21 listopada 2009

Sprawa likwidacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Zarząd Województwa Mazowieckiego wyjaśnia

Zarząd Województwa Mazowieckiego pragnie poinformować, że po dokonaniu analizy przekazanych opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie uznano, że zasadne jest wprowadzenie do uchwał dodatkowych zapisów, w szczególności dotyczących przejęcia pracowników likwidowanej jednostki.
Jednocześnie uwzględniając postulaty podmiotów opiniujących wcześniej przekazany projekt uchwały w kwestii szerszego wyjaśnienia wszczętego przez województwo mazowieckie „procesu przekształceń” w służbie zdrowia przedstawiam poniższe wyjaśnienia:
Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich lat nie sprawdził się dotychczasowy model funkcjonowania szpitali. Rosnącego zadłużenia szpitali nie powstrzymała ustawa restrukturyzacyjna z 2005 r. ani doraźne działania samorządu. Działalność poszczególnych jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest województwo, coraz częściej staje pod znakiem zapytania, dlatego też niezbędne staje się stworzenie dogodniejszych warunków do pozyskiwania przez szpitale środków finansowych na prowadzenie działalności medycznej.
Obecnie funkcjonująca forma prawna „samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej” zawiera szereg ograniczeń uniemożliwiających szybki rozwój tych zakładów. Do zmian, jakie zachodzą w środowisku, w którym funkcjonują zakłady opieki zdrowotnej, może się dostosować tylko elastycznie i szybko reagujący podmiot, przystosowany do działania w realiach rynkowych, zdolny do adaptowania nowych technologii medycznych i reagujący na zmieniające się potrzeby pacjentów. W samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej procesy decyzyjne, zwłaszcza w odniesieniu do decyzji strategicznych, trwają bardzo długo. System ochrony zdrowia znajduje się w sytuacji, w której potrzebne są zmiany pozwalające na lepsze, efektywniejsze zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej oraz poprawę ich organizacji.
Dokonując analizy dotychczasowych procesów przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce i biorąc pod uwagę wady i zalety istniejących form tych przekształceń, Samorząd Województwa Mazowieckiego uznał, iż najbardziej efektywną formą przekształceń, która pozwoli na zmniejszenie ryzyka działalności prowadzonej przez jednostki oraz ich przejrzyste, skuteczne i sprawne funkcjonowanie, a także konkurowanie na rynku usług medycznych, jest przejęcie prowadzenia działalności medycznej przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem województwa, połączone z likwidacją dotychczasowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
W dniu 27 lipca 2009 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie spółki prawa handlowego, pod nazwą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Spółka z o.o., która utworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Z chwilą zakończenia działalności medycznej przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zakład utworzony przez Spółkę zapewni osobom korzystającym dotychczas z udzielanych przez szpital świadczeń zdrowotnych dalsze nieprzerwane korzystanie z tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. W wykonaniu powyższej uchwały sejmiku w dniu 31.07.2009 r., została zawiązana spółka prawa handlowego pod nazwą: „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Spółka z o.o., w której województwo mazowieckie objęło 100% udziałów. Spółka podjęła obecnie czynności związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności medycznej.
W ocenie województwa takie rozwiązanie, tj. prowadzenie działalności w nowej formie prawnej (spółka prawa handlowego/niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) pozwoli na racjonalizację zarządzania i bardziej efektywne monitorowanie powstawania kosztów.

Spółka będzie miała swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu wydatkowania środków finansowych, przy zachowaniu zasad korporacyjnych wynikających z umowy spółki. Zmiana ta zapewni kontynuację działalności medycznej prowadzonej przez szpital w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i umożliwi efektywniejsze oraz szersze pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje, a także świadczenie usług medycznych również w zakresie, w jakim nie są one finansowane ze źródeł Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo należy zauważyć, że proces ten jest sposobem na oddłużenie szpitala, który znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Spółka będzie rozpoczynała swoją działalność bez zadłużenia, którym w tej chwili jest obciążony szpital. Zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 166, poz. 1172 i Nr 181, poz. 1290) zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej będą regulowane przez likwidatora, a po zamknięciu likwidacji nieuregulowane w trakcie trwania tego procesu staną się zobowiązaniami i należnościami jednostki samorządu terytorialnego (województwa mazowieckiego).
Biorąc pod uwagę doświadczenia innych jednostek samorządu terytorialnego i analizując dynamikę podejmowania decyzji w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, można stwierdzić, że pomimo dużego wysiłku i kosztów, jakie z tego tytułu musi ponieść jednostka samorządu terytorialnego, zmiany takie są oceniane jako racjonalne i efektywne. W okresie od 1999-2008 zmieniono formę organizacyjno-prawną 71 szpitali. Szczególnie często decyzje o takich zmianach podejmowały samorządy powiatowe.
Analiza sytuacji finansowej niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej powołanych w miejsce zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wskazuje, że zakłady te w sposób istotny poprawiły efektywność swojego funkcjonowania. Stałą tendencją odnotowaną w tych zakładach jest zarówno wzrost osiąganych przychodów, jak i zmniejszenie kosztów. Spowodowało to, że prawie wszystkie „przekształcone” zakłady osiągają korzystny wynik finansowy. Jednocześnie zmiany te nie przyniosły negatywnych konsekwencji dla pacjentów, a wręcz przeciwnie – poprawia się jakość świadczonych usług medycznych, zwiększa dostęp dla pacjentów i podnosi standard wyposażenia.
Samorząd Województwa dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzany proces przebiegał w sposób nieodczuwalny bezpośrednio dla pacjenta, bez naruszania praw mieszkańców do równego dostępu do świadczeń medycznych. Jednocześnie należy podkreślić, iż proponowane zmiany w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, wbrew obawom wyrażanym przez niektóre podmioty, w żaden sposób nie zwalniają samorządu województwa z odpowiedzialności za realizację ustawowych zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej na terenie województwa.

Archiwum