12 października 2009

Uchwały ORL

UCHWAŁA NR 301/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2009 r.

w sprawie obowiązku uiszczenia
części składki członkowskiej
należnej na rzecz Naczelnej Izby
Lekarskiej przez lekarzy i lekarzy
dentystów . członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, którzy
nie powiadomili Izby o przysługujących im uprawnieniach do obniżenia jej wysokości


Na podstawie art. 25 pkt 5 w związku
z art. 4 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.) w związku z § 1 i 3 uchwały nr 69/03/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej (zm. uchwałą nr
21/06/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2006 r.) oraz § 3 i 4 uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej . uchwala się, co następuje:

§ 1
Zobowiązuje się lekarzy, lekarzy dentystów . członków Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, którzy w okresie od dnia
1 stycznia 2004 ubiegają się o umorzenie lub obniżenie zaległych składek członkowskich oraz:

1) nie powiadomili Izby o przysługującym im uprawnieniu do opłacania składki obniżonej w wysokości 10 zł, od dnia uzyskania uprawnień emerytalnych lub rentowych,

2) nie powiadomili Izby o przysługującym im uprawnieniu do zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej lub nie uzyskali uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącej o zwolnieniu ich z opłacania składki członkowskiej na czas określony i nie opłacali składki
– do wpłacenia kwoty w wysokości części składki członkowskiej, określonej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 20 września 2003 r. w sprawie podziału składki członkowskiej odprowadzanej . z tytułu wpisania ich do okręgowego rejestru lekarzy, jako członków zobowiązanych do opłacenia składki w określonej wysokości . przez Okręgową Izbę Lekarską na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej, od dnia 1 stycznia 2004 r.


§ 2
Kwoty należności lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w §1, będą ustalane indywidualnie przez Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, z uwzględnieniem okresu niepłacenia składki członkowskiej lub nieopłacenia jej w odpowiedniej wysokości.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 maja 2009 r. i ma zastosowanie w przypadku niezwrócenia kwoty, o której mowa w § 1, przez Naczelną Izbę Lekarską.
UCHWAŁA NR 302/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr 307/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat
na pokrycie kosztów wydania opinii
o eksperymencie medycznym

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (DzU
nr 47, poz. 480) oraz uchwały nr 307/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów wydania opinii
o eksperymencie medycznym
(zm. uchwałą nr 92/R-V/09 z dnia 20 lutego 2009 r., uchwałą nr 141/R-V/09 z dnia 13 marca 2009 r.), po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia
5 czerwca 2009 r. kol. Marka Czarkowskiego . Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie . uchwala się, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 307/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów wydania opinii o eksperymencie medycznym (zm. uchwałą nr 92/R-V/09 z dnia 20 lutego 2009 r., uchwałą nr 141/R-V/09 z dnia 13 marca 2009 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:

.§1
1. W przypadku niesponsorowanych eksperymentów medycznych
w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) z możliwością powiększenia jej o koszty ewentualnych ekspertyz w sprawach nietypowych.

2. W przypadku sponsorowanych eksperymentów medycznych w wysokości 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset) z możliwością powiększenia jej o koszty ewentualnych ekspertyz w sprawach nietypowych.

3. W przypadku sponsorowanych eksperymentów medycznych nie będących wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi, realizowanymi według tego samego protokołu, ale w różnych ośrodkach z terenu podległego Komisji, koszt wydania opinii poszczególnym ośrodkom kalkulowany jest w sposób następujący:
– wydanie pierwszej opinii . kwota 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset),
– wydanie opinii dla każdego dodatkowego ośrodka . kwota 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).


4. W przypadku wydania opinii na zlecenie innej komisji bioetycznej w trybie
art. 37 ust. 3 ustawy prawo farmaceutyczne . dot. udziału badacza lub ośrodka
w danym badaniu klinicznym . koszt wydania opinii wynosi
1 000 zł.

5. W przypadku wydania opinii w wieloośrodkowym niesponsorowanym badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym, dotyczącej oceny rejonowego badacza lub ośrodka, koszt wydania opinii wynosi 100 zł.
6. Opiniowanie materiałów uzupełniających, zgodnie z art. 37 ustawy prawo farmaceutyczne . w kwocie 500 zł za opinię..

§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do ogłoszenia obwieszczeniem jednolitego tekstu uchwały nr 307/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wysokości opłat na pokrycie kosztów wydania opinii o eksperymencie medycznym (zm. uchwałą nr 92/R-V/09 z dnia 20 lutego 2009 r., zm. uchwałą nr 141/R-V/09 z dnia 13 marca 2009 r.).

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 303/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2009 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 1131/R-V/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

Działając na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
w związku z art. 29 ust.6 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (DzU z 2008 r., Nr 136, poz. 857 ze zm.- tekst jednolity ) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (DzU Nr 47, poz. 480) oraz uchwały nr 1131/R-V/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie . uchwala się, co następuje:

§ 1
W załączniku do uchwały nr 1131/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 skreśla się wyrażenie: .po zasięgnięciu opinii właściwych towarzystw lekarskich..

2. W § 4 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

.§ 4
2) deklarację o występowaniu bądź niewystępowaniu konfliktu interesów kandydata na członka komisji bioetycznej. Wzór deklaracji zawiera załącznik nr 1.
.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:
.§ 5
Członkami komisji bioetycznej są:
1) lekarze specjaliści, a w szczególności specjalista psychiatra i specjalista pediatra,
2) po jednym przedstawicielu innego zawodu, w szczególności: duchowny, filozof, prawnik, farmaceuta, pielęgniarka, którzy posiadają co najmniej 10-letni staż pracy w zawodzie..

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

.§ 6
1. Okręgowa Rada Lekarska powołuje członków Komisji Bioetycznej w drodze uchwały w tajnym głosowaniu.
2. Uchwała o powołaniu Komisji winna zawierać ustalenie liczebności jej składu od 11 do 15 członków.
3. Czas trwania kadencji wynosi 3 lata..


5. Skreśla się § 8, kolejne § regulaminu otrzymują odpowiednią numerację.

6. W § 10 pkt 1 wyrażenie: .Pracownicy administracyjni Komisji. zastępuje się wyrażeniem: .Osoby wykonujące czynności administracyjne bądź techniczne na rzecz Komisji..

7. W § 11 ust. 2 wyrażenie: .pracownicy administracyjni Komisji. zastępuje się wyrażeniem: .osoby wykonując czynności administracyjne bądź techniczne na rzecz Komisji..

8. W § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.2. Komisja podejmuje uchwały w drodze głosowania, zwykłą większością głosów,
z wyjątkiem uchwał w sprawie opinii
o eksperymencie medycznym, które zapadają większością 2/3 głosów, w głosowaniu tajnym..
W ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dopisuje:
.w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej dwóch członków komisji nie będących lekarzami..

9. W § 17 po wyrażeniu: .jest zaangażowany. dodaje się wyrażenie: .lub gdy
w danym przypadku zachodzi konflikt
interesów..

10. W § 18 wyrażenie: .Pracownicy administracyjni Komisji. zastępuje się wyrażeniem: .Osoby wykonujące czynności administracyjne bądź techniczne na rzecz Komisji..

11. § 19 otrzymuje brzmienie:
.§ 19
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej zapewnia Komisji pomieszczenia oraz obsługę administracyjną i techniczną..

12. W § 20 ust. 2 wyrażenie: .honorariów należnych. zastąpiono wyrażeniem: .należności..

13. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

.§ 24
1. Wniosek winien być złożony w oryginale zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (DzU
z 2008 r. nr 201, poz. 1247), a w przypadku eksperymentu medycznego nie będącego badaniem klinicznym, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 6..

14. § 25 otrzymuje brzmienie:

.§ 25
Wnioskodawca wpłaca na konto Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie opłatę na pokrycie kosztów wydania opinii o eksperymencie medycznym, przed podjęciem uchwały
w sprawie zgłoszonego wniosku, której wysokość ustala i ogłasza Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, na jej wezwanie..


15. § 27, wyrażenie: .Pracownicy administracyjni Komisji. zastępuje się wyrażeniem: .Osoby wykonujące czynności administracyjne bądź techniczne na rzecz Komisji..

16. Załącznik nr 1. do uchwały nr 1131/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Warszawie
otrzymuje brzmienie w postaci: .Deklaracja kandydata na członka Komisji Bioetycznej dotycząca konfliktu interesów..

17. W załączniku nr 2 do uchwały nr 1131/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie,
po wyrażeniu: .za właściwe zabezpieczenie. dodaje się wyrażenie: .powierzonej mi..

18. W załączniku nr 5 do uchwały nr 1131/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Warszawie,
dodaje się pkt 1 w brzmieniu: .1. Jestem/nie jestem badaczem*.
oraz pkt 2 w brzmieniu:

.2. Występuje/nie występuje konflikt interesów polegający na*..

§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do ogłoszenia obwieszczeniem jednolitego tekstu Regulaminu Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1131/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 października 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 304/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2009 r.

w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie dotyczącej ustanowienia Medalu .Imienia Jerzego Moskwy.

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r.
w sprawie realizacji uchwały XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dotyczącej ustanowienia Medalu .Imienia Jerzego Moskwy.
. uchwala się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie przyznawania Medalu .Imienia Jerzego Moskwy., stanowiącego załącznik do uchwały nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dotyczącej ustanowienia Medalu .Imienia Jerzego Moskwy. wprowadza się następujące zmiany:

§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
.§ 4.2. Przewodniczący ORL lub osoba przez niego wyznaczona wręcza Medal wraz
z dyplomem, w trakcie obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lub posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a także podczas oficjalnych spotkań regionalnych..

§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do ogłoszenia obwieszczeniem jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania Medalu .Imienia Jerzego Moskwy., stanowiącego załącznik do uchwały nr 606/R-V/07 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie realizacji uchwały XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dotyczącej ustanowienia Medalu .Imienia Jerzego Moskwy..

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 305/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 26 CZERWCA 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na wydatkowanie środków
finansowych w związku
z koniecznością wykonania
dodatkowych lub zamiennych
prac
budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych w budynku
przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie

Na podstawie ar. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz U
nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych nieobjętych umową nr 04/04/WL/2008, oraz prac zamiennych w budynku przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie
. uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości 477 199,05 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 05/100) na wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych określonych
w protokołach konieczności nr 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20 . 35 w budynku przy
ul. Puławskiej 18 w Warszawie.
2. Kwota określona w ust. 1 wynika z różnicy wyceny prac przewidzianych w projekcie podstawowym w kwocie 95 431, 38 zł, a jego konieczną modyfikacją wg projektu zamiennego wycenionego na kwotę
572 630, 43 zł.
§ 2
Protokoły konieczności zatwierdzone przez inwestora, kosztorysy ofertowe i kosztorysy potrąceniowe, zatwierdzone przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

W związku z decyzją o przeprowadzeniu dodatkowych prac remontowych . nieobjętych umową nr 04/04/WL/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r., zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych i prac zamiennych określonych w protokołach konieczności, i tak w protokole:


nr 9 . wykonanie dwukrotnego pokrycia płytą GK ścianek działowych, zastoso-
wanie płyt GKF w granicach stref p.poża-
rowych, wzmocnienie otworów drzwiowych profilami UA (kosztorys oferto-
wy 171 048,17 . kosztorys potrącenia
. 135 011,79) dopłata 36 036,38;

– nr 12 . wykonanie wzmocnienia ścian klatki schodowej, kosztorys ofertowy
37 800,20;

nr 13 . wykonanie tymczasowego podłączenia instalacji CO budynku OIL do węzła Wspólnoty Mieszkaniowej Puławska, zmiana wielkości 8 grzejników na 6 piętrze, montaż dodatkowych 3 grzejników na 6 piętrze (kosztorys ofertowy 33 503,81 . kosztorys potrącenia .13 283,71) dopłata 20 220,10;

– nr 16 . postawienie ścianek dla drzwi szer. 145 cm na 1, 2, 3, 4 i 5 piętrze . koszt 5 794,82;

– nr 17 . wykonanie projektu zamiennego instalacji wod.-kan. dla remontowanego budynku, wykonanie demontażu instalacji kanalizacji (żeliwnej fi 160) oraz montażu nowej instalacji kanalizacji (PCV fi 160) wraz z montażem 4 szt. zaworów burzowych w piwnicy, montaż dodatkowych 3 pionów kanalizacji fi 110 od poziomu piwnicy do VI pietra, wykonanie dodatkowej instalacji wod.–kan. W pomieszczeniu przeznaczonym na WC damski na I piętrze wykonanie dodatkowej instalacji wod.-kan. W pomieszczeniu przeznaczonym na WC na parterze wykonanie dodatkowo miski ustępowej w pomieszczeniu sanitarnym na IV piętrze, wykonanie 3 dodatkowych łazienek (miska ustępowa, kabina prysznicowa i umywalka) na VI piętrze, montaż dodatkowych 5 zlewów i zaworów czerpalnych w pomieszczeniach WC na 1, 2, 3, 4 i 5 piętrze, montaż dodatkowego pisuaru w WC na 1 piętrze, wykonanie dodatkowego poziomu ciepłej
i zimnej wody oraz cyrkulacji w piwnicy i na parterze, wykonanie przeróbki przyłącza wody z zamontowaniem zaworów antyskażeniowych (kosztorys ofertowy 230 600,33 . kosztorys potrącenia
. 185 600,64) dopłata 44 999,69;

– nr 18
. wykonanie demontażu instalacji wodnej zasilającej sklep firmy MOKPOL (przebiegającej przez pomieszczenia piwnicy budynku OIL), wykonanie odcięcia instalacji CO zasilającej sklep firmy MOKPOL (przebiegającej przez pomieszczenia piwnicy budynku OIL) kosztorys ofertowy
2 941,96;

– nr 20 . wykonanie ścianek GK na poddaszu, wykonanie podkładów pod posadz-ki (kosztorys ofertowy 25 900,50 +
25 586,17 = 51 486,67 . kosztorys potrącenia 9 971,17 + 21 974,62 = 31 945,79) dopłata 19 540,88;

– nr 21 . wykonanie w ciągach komunikacyjnych posadzek z płytek gress Nowa Gala Qarzite kol. 13, ułożenie wykładziny dywanowej Enia, seria Citi, kol. 296, ułożenie glazury w sanitariatach i kuchniach Opoczno, seria Inwencja i Mocca, montaż zasłon wertykalnych, dostawa i montaż drzwi firmy Ring . (kosztorys ofertowy
238 502,70 + 50 375,70 + 328 093,38 + 55 299,43 = 672 271,21 kosztorys po-
trącenia 246 894,35 + 107 401,41 +
2 768,42 + 343 907,25 = 700 971,43) pomniejszenie o kwotę 28 700,22;

– nr 22 . dostosowanie szybu windowego, wykonanie schodów do piwnicy (kosztorys ofertowy 9 991,80 + 5 048,49 =
15 040,28 . kosztorys potrącenia 2 706,33 + 42 462,5 = 45 168,89) pomniejszenie
o kwotę 30 128,61;

– nr 23 . wykonanie instalacji nawiewnej sal konferencyjnych kosztorys ofertowy
87 595,70;

– nr 24 . wykonanie dodatkowych pionów CO do Wspólnoty Mieszkaniowej, montaż dodatkowych grzejników oraz automatycznego dopustu wody do rozdzielacza CO, prace dodatkowe związane ze zmianą lokalizacji hydroforni, kosztorys ofertowy 2 931,12 + 13 404,97 + 6 623,68 = 22 959,77;

– nr 25 . przeróbki balustrady schodowej polegające na zwiększeniu wysokości
i wymianie pochwytu oraz piaskowania przed malowaniem (kosztorys ofertowy
32 313,08 . kosztorys potrącenia
. 20 410,49) dopłata 11 902,59;

– nr 26 . wykonanie klimatyzacji pomieszczenia archiwum akt osobowych, wykonanie przeróbki CO zwianej z określonym usytuowaniem szaf archiwalnych, wykonanie ścianki GK z otworem drzwiowym,
rozdzielającej pomieszczenia archiwum księgowości od pomieszczenia gospodarczego (kosztorys ofertowy 1 849,12 +
5 981,89 + 81924,02 = 89 755,03 kosztorys potrącenia . 62 235,02) dopłata
27 520,01;

– nr 27 . wykonanie montażu balustrad okiennych, montaż kolców odstraszających ptaki kosztorys ofertowy 51 226,12 + 4 226,12 = 55 452,24;

– nr 28 . dostawa i montaż wyposażenia stałego (kosztorys ofertowy 40 528,40
– kosztorys potrącenia . 75 316,01) pomniejszenie o kwotę 34 787,61;

– nr 29 . wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych (kosztorys ofertowy
42 544,08 . kosztorys potrącenia
. 41 186,30) dopłata 1 357,78;

– nr 30 . przeniesienia pomieszczenia serwerowni z pomieszczenia 312 na III p. do pomieszczenia 008 w piwnicy (kosztorys ofertowy 243 287,93 . kosztorys potrącenia . 220 712,96) dopłata 22 574,97;

– nr 31 . wykonanie sufitów GKF EI 60 wraz z klapami rewizyjnymi EI 60 w korytarzach przywindowych . kosztorys ofertowy 16 848,40;

– nr 32 . wykonanie dodatkowego WC dla niepełnosprawnych (kosztorys ofertowy
3 741,35 kosztorys potrącenia . 5 556,29) pomniejszenie o kwotę 1814,94;

– nr 33 . wykonanie podstaw dachowych
z płyty OSB, zamontowanie elementów mocujących wentylatory . 18 szt., wykonanie dodatkowych podejść pod wentylatory, wykonanie przejść pionów wentylacyjnych przez stropy po zmienionej trasie wynikające ze względów konstrukcyjnych, dostosowanie otworów wentylacyjnych do sufitów podwieszonych, zamontowanie klap (3 szt.) pożarowych EI 120 (kosztorys ofertowy 14 774,72 + 46 754 = 61 528,72 . kosztorys potrącenia – 52 613,16) dopłata 8 915,56;

– nr 34 . wykonanie sufitu podwieszonego w korytarzu w piwnicy, wykonanie licowania płytkami gres i malowanie portali zewnętrznych . kosztorys ofertowy
3 901,94 + 17 050,86 = 20 952,80;

– nr 35 . dodatkowe prace instalacyjne elektryczne i NN, w tym: oprawa świetlówkowa 4x18W, mocowana na stropie, kabel YDYżo 3×1.5 układany w korytku, gniazda 1f(L+N+PE) 16A, podwójne, IP 20, p/t, gniazda komputerowe w zestawie naściennym 1f (L+N+PE) 16A, kabel YDY 3×2,5 układany w korycie, puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75×75 mm, o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2,5 mm2, instalacja odgromowa i uziemiająca, dodatkowe obwody zasilające i wyrównawcze, podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4mm2), rury winidurowe
o średnicy do 28mm, układane n.t. na gotowych uchwytach, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu . 12/Al.-20mm2), wciągane do rur rekuperatora nr 1 i nagrzewnic, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu . 12/Al.- 20mm2), wciągane do rur . zasilanie rekuperatora nr 2, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu . 12/Al.-20mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania . zasilanie rozdzielni w węźle cieplnym, przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu . 2/Al.-20mm2) wciągane do rur
. zasilanie klimatyzatorów, zarobienie na sucho końca kabla trzyżyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie o 1 kV
o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, sprawdzenie i pomiar jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania . pomiar impedancji pętli zwarciowej -1, sprawdzenie
samoczynnego wyłączenia zasilania . pomiar impedancji pętli zwarciowej . każdy następny, drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250mm, terminale telefoniczne cyfrowe NEC PHILIPS (kosztorys ofertowy 154 682,34 . kosztorys potrącenia . 25 465,69) dopłata 129 216,65.


