20 grudnia 2009

Nowe przepisy prawne

1 września 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 71, poz. 609.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów.

2 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 130, poz. 1073.

2 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2009 r. w sprawie Rady Akredytacyjnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 130, poz. 1074.

Do szczegółowych zadań Rady należy:
– współdziałanie z ośrodkami akredytacyjnymi oraz Ministrem Zdrowia przy tworzeniu standardów akredytacyjnych,
– podejmowanie uchwał w sprawie przekazania Ministrowi Zdrowia rekomendacji w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych,
– współpraca z podmiotami krajowymi
i zagranicznymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
– propagowanie idei akredytacji.

3 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 13 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego,
opublikowane
w Dzienniku
Ustaw nr 131, poz. 1084.

Lekarz może odbyć specjalizację lub staż kierunkowy w zakładzie opieki zdrowotnej MSWiA, wpisanym na listę prowadzoną przez Ministra Zdrowia.
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do Dyrektora Departamentu w terminie do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku, w terminach:
– od dnia 1 marca do dnia 31 marca,
– od dnia 1 października do dnia 31 października
– każdego roku.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.
Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:
1) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji:
a) jeżeli nie posiada żadnej lub odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty – wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego, albo w przypadku lekarza dentysty – Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
b) jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty – wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, albo wynik LEP/L-DEP, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w tym postępowaniu,
2) średnią ocenę uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch znaków po przecinku – w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie identycznej liczby punktów za LEP/L-DEP albo liczby punktów za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES,
3) rozmowę kwalifikacyjną – w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów również za średnią ocen z okresu studiów.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Dyrektor Departamentu.
W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej rozmowę tę przeprowadzają komisje specjalizacyjne, powoływane i odwoływane przez Dyrektora Departamentu.
Do odbywania specjalizacji zostają zakwalifikowani lekarze, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny,
w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym, z wyjątkiem lekarzy, których Dyrektor Departamentu nie zakwalifikował do jej odbywania.
Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/L-DEP albo egzaminu
w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub PES i dodatkowo średniej ocen uzyskanych w okresie studiów lub dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej w przypadkach określonych w pkt. 2 i 3.
Dyrektor Departamentu kieruje lekarza do odbywania specjalizacji w wybranej przez niego jednostce organizacyjnej
w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, po przedstawieniu przez niego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 kwietnia lub do dnia 15 listopada.

8 września 2009 r. weszło w życie zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statusu Biura Rzecznika Praw Pacjenta, opublikowane w Monitorze Polskim nr 57, poz. 778.

15 września 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające kodeks karny, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 141 poz. 1149.
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązują zasady finansowania czynności, jakie muszą być wykonane, aby komórki, tkanki lub narządy zostały zakwalifikowane do pobrania i przeszczepu.
Pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia jest dopuszczalne po stwierdzeniu zgonu wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia.
Lekarz stwierdzający zgon wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia nie może brać udziału w postępowaniu obejmującym pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów od osoby zmarłej, u której stwierdził zgon wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia.
Minister Zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia.
W celu umożliwienia dokonania przeszczepień szpiku, komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej od dawców niespokrewnionych tworzy się centralny rejestr niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej.

16 września 2009 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 8, poz. 43.

30 września 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 150, poz. 1216.

Rozporządzenie określa:
– szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania procedury oceniającej,
– szczegółowy sposób dokonywania oceny punktowej spełniania standardów akredytacyjnych,
– wzór certyfikatu akredytacyjnego,
– wysokość opłaty.
Procedurę oceniającą przeprowadza się na podstawie harmonogramu przeglądu podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
Harmonogram przeglądu sporządza ośrodek akredytacyjny i przekazuje podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem przeglądu.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przygotowuje i udostępnia do oceny wymagane dokumenty.
Wizytator dokonuje przeglądu podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych i sporządza raport.
Każdy standard akredytacyjny posiada wagę w postaci przypisanej mu liczby, która kwalifikuje go do określonej grupy ze względu na jego wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu w działalności podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Ocena punktowa standardu akredytacyjnego polega na pomnożeniu wagi standardu akredytacyjnego przez ocenę uzyskaną w skali punktowej.
Do uzyskania akredytacji niezbędne jest otrzymanie co najmniej 75% możliwej liczby punktów.
Opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej wynosi:
1) 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał poprzedniego roku – dla szpitala oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielenia całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, liczącego powyżej 800 łóżek,
2) 11-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał poprzedniego roku – dla szpitala oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielenia całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, liczącego od 401 do 800 łóżek,
3) 8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał poprzedniego roku – dla szpitala oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielenia całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, liczącego od 201 do 400 łóżek,
4) 7-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za I kwartał poprzedniego roku – dla szpitala oraz innego zakładu przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielenia całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, liczącego do 200 łóżek,
5) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych innych niż wymienione wyżej.

Od 1 października 2009 r. stosuje się komunikat Ministra Zdrowia
z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej oraz cudzoziemcom pochodzenia polskiego studiującym w kraju swojego zamieszkania, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 9, poz. 44.

Ustala się następujące wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom będącym stypendystami strony polskiej, którzy podejmują i odbywają studia lub szkolenia albo uczestniczą w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– dla studentów oraz uczestników studenckich praktyk zawodowych i kursów przygotowawczych do podjęcia nauki
w języku polskim – 900 zł miesięcznie,
– dla uczestników badań naukowych
i prac rozwojowych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, staży habilitacyjnych, naukowych, szkoleń specjalizacyjnych, medycznych staży podyplomowych i kursów dokształcających
– 1350 zł miesięcznie.

6 października 2009 r. weszło
w życie zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny: konwencja
o prawach człowieka i biomedycynie oraz implementacji przepisów dyrektyw 2004/23/WE, 2006/17/WE i 2006/86/WE dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakresie pobierania, przechowywania
i udostępniania komórek rozrodczych, gonad, tkanek zarodkowych i płodowych oraz narządów rozrodczych lub ich części, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 10, poz. 45.

14 października 2009 r. weszło
w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 171, poz. 1335.

16 października 2009 r. weszło
w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 163, poz. 1305.

Rozporządzenie określa:
– formę opieki medycznej nad kobietą nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
Formą opieki medycznej są świadczenia zdrowotne udzielane w ramach:
– podstawowej opieki zdrowotnej,
– ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
– leczenia szpitalnego.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli jedno ze świadczeń, o którym mowa wyżej, było udzielone kobiecie co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

26 października 2009 r. został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 10, poz. 47 komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2010.

2 listopada 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 183, poz. 1434.

2 listopada 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 183, poz. 1435.

Konkurs ogłasza Minister Zdrowia, zapraszając podmioty do składania ofert.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:
– na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu obsługującego ministra,
– na stronie internetowej tego urzędu.
Oferty składa się na formularzach udostępnionych przez urząd obsługujący ministra.
Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach:
– pierwszy etap – weryfikacja i kwalifikacja nadesłanych ofert,
– drugi etap – negocjacje z zakwalifikowanymi oferentami odnośnie do ceny i liczby świadczeń wysokospecjalistycznych.
Rozstrzygnięcie konkursu następuje
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
Konkurs przeprowadza powołana przez ministra komisja konkursowa.
Komisja, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu, dokonuje kolejno następujących czynności:
– stwierdza prawidłowość ogłoszenia
o konkursie oraz liczbę otrzymanych ofert,
– w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa oferentów do ich uzupełnienia,
– ustala, które z ofert spełniają warunki realizacji świadczeń,
– odrzuca oferty niespełniające tych warunków,
– zaprasza do negocjacji oferentów spełniających powyższe warunki,
– przeprowadza negocjacje z zaproszonymi oferentami, w szczególności dotyczące liczby i ceny świadczeń,
– wybiera najkorzystniejsze oferty, biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych planowanych na świadczenia wysokospecjalistyczne na rok kalendarzowy, w którym świadczenia mają być udzielane oraz jakość udzielanych świadczeń wysokospecjalistycznych,
w szczególności kwalifikacje personelu i wykorzystywany sprzęt specjalistyczny,
– sporządza zbiorcze zestawienia wyników negocjacji.
Komisja w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje skargi oferentów dotyczące trybu przeprowadzenia konkursu w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Komisja rozpatruje skargę w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi skarżącemu. Nieuwzględnienie skargi wymaga uzasadnienia.
Skarga złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku uwzględnienia skargi komisja powtarza zaskarżoną czynność.
Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół, oddzielnie dla każdego oferenta
i każdego rodzaju świadczenia wysokospecjalistycznego.
Protokół z przebiegu konkursu komisja przekazuje ministrowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Za datę ogłoszenia wyników konkursu uznaje się datę zamieszczenia ich na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, wskazaną w informacji o wynikach konkursu.
Oferent może złożyć do ministra odwołanie dotyczące wyniku konkursu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.
Minister rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego wpływu.
Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
– w terminie składania ofert do konkursu nie złożono żadnej oferty,
– odrzucono wszystkie oferty.
Minister unieważnia konkurs w przypadku uwzględnienia odwołania dotyczącego wyniku konkursu.
W przypadku gdy wym. okoliczności dotyczą określonych świadczeń wysokospecjalistycznych, minister unieważnia konkurs lub uznaje go za nierozstrzygnięty w zakresie tych świadczeń.
W zakresie nierozstrzygniętym lub unieważnionym minister ogłasza nowy konkurs, zapraszając zainteresowane podmioty do składania ofert.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawie wyboru świadczeniodawców udzielających świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra, począwszy od umów zawieranych na 2010 r.

4 listopada 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 178, poz. 1374.

Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z wyłączeniem środków odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125, dzieli się pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu, uwzględniając:
– liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu,
– wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne,
– ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.
Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej na okres do dnia 31 grudnia 2009 r. i realizowanej w dniu wejścia
w życie niniejszej ustawy, może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
W przypadku gdy w wyniku przedłużenia, o którym mowa wyżej, łączny okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza 3 lata, wymagana jest zgoda Prezesa Funduszu.

12 listopada 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 179, poz. 1383.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku, zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Archiwum