4 grudnia 2009

XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd OIL w Warszawie 12-13 grudnia 2009 r.

Najważniejszym zadaniem delegatów zgromadzonych w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie było wybranie nowych władz Izby VI kadencji na lata 2009-2013 oraz delegatów na najbliższy Krajowy Zjazd Lekarzy. Z obowiązku tego delegaci wywiązali się wzorowo. Wybory były trudne, ale przebiegały w atmosferze poważnej i rzetelnej dyskusji. Przewodniczącym Zjazdu był Krzysztof Makuch.

Absolutorium. Po złożeniu sprawozdań przez przewodniczących organów Izby i dyskusji nad nimi Zjazd, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, udzielił ustępującym organom absolutorium za 4 lata pracy.

W tajnych głosowaniach
wybierano: przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków: Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowej Komisji Wyborczej, zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. W trzech przypadkach odbyły się dodatkowe tury głosowań. Komisje skrutacyjne miały mnóstwo pracy. Pierwszego dnia pracowały do godziny 4.15 nad ranem.

Nowym przewodniczącym ORL został Mieczysław Szatanek. O stanowisko to obok niego ubiegały się jeszcze cztery osoby: Janusz Garlicki, chirurg ortopeda, długoletni działacz samorządowy; Ryszard Majkowski, lekarz dentysta, dotychczasowy wiceprzewodniczący ORL; Konstanty Radziwiłł, prezes NRL dwóch ostatnich kadencji oraz Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. neurologii, ostatnio przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W drugiej turze wyborów Mieczysław Szatanek pokonał Konstantego Radziwiłła.

Mieczysław Szatanek
ma 54 lata. Jest specjalistą w dziedzinie anestezjologii, położnictwa i ginekologii, od lat pracuje w radomskich placówkach służby zdrowia. Ostatnio w samorządzie był wiceprzewodniczącym ORL. Jego wielką pasją jest sport, zwłaszcza żeglarstwo. Założony przez niego Klub Żeglarski „Bocianie Gniazdo” należy do najlepszych w Polsce.
Jego kandydaturę rekomendował Andrzej Włodarczyk, przewodniczący ORL w Warszawie przez ponad 2 kadencje. Za najważniejsze zadania samorządu nowy przewodniczący uważa: rozwijanie kształcenia ustawicznego i pozyskiwanie środków na ten cel; rozwiązywanie konfliktów powstających między lekarzami a pacjentami i płatnikiem; ochronę zawodu i dobrego imienia lekarzy, zwłaszcza wobec powtarzających się ataków medialnych (stałe monitorowanie prasy); indywidualną pomoc lekarzom oskarżanym o nierzetelną pracę, m.in. przez uruchomienie porad adwokackich; zwiększenie troski o lekarzy seniorów. Istotne są także zadania związane z funkcjonowaniem Izby: zagospodarowanie nowej siedziby przy ul. Puławskiej 18 w Warszawie, poprawa ściągalności składek oraz spłata zobowiązań zaciągniętych na zakup i remont siedziby.

Za hasło wyborcze Mieczysława Szatanka można uznać: „Jeśli chcecie pracować dla dobra samorządu, głosujcie na mnie.”

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej
został jedyny kandydat na tę funkcję – prof. Zbigniew Czernicki, neurochirurg, ordynator Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu Bielańskim.
Prof. Czernicki pełnił już tę funkcję w II i III kadencji. Nowy Rzecznik zapewnił, że jego działalność nie będzie miała charakteru rewolucyjnego, a raczej – ewolucyjny. Pojawiają się nowe zadania w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie praw pacjenta. Stałym zadaniem są kontakty z powszechnym wymiarem sprawiedliwości oraz z rzecznikami innych izb lekarskich w kraju. Istotna jest również współpraca z uczelniami medycznymi w kwestii szkolenia lekarzy i studentów w zakresie etyki i odpowiedzialności zawodowej.

Delegaci
uczestniczący w tegorocznym Zjeździe zostali wybrani w 220 rejonach wyborczych. Szkoda, że w 95 rejonach zebrania takie nie odbyły się z powodu braku kworum. Większe zainteresowania lekarzy działalnością własnej korporacji to jeden z problemów, którym chcą się zająć nowe władze. Optymistyczny jest natomiast fakt, że wśród 304 delegatów aż 144 to osoby uczestniczące w pracach Izby po raz pierwszy. 47 spośród nich urodziło się po 1970 r., a więc są to ludzie młodzi. Wielu brało udział w dyskusji i pracy licznych komisji zjazdowych.
Dyskusja programowa toczyła się w trakcie obydwu dni obrad. Jej wątki pojawiały się w głosach delegatów po sprawozdaniach ustępujących władz, w prezentacjach kandydatów na stanowisko przewodniczącego i w pytaniach do nich.

