25 listopada 2009

Obwieszczenia

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej
w Warszawie
z dnia 2 listopada 2009 r.
o wynikach wyborów delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
na kadencję 2009-2013
przeprowadzonych
w okresie od 3 października 2009 r.
do 2 listopada 2009 r.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 10 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, w związku z uchwałą nr 1537/R-V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009–2013 oraz uchwałą nr 6/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach I tury wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013, podaje się do wiadomości członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wyniki wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013:
§ 1
Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji 2009-2013 zwane dalej „wyborami” przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza powołana uchwałą nr 13/Z/2005 XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r.
§ 2
1. Liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009–2013 ustalono w stosunku 1 delegat na 50 lekarzy lub lekarzy dentystów wpisanych na listę członków rejonu wyborczego uchwałą nr 2/2009 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych powołanych uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

2. Liczba osób (członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie) wpisanych na listy rejonów wyborczych wyniosła 27 825, w tym: lekarzy – 21831 i lekarzy dentystów – 5997.

3. Wybory przeprowadzono ponownie w okresie od 2 października 2009 do 2 listopada 2009 r. 110 rejonach wyborczych lekarzy i 69 rejonach lekarzy dentystów, w których nie wybrano delegatów z powodu niedostatecznej frekwencji wyborczej.

4. Na podstawie uchwały Nr 7 Okręgowej Komisji Wyborczej ustalono wyniki przeprowadzonych wyborów ww. okresie,
w wyniku których wybrano 13 delegatów, w tym lekarzy – 11, lekarzy dentystów 2.

5. Ogólna liczba wybranych delegatów w ponownie przeprowadzonych wyborach stanowi 1,60%.

Komunikat
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 3 listopada 2009 r.

1. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie przeprowadzono na podstawie Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów
i tych delegatów
w okresie od 1 kwietnia 2009 do 2 listopada 2009 r. w trzech turach wyborów w 220 rejonach wyborczych (169 dla lekarzy, 50 dla lekarzy dentystów i 1 rejon wspólny dla lekarzy i lekarzy emerytów) powołanych na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwałą nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych oraz uchwały nr 140/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 marca 2009 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 38/R-V/09 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

2. Liczba członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie) mających czynne prawo wyborcze wpisanych na listy rejonów wyborczych wyniosła 27 825, w tym: lekarzy –
21 831 i lekarzy dentystów – 5 997.

3. Liczbę mandatów dla delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 ustalono w stosunku: 1 delegat na 50 lekarzy lub lekarzy dentystów wpisanych na listę członków rejonu wyborczego ustalonego na podstawie uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 2/2009 Okręg z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych, powołanych uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Ogólna liczba mandatów dla delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie wynosiła 562 w tym dla lekarzy 432 i dla lekarzy dentystów 130.

4. Wyniki wyborów przeprowadzone w trzech turach zostały ogłoszone w obwieszczeniach Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2009, 3 października 2009 oraz 2 listopada 2009 r., które zostały opublikowane na stronie internetowej izby: www.warszawa.oil.org.pl

W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano 284 delegatów, w tym lekarzy – 254, lekarzy dentystów
– 31, co stanowi 50,53% ogólnej liczby mandatów na Okręgowy Zjazd.

Janusz Kostrzewa

Archiwum