22 lipca 2009

Obowiązek zgłaszania zatruć

Zgodnie z art., 49 a ustawy z 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 02.1751433 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. 06.161.1143), podmiotami obowiązanymi do przekazywania danych o zatruciach są m.in.:
– lekarz, ratownik medyczny, felczer, starszy felczer lub pielęgniarka w zakładzie opieki zdrowotnej,
– osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki,
– osoba fizyczna inna niż wymienione w pkt 2, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
Wymienione podmioty z terenu województwa mazowieckiego zgłaszają przypadki zatruć lub podejrzeń zatruć produktami biobójczymi do Biura Informacji Toksykologicznej Szpitala Praskiego w Warszawie.
Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – http://www.urpl.gov.pl – „Produkty Biobójcze – Kontrola Zatruć”, informacje i dane o zatruciu przekazywane są na formularzu zgłoszenia, mogą być także przesyłane w formie elektronicznej.
Formularz zgłoszenia dostępny jest pod: http://www.urpl.gov.pl/biobojcze/akty/kontrola zatruc/zatrucia form.doc
Pola oznaczone czarną czcionką są obligatoryjne do wypełnienia przez zgłaszającego.
Dodatkowe informacje dotyczące zgłaszania zatruć:
tel. (022) 618-77-10 (w godzinach 9-11).

Piotr Burda,
kierownik Biura Informacji Toksykologicznej
Szpitala Praskiego w Warszawie

Archiwum