UCHWAŁA NR 862R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody
na wydatkowanie środków
finansowych na wykonanie
dodatkowych prac sanitarnych
i budowlanych w nowej siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie przy
ul. Puławskiej 18

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac sanitarnych i budowlanych, nieobjętych umową nr 04/04/WL/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r., w budynku nowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przy ul. Puławskiej 18 . uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków finansowych w wysokości 44 354,72 zł brutto (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote 72/100) na wykonanie dodatkowych prac sanitarnych i budowlanych w budynku przy
ul. Puławskiej 18 w postaci:
1. wykonania klapy dymowej w oknie klatki schodowej na VI piętrze,
2. montażu wentylatora dachowego nawiewnego dla szybu windowego,
3. wykonania oznakowań wg znowelizowanego projektu rozmieszczeń pożarniczych znaków informacyjnych,
4. montażu kątowników wykańczających na cokołach i policzkach biegów klatki schodowej,
5. montażu wycieraczek wejściowych,
6. montażu drzwi rewizyjnych umożliwiających wejście do pomieszczeń rekuperatorów i wyłączników serwisowych wentylacji na poddaszy,
7. montażu odbojów drzwiowych,
8. zamiany okładziny ściennej na portalach wejściowych z płytek gres na płyty granitowe.

§ 2
Protokół konieczności oraz kosztorys ofertowy, zatwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W związku z decyzją o przeprowadzeniu dodatkowych prac sanitarnych i budowlanych . nieobjętych umową nr 04/04/WL/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r., zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac sanitarno- budowlanych, określonych wraz z uzasadnieniem w protokole konieczności nr 37/2009. z dnia 10 lipca 2009 r., stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 863/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody
na wydatkowanie
środków pieniężnych
na rozebranie garaży
w nowej siedzibie
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie
przy ul. Puławskiej 18

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), po zapoznaniu się z ofertą z dnia 23 lipca 2009 r. wystawioną przez pana Sławomira Siwę . prezesa firmy UNITO-L, na wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z rozebraniem istniejących garaży i betonowego podwórza oraz odtworzeniem placu podwórzowego z kostki betonowej . uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przeprowadzenie dodatkowych robót budowlanych związanych z rozebraniem istniejących garaży
i betonowego podwórza oraz odtworzeniem placu podwórzowego z kostki betonowej, w postaci:
1. opracowania dokumentacji projektowej rozbiórki wraz z opiniami biegłego,
2. załatwienia wszystkich procedur i uzyskania pozwolenia na budowę,
3. wykonania prac rozbiórkowych,
4. wykonania prac budowlanych wraz
z izolacją budynku Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
5. wykonania instalacji kanalizacyjnej na podwórzu.

§ 2
Przeznacza się na ten cel kwotę w wysokości 228 937,06 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 06/100), wynikającą z kosztorysu ofertowego
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Dodatkowe prace budowlane związane z rozebraniem istniejących garaży i betonowego podwórza oraz odtworzeniem placu podwórzowego z kostki betonowej spowodowane są przestrzeganiem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm. . tekst jednolity) oraz uporządkowaniem terenu i stworzeniem niezbędnych miejsc parkingowych. Niniejsze prace nie były objęte umową nr 04/04 WL /2008
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
UCHWAŁA NR 864/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń .Inter Polska. S.A.


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, po zapoznaniu się
z informacją Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawie możliwości współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym .Inter Polska. w zakresie promocji tej firmy przez Izbę, polegającej na rekomendowaniu oferty ubezpieczeniowej, informowaniu członków Izby
o możliwościach ubezpieczeniowych, oraz do umożliwienia obsługi akwizycyjnej na terenie siedziby Izby . uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy
o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym .Inter Polska. S.A. na uprzednio wynegocjowanych warunkach.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Skarbnika Rady do negocjowania i podpisania umów określonych w §1.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 865/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE
Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajęcie przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie pomieszczeń Towarzystwu Ubezpieczeniowemu .Inter Polska. S.A.


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie, po zapoznaniu się z informacją Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w sprawie możliwości wynajęcia pomieszczeń w nowej siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego .Inter Polska. S.A., w związku
z planowaną umową o współpracy z tą firmą . uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wynajęcie pomieszczeń Towarzystwu Ubezpieczeniowemu .Inter Polska. S.A. w nowej siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na cele prowadzenia akwizycji i ubezpieczania lekarzy i lekarzy dentystów, na uprzednio uzgodnionych warunkach.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Skarbnika Rady do negocjowania i podpisania umowy najmu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 866/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr 1541/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu
obrad XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. Profesora Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 1541/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu obrad XVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie im. Profesora Jana Nielubowicza
(zm. uchwałą
nr 89/R-V/09 z dnia 20 lutego 2009 r.) . uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 2 uchwały nr 1541/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia terminu obrad XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. Profesora Jana Nielubowicza (zm. uchwałą nr 89/R-V/09 z dnia 20 lutego 2009 r.) wyrażenie: .na dzień 21-22 listopada 2009 r.. zastępuje się wyrażeniem: .na dzień 12-13 grudnia 2009 r…

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W związku z wynikami wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy OIL w Warszawie opublikowanymi w obwieszczeniu przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2009 r. i przewidywaną koniecznością zorganizowania III tury wyborów
w okresie od 28 września do 24 października (niewybranie delegatów w liczbie równej co najmniej 50% ogólnej liczby mandatów na okręgowy zjazd), ustala się nowy termin obrad XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na dzień 12-13 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR 867/R-V/05
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

Z DNIA 2 SIERPNIA 2009 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXVIII Sprawozdawczo- Wyborczego Okręgowego Zjazdu
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie im. Profesora Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.) . uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komitet XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. Profesora Jana Nielubowicza w następującym składzie:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
. kol. Andrzej Włodarczyk, członkowie:1. kol. Wojciech Borkowski, 2. kol. Janusz Bugaj, 3. kol. Ładysław Nekanda-Trepka, 4. pani Ewa Gwiazdowicz . redaktor naczelny miesięcznika .Puls., 5. mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło . koordynator Zespołu Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 6. kol. Włodzimierz Cerański . dyrektor biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 868/R-V/09
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr 1550/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na rok 2009


Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 ze zm.), oraz uchwały nr 1550/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na rok 2009 . uchwala się, co następuje:

§ 1
W § 1 uchwały nr 1550/R-V/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na rok 2009 wprowadza się nst. zmiany:
. w punkcie 8. wyrażenie: .25 września. zastępuje się wyrażeniem: .2 października.;
. w punkcie 9. wyrażenie: .9 października. zastępuje się wyrażeniem: .30 października.;
. w punkcie 10. wyrażenie: .13 listopada. zastępuje się wyrażeniem: .27 listopada.;
. w punkcie 11. skreśla się wyrażenie: .11 grudnia..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W związku z koniecznością dostosowania terminów posiedzeń ORL do terminu zakończenia stażu podyplomowego lekarza dentysty
. 30 września, i stażu podyplomowego lekarza . 31 października, niezbędne jest ustalenie terminów posiedzeń Rady umożliwiających w jak najkrótszym czasie przyznanie kolegom stażystom prawa wykonywania zawodu. Jednocześnie ustalenie nowego terminu zjazdu sprawozdawczo-wyborczego na 12-13 grudnia skutkuje koniecznością zmiany terminów posiedzeń Rady w listopadzie i grudniu, uwzględniając tzw. okres świąteczny 21.12.2009 do 1.01.2010.

więcej: www.warszawa.oil.org.pl


Przewodniczący ORL Andrzej WŁODARCZYK

Sekretarz ORL Ładysław NEKANDA-TREPKA

Archiwum