1 lipca 2009

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 254/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 22 MAJA 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1418/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 1418/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (zm. uchwałą nr 148/R-V/08 z dnia 15 lutego 2008 r.) – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 1418/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (zm. uchwałą nr 148/R-V/08 z dnia 15 lutego 2008 r.) skreśla się w całości § 7 – „zastępca Dyrektora Biura”.

2. Pozostałe zapisy załącznika nr 1 nie ulegają zmianie, przy czym zmienia się kolejność numeracji następnych paragrafów regulaminu.

§ 2
1. W załączniku nr 2 do uchwały nr 1418/R-V/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie (zm. uchwałą nr 148/R-V/08 z dnia 15 lutego 2008 r.) – schemat organizacyjny Biura Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w związku z treścią §1 ust. 1 niniejszej uchwały, skreśla się pole „zastępca Dyrektora Biura Izby”.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 255/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 22 MAJA 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy pośrednictwa
w uzyskaniu kredytu bankowego

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Dyrektora Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w sprawie konieczności zawarcia umowy pośrednictwa w uzyskaniu kredytu bankowego na cele dokończenia inwestycji budowy siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy pośrednictwa z firmą „Cash Center” Centrum Doradztwa Kredytowego Anna Zakrzewska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 35, w celu uzyskania kredytu bankowego na dokończenie inwestycji remontowo-adaptacyjnej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18.

§ 2
1. Pośrednik za swoją usługę pobierze prowizję w wysokości 3% od wartości pozyskanego kredytu.

2. Precyzyjne warunki uzyskania kredytu bankowego zostaną wynegocjowane po podpisaniu umowy z pośrednikiem.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Skarbnikowi Rady.

Uzasadnienie
Trudna sytuacja w pozyskiwaniu kredytów bądź pożyczek na rynku bankowym
w obecnej sytuacji ekonomicznej, zmusza Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie do skorzystania z usług fachowej firmy wyspecjalizowanej w uzyskiwaniu kredytów.
Dokończenie remontu nowej siedziby Izby jest sprawą priorytetową, a przeciąganie go jest ekonomicznie nieuzasadnione.

UCHWAŁA NR 256/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 22 MAJA 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów firmy „Medbroker”

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), po zapoznaniu się z uzasadnieniem Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawie sprzedaży udziałów w spółce brokerskiej „Medbroker” sp. z o.o. – uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż udziałów
w spółce brokerskiej „Medbroker” sp. z o.o.

§ 2
Sprzedaż udziałów, zgodnie z procedurą zawartą w umowie spółki, o której mowa w § 1, powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, w tym wybór kontrahenta oraz negocjacje cenowe i inne czynności zmierzające do wykonania uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 258/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 22 MAJA 2009 r.

w sprawie przyznania
„Medalu im. Jerzego Moskwy”


Na podstawie art. 25 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku
z uchwałą nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV OZL OIL w Warszawie, dotyczącej ustanowienia „Medalu im. Jerzego Moskwy” oraz § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania „Medalu imienia Jerzego Moskwy” – uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie przyznaje „Medal im. Jerzego Moskwy” osobom, wskazanym na liście, o której mowa w ust. 2.

2. Lista, osób stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały ORL
258/R-V/09 z dnia 22.05.2009 r.

Danuta Anańko, Barbara Baryga, Katarzyna Bogucka, Wojciech Borkowski, Włodzimierz Cerański, Danuta Ciechanowicz-Jasztal, Krzysztof Duda, Krzysztof Dziubiński, Franciszek Górewicz, Ewa Gwiazdowicz, Wanda Jaroszewska-Balicka, Stefan Jaworski, Danuta Kamińska, Anna Korczyńska-Roguś, Andrzej Koziak, Jacek Kubiak, Ryszard Majkowski, Krzysztof Malinowski, Maria Teresa Molak, Róża Maria Nowotna-Walc, Władysław Paćkowski, Aleksander Pieczyński, Andrzej Prądzyński, Elżbieta Rusiecka-Kuczałek, Barbara Sochacka-Kuzko, Marzena Staniszewska-Kozioł, Józef Stępień, Mieczysław Szatanek, Andrzej Józef Tomankiewicz, Maryla Wasilewska, Stanisław Zagożdżon, Bogdan Zajączkowski, Joanna Zięba-Ziembicka, Jacek Żórawski

Przewodniczący ORL
Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL
Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum