2 października 2009

Nowe przepisy prawne

28 kwietnia 2009 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu ustawy Prawo farmaceutyczne, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 4. poz. 16.

15 maja 2009 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 4, poz. 22 obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium R P. Wykaz przedstawia stan na dzień 31 stycznia 2009 r.

3 czerwca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 83 poz. 699.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r. pracownikom publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego i w zakładach utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę i jednostkę samorządu terytorialnego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom.

9 czerwca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 78, poz. 657.

Z wykazu świadczeń wysokospecjalistycznych, które dotychczas były finansowane z budżetu państwa, zostały wykreślone następujące świadczenia:

– przeszczepienie autologicznego szpiku,
– przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA,
– przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego,
– przeszczepienie nerki,
– przeszczepienie nerki i trzustki,
– przeszczepienie trzustki.

Umowy zawarte na 2009 r. na świadczenia, o których mowa wyżej, są realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2009 r.

17 czerwca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 81, poz. 686.

19 czerwca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 84, poz. 709.
Uznaje się następujące dziedziny medycyny za priorytetowe:

1) anestezjologia i intensywna terapia,
2) chirurgia onkologiczna,
3) epidemiologia,
4) geriatria,
5) ginekologia onkologiczna,
6) kardiologia,
7) kardiologia dziecięca,
8) medycyna pracy,
9) medycyna ratunkowa,
10) medycyna rodzinna,
11) neonatologia,
12) neurologia dziecięca,
13) onkologia kliniczna,
14) onkologia i hematologia dziecięca,
15) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
16) patomorfologia,
17) pediatria,
18) radiologia i diagnostyka obrazowa,
19) radioterapia onkologiczna,
20) rehabilitacja medyczna,
21) stomatologia dziecięca.

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

25 czerwca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 89, poz. 733.

2 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 93 poz. 765.

3 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 94, poz. 774.

3 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 99, poz. 825.

Zgodnie z art. 234 § 31 pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.
Przepis art. 235 stanowi, że pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.
Obowiązek, o którym mowa wyżej, dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej.
W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:
1) lekarz,
2) lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta
– kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania.
Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.
Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.
Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

3 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 105, poz. 869.

3 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 105, poz. 870.

6 lipca 2009 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń zmian systemowych oraz propozycji przepisów do projektu ustawy Prawo badań klinicznych, opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 5,
poz. 25.

Zadaniem Zespołu jest dokonanie przeglądu przepisów odnoszących się do materii badań klinicznych zawartych w aktach prawnych różnej rangi oraz dokonanie analizy niezbędnych rozwiązań, które dotychczas nie były przedmiotem regulacji prawnych, w celu wyodrębnienia przepisów regulujących badania kliniczne z ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.) w odrębny akt prawny regulujący te kwestie kompleksowo.
W ramach realizacji powyższego zadania Zespół w szczególności opracuje:
– założenia do przepisów nakładających obowiązek publikowania informacji na temat prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badań klinicznych produktów leczniczych na ogólnodostępnym portalu internetowym,
– założenia do przepisów, które szczegółowo będą regulowały kwestie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie trwania badania klinicznego, w szczególności kwestie związane z uniknięciem płacenia przez narodowego płatnika za procedury, do których sfinansowania zobowiązany jest sponsor badania klinicznego,
– założenia do przepisów regulujących wysokość opłat za wydanie opinii o badaniu klinicznym przez komisje bioetyczne, w szczególności zasady pobierania opłat przez komisje niekoordynatorskie w przypadku badań wieloośrodkowych, jak również kwestię wprowadzenia obowiązku uzasadnienia każdej negatywnej decyzji w przypadku wydawania opinii o projekcie eksperymentu medycznego,
– założenia ubezpieczeń uczestników badań klinicznych, w szczególności kwestię wprowadzenia odpowiedzialności sponsora na zasadzie ryzyka za prowadzone badanie kliniczne oraz wymogu wprowadzenia dodatkowego ubezpieczenia na życie obowiązującego każdego uczestnika badania,
– przepisy systematyzujące oraz wprowadzające nowe definicje (m. in. badań klinicznych wieloośrodkowych i badań nieinterwencyjnych, dossier badanego produktu leczniczego [IMPD] oraz ośrodka badawczego),
– regulacje dotyczące uczestnictwa cudzoziemców w badaniu klinicznym,
w tym obowiązku opracowania dla takich osób formularza świadomej zgody w języku ojczystym i tłumaczenia formularza świadomej zgody na język polski.

6 lipca 2009 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE oraz 2006/86/WE – w zakresie spraw dotyczących komórek rozrodczych oraz tkanek i komórek płodu, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 5, poz. 26.

9 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 109, poz. 914.

9 lipca 2009 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 6, poz. 31.

Do zadań Zespołu należy opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Ministrowi Zdrowia projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych oraz doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, a w szczególności:
1) opracowanie szczegółowej koncepcji i listy umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów,
2) wypracowanie projektu nowych standardów doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Zespół przedstawi Ministrowi Zdrowia projekt założeń w terminie do dnia 30 października 2009 r.

9 lipca 2009 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 6 poz. 33.

10 lipca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 98, poz. 817.

W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz.U. z 2004 r. nr 53, poz. 531 ze zm.) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Felczerowi wykonującemu zawód ponad trzy lata przysługuje tytuł starszego felczera.
Zgodnie z art. 2 ustawy wykonywanie zawodu felczera polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
– badaniu stanu zdrowia,
– rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im,
– udzielaniu pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
– wykonywaniu czynności z zakresu medycyny pracy, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych,
– sprawowaniu nadzoru nad artykułami żywnościowymi i produktami użytkowymi,
– stwierdzaniu zgonów,
– udziale w procesie leczenia pod nadzorem lub przy współpracy z lekarzem.
Wym. wyżej czynności starszy felczer wykonuje samodzielnie w zakładach opieki zdrowotnej.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej medyczne laboratorium diagnostyczne udziela świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne, w tym analizy wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Świadczenia te w publicznych zakładach opieki zdrowotnej udzielane są na podstawie skierowania lekarza lub lekarza dentysty albo osoby posiadającej wymagane kwalifikacje na podstawie odrębnych przepisów.
Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii samorządów zawodów medycznych, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje badań, które mogą być wykonywane w zakładach opieki zdrowotnej wyłącznie na podstawie skierowania lekarza lub lekarza dentysty, uwzględniając wskazania medyczne oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Art. 70 otrzymuje brzmienie: zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych współdziałają z innymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym do świadczeń tych zakładów.
Art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego otrzymuje brzmienie:
Samorząd województwa, zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności województwa, tworzy i prowadzi zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Zadania, o których mowa w art. 18 ust. 6, dot. oceny przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii upoważnionego przez marszałka województwa zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz w art. 46 ust. 2b dot. zapewnienia przez marszałka województwa realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej psychicznie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej.
Ponadto art. 55 ustawy otrzymuje brzmienie:
Ust. 1 uchylony.
Ust. 2. W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej jest zobowiązany do opracowania docelowej sieci domów pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych oraz środowiskowych domów samopomocy.
Ust. 3. Pełna realizacja sieci, o której mowa w ust. 2, nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.

18 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 106, poz. 886.

23 lipca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108, poz. 908.

Lekarz, lekarz dentysta będący obywatelem państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, ubiegający się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany znać język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym:
– stosowanie w mowie i piśmie prawidłowej terminologii medycznej,
– rozumienie tekstu pisanego, a w szczególności korzystanie z fachowej literatury i piśmiennictwa lekarskiego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty
w Rzeczypospolitej Polskiej,
– porozumiewanie się z pacjentami, lekarzami, lekarzami dentystami i przedstawicielami innych zawodów medycznych,
– redagowanie tekstów zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii oraz czytelne odręczne prowadzenie dokumentacji medycznej, wypisywanie recept oraz skierowań na badania diagnostyczne i specjalistyczne, a także wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich.
Naczelna Rada Lekarska, zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem, przeprowadza egzamin z języka polskiego dla obywatela państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, na jego pisemny wniosek i po uiszczeniu opłaty.
Egzamin składa się z czterech sprawdzianów, które obejmują:
– dyktando,
– rozumienie tekstu mówionego, umiejętność czytania i rozumienia tekstu,
– umiejętność symulowania zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom.
Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie w każdym ze sprawdzianów co najmniej 55% liczby punktów.
Kolejne przystąpienie cudzoziemca do egzaminu może nastąpić po upływie co najmniej sześciu miesięcy od dnia niezdanego egzaminu.
Ustala się opłatę za egzamin w wysokości 400 zł.
W szczególnych przypadkach Naczelna Rada Lekarska, na wniosek cudzoziemca, może obniżyć wysokość opłaty albo całkowicie z niej zwolnić.
Naczelna Rada Lekarska wydaje cudzoziemcowi, który zdał egzamin, zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

28 lipca 2009 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 47, poz. 692 obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

7 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania badań żołnierzy na zawartość w ich organizmach alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 116, poz. 978.

12 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-licznych oraz ustawy o cenach, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 118, poz. 989.

Większość przepisów ustawy weszła
w życie 31 sierpnia 2009 r.
Zgodnie z art. 5 pkt 35 świadczenie gwarantowane to świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonym w ustawie.

Więcej:
www.warszawa.oil.org.plmec. Beata
Kozyra-Łukasiak

Archiwum