14 czerwca 2009

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 209/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 17 KWIETNIA 2009 r.

w sprawie ustalenia liczby
Odznaczeń „LAUDABILIS”

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), zgodnie z § 2 ust. 1 i 3 uchwały nr 43/R-IV/02 z dnia 19 kwietnia 2002 r. – tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem nr 1/IV/04 Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2004 r. – uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się liczbę 5 (słownie: pięciu) Odznaczeń „LAUDABILIS”, które będą wręczone w dniu 17 maja 2009 r. na uroczystości jubileuszowej z okazji 20-lecia reaktywacji Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 210/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 17 KWIETNIA 2009 r.

w sprawie przyznania
Odznaczeń „LAUDABILIS”


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 43/R-IV//02 z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Odznaczenia „LAUDABILIS” – tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem nr 1 Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2004 r. – uchwala się, co następuje:
§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie w wyniku tajnego głosowania przyznała niżej wymienionym osobom Odznaczenia „LAUDABILIS”:
1) kol. Wojciechowi Borkowskiemu,
2) kol. Mirosławowi Klukowskiemu,
3) kol. Andrzejowi Morlińskiemu,
4) kol. Wojciechowi Szafrańskiemu,
5) kol. Danielowi Witaszce.
§ 2
Odznaczenia, o których mowa w § 1, zostaną wręczone w dniu 17 maja 2009 r. na uroczystości jubileuszowej z okazji 20-lecia reaktywacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 212/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 17 KWIETNIA 2009 r.

w sprawie zasad korzystania
z pomocy finansowej
okręgowych izb lekarskich


Na podstawie art. 25 pkt 5, w związku
z art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do zaciągnięcia pożyczek finansowych w okręgowych izbach lekarskich, przeznaczonych w całości na finansowanie remontu budynku nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
§ 2
Upoważnia się kol. Andrzeja Włodarczyka – Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz kol. Wojciecha Borkowskiego – Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do negocjowania i ustalenia warunków i zasad spłaty pożyczek, o których mowa w § 1, oraz do podpisania umów spłaty przedmiotowych pożyczek, zaciągniętych od okręgowych izb lekarskich.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 214/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 17 KWIETNIA 2009 r.

w sprawie przyznania
„Medalu im. Jerzego Moskwy”


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku
z uchwałą nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV OZL OIL w Warszawie, dotyczącej ustanowienia „Medalu im. Jerzego Moskwy” oraz § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania „Medalu im. Jerzego Moskwy” – uchwala się, co następuje:
§ 1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, za wybitne zasługi dla środowiska lekarskiego, przyznaje pośmiertnie Redaktorowi Wojciechowi Jerzemu Wunderlichowi „Medal im. Jerzego Moskwy”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum