21 lipca 2009

U nas w samorządzie

Aktualne numery kont bankowych OIL w Warszawie
22 1050 1041 1000 0005 0130 9736
– opłata za rejestrację praktyk lekarskich;
82 1060 0076 0000 3310 0010 9726 – spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy Lekarskiej

Dział windykacji składek
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
przypomina, że na lekarzu ciąży obowiązek pisemnego zgłaszania nast. informacji:

– do Rejestru OIL
– o zmianach dotyczących: miejsca zatrudnienia wraz z informacją dotyczącą potrącania składek członkowskich na OIL w Warszawie, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji, daty przejścia na emeryturę bądź rentę (kserokopia decyzji wydanej przez ZUS), terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego bądź bezpłatnego, daty i miejsca rozpoczęcia pracy przez lekarza/lekarza dentystę po zakończeniu stażu podyplomowego, rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej, zaprzestania pracy zarobkowej przez lekarza/lekarza dentystę emeryta bądź rencistę (oświadczenie);

– do Komisji Praktyk Lekarskich:

a) o wyrejestrowaniu praktyki indywidualnej,
b) o zawieszeniu praktyki – np. w związku z chorobą, urlopem wychowawczym, wyjazdem za granicę.

Archiwum