, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Perły Medycyny 2008”, i że we wrześniu ub.r., w czasie wizyty minister zdrowia Ewy Kopacz, prezentowany był program naprawczy dla szpitala.
W 2003 r. w styczniowym numerze „Pulsu” pisaliśmy: Ciechanowski szpital, choć nie należy do bardzo starych placówek, niejedną zmianę ma już za sobą. Oby najbliższe tygodnie przyniosły rzeczywiście dobre zmiany!
Eg

apele ORL w sprawie Ciechanowa

APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 MAJA 2009 r.

do Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie
w sprawie wsparcia finansowego dla lekarzy
zatrudnionych w Specjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Ciechanowie

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o udzielenie wsparcia finansowego i rzeczowego dla lekarzy zatrudnionych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

Konfliktowa sytuacja pomiędzy dyrektorem szpitala a lekarzami wobec niewywiązywania się z zawartych porozumień dotyczących warunków pracy i płacy, pomimo działań Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, trwa nadal i skutkuje grupowymi wypowiedzeniami umów o pracę.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, w obecnej sytuacji finansowej związanej z realizacją budowy nowej siedziby Izby, konieczności spłat kredytów i pożyczek, nie jest w stanie na dzień dzisiejszy udzielić znaczącej finansowej pomocy zatrudnionym tam lekarzom.

Nadmieniamy, iż Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie w czasie trwania strajków lekarzy w Radomiu, pomagała znacząco strajkującym tam lekarzom.

Wobec zaistniałej sytuacji, zwracamy się z powyższym apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej, jako reprezentanta wszystkich lekarzy.

APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 MAJA 2009 r.

do lekarzy-członków Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie o niepodejmowanie pracy

w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim
w Ciechanowie

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca się do lekarzy-członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie o zachowanie solidarności z lekarzami zatrudnionymi w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, protestującymi przeciwko decyzjom dyrektora szpitala, który nie wywiązuje się z zawartych wcześniej porozumień, dotyczących warunków pracy i płacy; otrzymali wypowiedzenia umów o pracę, bo nie podpisali nowych, niekorzystnych dla nich warunków zatrudnienia.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zwraca się do lekarzy spoza szpitala w Ciechanowie o niepodejmowanie zatrudnienia w tym szpitalu do czasu rozwiązania sytuacji konfliktowej oraz o nieprzystępowanie do konkursów na stanowiska kierownicze w tym szpitalu.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

STANOWISKO
XXVII OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
z dnia 28 marca 2009 r.
w sprawie sytuacji
w Specjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Ciechanowie – patrz: s. 13

Archiwum