Jednym z wysuwanych na pierwsze miejsce postulatów była konieczność dalszych działań w obronie prestiżu zawodu i dobrego imienia lekarzy. Dyskutanci podkreślali, że w mijającej kadencji Rada i jej przewodniczący Andrzej Włodarczyk ujmowali się za poniżanymi i szykanowanymi lekarzami. Życzyli nowym władzom, aby postępowały tak samo, zarówno biorąc w obronę poszczególnych lekarzy, jak i inicjując działania ogólne mające na celu poprawę wizerunku środowiska.
Inne żywotne problemy samorządu to m.in.: doskonalenie systemu kształcenia podyplomowego – specjalizacyjnego i ustawicznego oraz związany z tym problem naliczania punktów, działania na rzecz szerszego dostępu młodych lekarzy do miejsc specjalizacyjnych, upowszechnianie zasad etyki i bioetyki lekarskiej; wpływ na tworzenie prawa w dziedzinie ochrony zdrowia, stworzenie mechanizmów lepszej pomocy dla lekarzy seniorów.

Goście
przybyli w drugim dniu Zjazdu. Byli wśród nich: Anna Gręziak, minister w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Aleksander Sopliński i Czesław Czechyra, posłowie, a zarazem delegaci na Zjazd, Jerzy Jurkiewicz, prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, ppłk Piotr Rapiejko, przewodniczący Rady Lekarskiej WIL, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i innych korporacji zawodowych.
Zjazd obradował w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w 1981 r. i w 20-lecie reaktywowania samorządu lekarskiego. Tę rocznicę przywołała w swoim wystąpieniu Anna Gręziak, życząc środowisku lekarskiemu, aby dążyło do przywrócenia poczucia dumy i godności zawodu, jaką cieszyło się w czasach stanu wojennego.

Prof. Marek Krawczyk wyraził nadzieję, że w nowej kadencji zostanie utrzymana dotychczasowa ścisła więź i współpraca między Izbą a uczelnią. Wręczył Andrzejowi Włodarczykowi przyznany mu przez senat WUM Medal im. Tytusa Chałubińskiego.

Podczas tegorocznego Zjazdu wręczono liczne wyróżnienia i nagrody. Najwyższą – Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za działalność na rzecz organizacji lekarskich i samorządowych, otrzymał z rąk Anny Gręziak Tadeusz Kalbarczyk.
W tym roku kapituła najwyższego Odznaczenia Izby Laudabilis przyznała je 15 osobom (lista nagrodzonych na str. 12). ORL odznaczyła „Medalem im. Jerzego Moskwy” płk. Waldemara Majewskiego, komendanta Ośrodka Konferencyjnego Wojska Polskiego, w którym od lat odbywają się okręgowe zjazdy.

Fundacja „Pro Seniore” wyróżniła statuetką „Benevolenti” trzy osoby: Andrzeja Włodarczyka – za uaktywnienie fundacji i doprowadzenie do statusu organizacji pożytku publicznego oraz Ryszarda Majkowskiego i Halinę Makowską.

Nagrodzono też sześcioro młodych lekarze, którzy uzyskali najlepsze wyniki w wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Honorowymi delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy zostali: prof. Tadeusz Tołłoczko, Roman Kudraszew i Wanda Jaroszewska-Balicka.

Uchwały i apele. Zjazd postanowił, iż sale wykładowe w nowej siedzibie Izby zostaną nazwane imionami prof. prof. Edwarda Rużyłły i Mariana Garlickiego. Pozostałe uchwały zobowiązały nową ORL do: podjęcia działań mających na celu obronę praw lekarza i lekarza dentysty; rozpatrzenia możliwości rozszerzenia szkoleń dla lekarzy o tematykę wynikającą z relacji lekarz – pacjent; przywrócenie należytej opieki i godności pensjonariuszom Domu Lekarza Seniora.

Wystosowano też apele – do ministra zdrowia o uregulowanie wycen kontraktów na świadczenia medyczne; zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych oraz o zwiększenie nakładów finansowych na opiekę długoterminową nad osobami niezdolnymi do samodzielnego egzystowania, a także miejsc w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Apel do prezesa NFZ i dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ dotyczy zmiany finansowania świadczeń w zakresie usług stomatologicznych dla dzieci do lat 12.

Apel do Krajowego Zjazdu Lekarzy wnosi o ustalenie sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Izbami Lekarskimi, dotyczących postępowania w kwestii odpowiedzialności zawodowej.

mkr

Archiwum