22 listopada 2009

Nowe przepisy prawne

18 sierpnia 2009 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 7, poz. 38.

19 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, opublikowana w DzU nr 122, poz. 1007.

Centrum urazowe stanowi wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego; spełniającą wymagania określone w ustawie.
Pacjent urazowy oznacza osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.
Jednostkami systemu są:
1) szpitalne oddziały ratunkowe,
2) zespoły ratownictwa medycznego,
w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego – na których świadczenia z dysponentami jednostek zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.
Z systemem współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie.
Szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe oraz jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego niezwłocznie udzielają niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego zapewnia niezwłoczny transport sanitarny pacjenta urazowego albo osoby
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.
Centrum urazowe przyjmuje, kompleksowo diagnozuje i wielospecjalistycznie leczy pacjenta urazowego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie leczenia ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała.
Centrum urazowe, po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych, kieruje pacjenta urazowego do innego oddziału szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe lub innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuowania leczenia lub rehabilitacji.
Zespół urazowy zaleca wskazania co do dalszego leczenia lub rehabilitacji pacjenta urazowego w oddziale szpitala lub zakładzie opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej, właściwych ze względu na jego stan zdrowia.
W centrum urazowym wymienione świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentowi urazowemu przez zespół lekarzy posiadających tytuł specjalisty.
Centrum urazowe:
1) zabezpiecza, w zakresie świadczeń zdrowotnych, o których mowa wyżej, populację nie mniejszą niż 1 mln mieszkańców, zamieszkującą obszar pozwalający na dotarcie z miejsca zdarzenia do centrum urazowego w ciągu 1,5 godziny,
2) współpracuje z publiczną uczelnią, która utworzyła szpital kliniczny,
3) zapewnia działanie w swojej strukturze specjalistycznych oddziałów zabiegowych i pracowni diagnostycznych:
a) oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, zapewniającego gotowość co najmniej dwóch stanowisk intensywnej terapii do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu,
b) bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu,
c) pracowni endoskopii diagnostycznej i zabiegowej, czynnej całą dobę,
d) oddziałów, w szczególności:
– chirurgii ogólnej lub obrażeń wielonarządowych,
– ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
– neurochirurgii lub chirurgii ogólnej
z profilem neurotraumatologii,
– chirurgii naczyń lub chirurgii ogólnej
z profilem chirurgii naczyń,
4) zapewnia dostęp do pracowni diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, czynnej całą dobę,
5) zapewnia dostępność świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie kardiochirurgii lub torakochirurgii w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających udzielanie takich świadczeń,
6) dysponuje lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie pacjenta urazowego, bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sanitarnego.
Do dnia 31 grudnia 2013 r. w centrum urazowym jest umieszczona w wojewódzkim planie działania systemu, wydzielona funkcjonalnie część szpitala, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie
i specjalistyczne diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego, pod warunkiem spełniania wymagań określonych w pkt. 1, 2, pkt 3 lit. a-c i pkt 4 oraz co najmniej trzech z wymagań określonych w pkt 3 lit. d.

21 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych, opublikowane w DzU nr 133, poz. 1102.

21 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Konsultacyjnej działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych, opublikowane w DzU nr 133, poz. 1103.

Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady w wysokości od 1200 zł do 750 zł.

27 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych, opublikowane w DzU nr 137, poz. 1126.

Ustala się nast. priorytety zdrowotne:
– zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu:
a) chorób naczyniowo-sercowych, w tym zawałów serca i udarów mózgu,
b) nowotworów złośliwych,
c) przewlekłych chorób układu oddechowego,
– ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadków, w szczególności poprzez skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych,
– zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych,
– zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego,
– zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom,
– ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych:
a) spożywaniem alkoholu,
b) używaniem substancji psychoaktywnych,
c) paleniem tytoniu,
– przeciwdziałanie występowaniu otyłości i cukrzycy,
– ograniczanie skutków zdrowotnych spowodowanych czynnikami szkodliwymi
w środowisku pracy i zamieszkania,
– poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem
i dzieckiem do lat 3,
– zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i zaburzeniom rozwoju fizycznego i psychospołecznego dzieci
i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia,
– rozwój opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem kompensowania utraconej sprawności,
– poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad pacjentem w wieku podeszłym.

29 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych, opublikowane w DzU nr 129, poz. 1067.

29 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, opublikowane w DzU nr 129, poz. 1068.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wzorów wniosków w sprawie usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego lub warunków jego realizacji, opublikowane w DzU nr 133, poz. 1101.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, opublikowane w DzU nr 139, poz. 1133.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21
a 23 rokiem życia, opublikowane w DzU nr 139, poz. 1134.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe, opublikowane w DzU nr 139, poz. 1135.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, opublikowane w DzU nr 139, poz. 1136.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, opublikowane w DzU nr 139 poz. 1137.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, opublikowane w DzU nr 139, poz. 1138.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opublikowane w DzU nr 139, poz. 1139.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji, opublikowane w DzU nr 139, poz. 1140.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, opublikowane w DzU nr 139, poz. 1141.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane
w DzU nr 139, poz. 1142.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w DzU nr 140, poz. 1143.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, opublikowane w DzU nr 140 poz. 1144.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, opublikowane w DzU nr 140, poz. 1145.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opublikowane w DzU nr 140, poz. 1146.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opublikowane w DzU nr 140, poz. 1147.

31 sierpnia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, opublikowane w DzU nr 140, poz. 1148.

1 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, opublikowane w DzU nr 139, poz. 1132.

mec. Beata Kozyra-Łukasiak

Archiwum