21 grudnia 2009

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgowa Komisja Rewizyjna aktywnie uczestniczyła w działalności Izby.
W listopadzie 2006 r. oraz styczniu i listopadzie 2007 r. sekretarz Komisji uczestniczyła w posiedzeniach Naczelnej Komisji Rewizyjnej z udziałem przedstawicieli wszystkich izb okręgowych, poświęconych głównie spółce Medbroker, a także współpracy z Naczelną Komisją Rewizyjną.
Zgodnie z regulaminem komisja zajmowała się sprawami dotyczącymi finansów poszczególnych organów izby, a także zagadnieniami merytorycznymi i prawnymi. Komisja wielokrotnie zajmowała się problemem małej ściągalności składek od lekarzy a szczególnie od lekarzy dentystów. Jednym z wniosków było oddzielenie składek lekarzy od składek lekarzy dentystów.
OKR corocznie na posiedzeniach plenarnych rozpatrywała sprawozdania finansowe, co stanowiło podstawę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla organów Izby na zjazdach budżetowych.
Komisja przeprowadziła m.in. następujące czynności rewizyjno-kontrolne: kontrola kosztów organizacji XXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu OIL; kontrole: działalności statutowej Komisji Praktyk Lekarskich; działalności działu Informacji Prasowo-Wydawniczej; działalności biura OIL w zakresie gospodarki finansowo-księgowej; działalności kancelarii Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; gospodarki finansowej delegatury OIL w Radomiu, zakupu i remontu nowej siedziby Izby przy ul. Puławskiej 18; Komisji Bioetycznej OIL.

Przewodnicząca OKR
Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Archiwum