23 czerwca 2009

Stanowiska XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

STANOWISKO
XXVII OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie sytuacji
w Specjalistycznym
Szpitalu Wojewódzkim
w Ciechanowie


XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy z niepokojem obserwuje rozwój wypadków w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Zjazd stwierdza, że niedopuszczalne jest jednostronne wypowiedzenie przez dyrektora Szpitala porozumienia kończącego spór zbiorowy z lekarzami z 2007 r. Tym bardziej niepokoi fakt, że porozumienie to miało wzorcowy charakter, zakładając m.in. stopniowe (do 2010 r.) podwyższanie wynagrodzeń lekarzy do wysokości określonej przez IX Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy.
Zjazd wzywa dyrektora Szpitala do wycofania się z podjętych wobec lekarzy kroków. Zjazd zwraca się do Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęcie działań
w celu przywrócenia praworządności wobec lekarzy Szpitala oraz zagrożonego bezpieczeństwa pacjentów regionu.
Zjazd zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską do udzielenia lekarzom Szpitala niezbędnego wsparcia.
STANOWISKO
XXVII OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie koniecznych zmian
w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów


XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy stoi na stanowisku, że system kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów wymaga szybkich i zdecydowanych zmian.
W szczególności Zjazd uważa, że:
1. Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów, będący niezbędnym uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas studiów o praktyczne umiejętności zawodowe, wymaga doskonalenia.
2. System kształcenia specjalizacyjnego powinien opierać się przede wszystkim na rezydenckim sposobie specjalizowania się, dostępnym dla wszystkich absolwentów stażu podyplomowego. Należy zmierzać do skrócenia drogi uzyskiwania specjalizacji, zwłaszcza w tzw. specjalnościach szczegółowych. Dobrze służyć temu będzie podział specjalizowania się na moduły: podstawowy
i szczegółowy. Przyczyni się to także do większej elastyczności systemu. Weryfikacji wymaga system akredytacji oraz programy specjalizacji, tak by zwiększyć dostępność specjalizowania się dla wszystkich chętnych.
3. Konieczne jest wprowadzenie w życie systemu zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych w węższych dziedzinach medycyny i stomatologii, tzw. umiejętności.
4. Ustawiczne doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów nie może pozostawać wyłącznym obowiązkiem osób wykonujących zawody medyczne. Państwo powinno wspierać doskonalenie zawodowe odpowiednimi przedsięwzięciami organizacyjnymi (np. przyznaniem lekarzom i lekarzom dentystom prawa do płatnego urlopu szkoleniowego), a przede wszystkim uznać wydatki osobiste na ten cel za koszt uzyskania przychodu.
5. Cały system kształcenia podyplomowego wymaga odpowiedniego finansowania instytucji zaangażowanych w kształcenie osób przekazujących wiedzę i umiejętności młodszym kolegom, a wreszcie wystarczająco atrakcyjnych warunków pracy także dla najmłodszych lekarzy i lekarzy dentystów.

Zjazd stwierdza, że w dwudziestym roku działania odrodzonego samorządu lekarskiego izby lekarskie są gotowe, aby
w stopniu z powodzeniem sprawdzającym się w innych krajach przejąć od administracji państwowej odpowiedzialność za organizację całości systemu kształcenia podyplomowego: od stażu, poprzez specjalizację i umiejętności, aż do ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Przewodniczący:
Krzysztof MAKUCH

Zastępcy Przewodniczącego:
Janusz BUGAJ,
Mieczysław SZATANEK

Sekretarze:
Joanna BRETT-CHRUŚCIEL,
Renata DMOWSKA,
Wanda JAROSZEWSKA-BALICKA, Roman OLSZEWSKI

Archiwum