7 czerwca 2009

Uchwały XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

UCHWAŁA NR 2/Z/V/09
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza za rok 2008

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się i rozważeniu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za rok 2008, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/Z/V/09
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i rachunku wyników za rok 2008 Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich
(Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe i rachunek wyników Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.122.971,43 zł oraz stratę bilansową w kwocie 268.445,17 zł.
§ 2
Strata zostanie odniesiona w ciężar rachunku podstawowego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/Z/V/09
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
im. prof. Jana Nielubowicza za rok 2008

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu rocznego sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za rok 2008, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/Z/V/09
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza
za rok 2008

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu rocznego sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za rok 2008, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/Z/V/2009
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza za rok 2008

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się i rozważeniu sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za rok 2008, stanowiącego załącznik do uchwały, zatwierdza się to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/Z/V/09
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
za rok 2008

Na podstawie art. 23 pkt 3, w związku z art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 zm.), po rozpatrzeniu wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
w Warszawie, uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Okręgowej Radzie Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie absolutorium za rok 2008.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/Z/V/09
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza na rok 2009

Na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się preliminarz budżetowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na rok 2009, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/Z/V/2009
XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
im. prof. Jana Nielubowicza
z dnia 28 marca 2009 r.

w sprawie nadania tytułu Honorowego Delegata

Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie nadaje abp. Henrykowi Hoserowi – Biskupowi Warszawsko-Praskiemu tytuł Honorowego Delegata.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Archiwum