16 grudnia 2009

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego

Na pracę przewodniczącego OSL składa się prowadzenie comiesięcznych zebrań z zespołem, zapoznawanie się ze wszystkimi sprawami, które zostały skierowane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wyznaczanie składów sędziowskich, podnoszenie kwalifikacji własnych i zespołu, obecność na prawie wszystkich rozprawach oraz udział w składach orzekających. Praca sędziów OSL polega na udziale w comiesięcznych zebraniach zespołu, a przede wszystkim udziale w rozprawach sądowych. Podczas zebrań Sądu omawiano sprawy nowe oraz zakończone orzeczeniem.
W V kadencji odbyły się 292 sprawy; w tym zakończono – 209. Odbyło się 12 posiedzeń niejawnych.
Liczba obwinionych lekarzy w poszczególnych dziedzinach:
anestezjologia i intensywna terapia – 6; choroby wewnętrzne – 22; chirurgia ogólna – 33; chirurgia dziecięca – 5; choroby płuc – 1; endokrynologia – 1; etyka – 50; ginekologia i położnictwo – 21; laryngologia – 7; medycyna pracy – 1; medycyna rodzinna – 2; neurologia – 2; ortopedia – 9; okulistyka – 1; onkologia – 4; patomorfologia – 2; pediatria – 5; pogotowie ratunkowe i pomoc doraźna – 8; psychiatria – 2; przewinienia administracyjne – 7; radiologia – 3; stomatologia – 47; urologia – 1; bez specjalizacji – 13.
Razem obwiniono 253 lekarzy.
8 spraw umorzono, 76 lekarzy uniewinniono; 99 upomniano; udzielono 57 nagan; zawieszono prawa wykonywania zawodu na 8 m-cy – 2 lekarzom; zawieszono prawa wykonywania zawodu na 6 m-cy – 9; zawieszono prawa wykonywania zawodu na 3 lata – 1; pozbawiono prawa wykonywania zawodu – 1 lekarza.
Skargę wnosiła najczęściej rodzina lub pacjent, następnie OROZ z urzędu, prokurator lub sąd, niekiedy inny lekarz.
O przewinienia natury etycznej obwinionych było wielu lekarzy różnych specjalności. Sprawy dotyczyły np.: wystawiania zaświadczeń bez badania pacjenta, wydawania zaświadczeń o niezdolności do stawienia się przed sądem przez nieuprawnionych lekarzy; przyjmowania korzyści materialnych, pracy w stanie nietrzeźwym; nakłaniania pacjentki do rozpoczęcia procedury ubezwłasnowolnienia.
Zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 3 lata dotyczy kolejnego przewinienia tego samego lekarza dentysty. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu dotyczyło lekarki, która wykonywała zawód w Polsce i poza granicami kraju jako psychiatra (USA i Nowa Zelandia) na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Przewodnicząca OSL
Elżbieta Rusiecka-Kuczałek

Archiwum